- Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Wij zijn voor het bouwen van woningen in alle dorpen; zoals bijv de ontwikkeling van bouwlocatie 't Stee.
- Adorp kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.
- Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. 
- Wij dagen de dorpen uit om dorpsvisies te ontwikkelen.
- De voorzieningen in de dorpen willen we in stand houden, passend bij het schaalniveau van de dorpen.  
- Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en brengt mensen samen. Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten.  Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente.  
- Wij willen scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft.
- Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben. 
- Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
- Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.