In de raadsvergadering op 20 januari is de Woonvisie van Het Hogeland besproken. Lees hieronder de bijdrage van Jakob de Vries.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt 11 >>>

Voorzitter,

Ter bespreking ligt voor de eerste woonvisie van de Gemeente Het Hogeland, waarbij nu op hooflijnen keuzes worden gemaakt die bepalend zijn voor de korte en lange termijn.

De Woonvisie is een onderwerp wat leeft onder onze inwoners. We hebben schriftelijke reacties mogen ontvangen en de vele bezoekers en berichten tijdens de online presentatie op dinsdag 5 januari 2021 tonen de betrokkenheid onder de inwoners.

Op het eerste gezicht geeft de visie ons de indruk dat er veel mogelijk is. Maar is dit ook zo? Wordt er daarbij dan ook werkelijk gedacht aan onze gehele gemeente? De dorpen dicht bij de stad Groningen krijgen veel aandacht en mogelijkheden, maar de dorpen die hier verder vanaf liggen krijgen dit minder in deze visie. Heeft u op voorhand contact gehad met de dorpen? En in het verlengde van deze vraag, in hoeverre zijn oude visies uit de voorgaande gemeenten meegenomen? Deze oude visies zijn destijds ook opgesteld als vergezicht naar de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat er in het verleden is geschreven over de dorpen rond de Eemshaven. Deze dorpen moesten zich klaarmaken om de vele werknemers van de nieuwe bedrijven te kunnen opvangen. In de voorliggende visie komt dit (bijna) niet terug.

Ook blijkt dat Corona ineens de mensen doet beseffen dat een ruim huis en een ruime kavel toch wel ontzettend veel toegevoegde waarde heeft. Dus van Stad naar Wad! Daarnaast blijkt dat bijna overal in onze gemeente de vraag naar huizen veel groter is dan het aanbod. Wat een sterk prijsopdrijvend effect heeft waardoor vooral starters op de woningmarkt het nakijken hebben. Op een aantal plaatsen wilt u snel nieuwe woningbouw locaties aanwijzen. Wij stellen u voor om in principe bij/in alle dorpen in onze gemeente woningbouw mogelijk te maken. Daarnaast zouden wij graag zien dat u op een aantal zaken zelf toch een proactievere rol aanneemt en dat betreft vooral het contact zoeken met de dorpen voor nieuwe initiatieven. Zeker met de dorpen die niet zo goed zijn georganiseerd. 

Welke toezegging/garantie kunt ons geven dat de opgeschreven afspraken en acties op pagina 47 en verder ook daadwerkelijk worden nagekomen?  Kunt u daarnaast aangeven wat u gedaan heeft met alle lopende initiatieven uit onze gemeente die bekend zijn?  Uit de samenleving hebben we diverse signalen gekregen dat er tot op heden nog weinig te merken is van het voorgesteld beleid.

In het verleden werd er veel gesproken over de woningbouwcontigenten voor nieuw te bouwen huizen die de provincie verdeelde over de diverse gemeenten. Is hier nog steeds sprake van?  En zo ja; heeft de provincie dan ook invloed waar in een gemeente deze nieuwbouw moet komen? En gaat de plus bij het ene dorp dan ten koste van een ander dorp?

Als laatste willen wij u meegeven om nu ook zeer snel door te pakken en woningbouw mogelijk te maken waar goede plannen zijn. Denk in kansen en mogelijkheden en vooral positief in mogelijkheden en probeer krimp om te buigen naar groei. Volgens ons hebben wij zeker in deze tijd veel troeven in handen in onze prachtige gemeente om dit te kunnen bereiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.