Afval verminderen en hergebruiken

We willen de hoeveelheid afval zoveel mogelijk reduceren en hergebruiken. Dat betekent zorgvuldige keuze van (bouw)materialen, bevordering van hergebruik en optimale recycling van afval.

Een eerste stap ziet het CDA in het beperken van de afvalstroom. Wij ondersteunen de doelstellingen van VANG (Van Afval Naar Grondstof): niet meer dan 100 kg afval per inwoner in 2020. Wij zetten daarom in op maximale scheiding van ons afval, aan de bron (papier, glas, GFT) dan wel met na-scheiding na inzameling (kunststoffen). Daarbij willen wij de kosten voor de burgers zo laag mogelijk houden. Verder zijn we voor een actieve aanpak van zwerfafval.

Speerpunten:

• Beschikbaar stellen van een biobakje voor het optimaal scheiden van grijs en gft-afval;

• Bij investeringen nadrukkelijk kiezen voor herbruikbare materialen en gerecyclede grondstoffen;

• Voorlichting over de VANG-doelstellingen en advisering om die te behalen;

• Handhaven en bevorderen van de inzameling van papier door verenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.