In de raadsvergadering op woensdag 27 mei is de Detailhandelsvisie voor de gemeente Het Hogeland besproken. 

Lees hier de stukken onder agendapunt 6 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost

De naam geeft het al aan;

Het is een visie op de toekomst van de detailhandel in onze gemeente. Een meerjarenplan dat aangeeft waar we naar toe willen met ons winkelbestand.

Dit stuk is volledig en er is goed in kaart gebracht hoe de detailhandel over de gemeente is verdeeld en ook zijn er al de nodige onderzoeken op provinciaal niveau gedaan.

We hadden deze visie met de nodige opmerkingen kunnen vaststellen, ware het niet dat de Coronacrisis ons dagelijks leven flink op z’n kop heeft gezet, en zo ook de nodige gevolgen heeft voor de ondernemers in onze gemeente.

Het is daarom ook goed dat een extra stuk is toegevoegd welke voorsorteert op het verloop van de uitwerking van deze visie. Het is nu niet te overzien welke bijstelling nodig is en het voorstel om aan het eind van dit jaar dit goed te evalueren onderschrijven wij. Evenals het extra goed monitoren van de ontwikkelingen en ook het goed contact onderhouden met lokale ondernemers van groot belang is.

We hebben er onlangs al vragen over gesteld en er zijn al veel bedrijven die, op welke manier dan ook, steun hebben aangevraagd. Daarbij is nog niet duidelijk wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn.

Ook de financiële gevolgen m.b.t de uitwerking van deze visie is nog allerminst zeker. De financiële situatie van de gemeente is op dit moment bepaald niet rooskleurig, en het ondernemersfonds zal worden omgevormd om bedrijven te ondersteunen. Wat gaat dit betekenen voor de uitvoering van deze visie?

In ons gebied, en dan bedoel ik het plattelandsgebied of krimpgebied (zoals we dat noemen) , is het voor winkeliers moeilijk het hoofd boven water te houden. Al moet gezegd worden dat dat wel afhangt van de branche waarin ze actief zijn. Veel winkels zitten van oudsher op een specifieke plaats, wat in de tegenwoordige tijd niet altijd de meest logische is. Of het is de enig overgebleven winkel in een straat omdat in de tijd meer winkels om hem heen zijn gesloten. Zo zijn er altijd veranderingen gaande en daar moeten we tijdig op inspelen. Het koopgedrag van consumenten is de afgelopen jaren ook drastisch veranderd. Er wordt veel meer online gekocht, en ook de oudere generatie gaat dat steeds gemakkelijker af.

Het is belangrijk om uit te zoomen en te kijken naar het totaalplaatje van de regio. Om versnippering tegen te gaan en ook aantrekkelijke winkelgebieden voor nieuwe ondernemers over te houden is het van belang om te clusteren. Dat staat ook zo benoemd in deze visie.

Waar we invloed kunnen hebben en bestemmingsplannen kunnen aanpassen moeten we dat doen. Als de situatie zich voordoet moet een pand met detailhandelsbestemming weer omgezet kunnen worden in woonbestemming. Leegstaande winkelpanden komen het straatbeeld niet ten goede. Een goed voorbeeld daarvan is Uithuizermeeden. Winkelgebieden moeten aantrekkelijk blijven en kunnen ook meer worden gezien als ontmoetingsplaats met meerdere functies bij elkaar.

De plaatselijke ondernemers zijn van groot belang. Ze zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor ruimtelijke kwaliteit en voor de leefbaarheid van de dorpen, en deze visie kunnen we dan ook niet los zien van bijvoorbeeld een visie op Wonen en Leefbaarheid.

Het CDA zou dan ook graag zien dat we als gemeente onze eigen ondernemers extra ondersteunen door een vervolg te geven aan de promotie-actie ; WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL!

In meerdere plaatsen in het land is dit initiatief ook opgezet, er zijn al vele voorbeelden. Bijvoorbeeld d.m.v. een website KOOPLOKAALHETHOGELAND.NL , het ondernemersplatform Het Hogeland kan hierin een prominente rol vervullen.

Het CDA staat achter deze visie waarmee we de toekomst van onze detailhandel kunnen waarborgen. Waarbij we wel willen opmerken dat we de kleine kernen niet op slot moeten zetten. Als een ondernemer wil starten in een klein dorp moet in gezamenlijkheid goed worden gekeken naar de mogelijkheden en ondersteuning geboden worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.