• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen 

  • Roodeschool en Oosteinde kennen een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.

  • Het aardgascondensaatoverlaadstation is al jaren een punt van aandacht in het dorp Roodeschool en wij zullen ons blijven inzetten voor verplaatsing. 

  • Openbaar vervoer, zowel per trein als per bus is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. 

  • Scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft.

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 

  • Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten.  Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente. 

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

  • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.