13 juni 2013

Kadernota 2014

Algemene beschouwingen van het CDA bij de Kadernota 2014.

Voor ons ligt de Kadernota 2014, van de raad wordt gevraagd aan te geven hoe aangekeken wordt tegen het voorgestelde beleid. Voor de gemeenteraad en dus voor de CDA fractie het moment om prioriteiten te stellen. In de inleiding schrijft het college deze mee te nemen naar de begroting 2014. De financiële en economische crisis zorgen ervoor voorzichtig te zijn met al te grote nieuwe plannen, eigenlijk kun je zeggen dat daar geen ruimte voor is. Het blijkt al lastig genoeg om bestaand beleid te handhaven.

Dienstverlening voor en aan onze burgers blijft een zaak van aandacht, de lokale overheid dichtbij. Een organisatie die efficiënt werkt is daarbij voorwaarde. De voorbereidingen naar een herindeling zal veel vragen van de ambtelijke organisatie, naar onze mening zijn zij daar best toe in staat. Als het Rijk daar dan de financiën bij legt, gaat de gemeente goed voorbereid op weg.

Voor wat betreft de woningmarkt, het kopen van een kavel en het bouwen van een huis is het tempo wat lager dan gepland. Het tempo van het inrichten van de uitleggebieden in Loppersum en Middelstum dient daar op aan gepast te worden. Wel is het zaak ervoor te zorgen dat de omgeving er goed bij ligt, dit kan werken als een stimulans. Hier past ook de brug over de Wijmers bij, maar of die beweegbaar moet zijn? Het zou goed zijn dat degene die voorwaarden stelt, aan de brug, ook mee financiert.

Op het prioriteitenlijstje van het CDA blijven staan de centrumplannen Loppersum en Middelstum, ook hier zal bij realisatie van de plannen een stimulerende werking voor de omgeving van uitgaan.

Goed onderhouden groen dat is wat de burger verwacht, in de verschillende kernen maar ook op de begraafplaatsen. Wij wensen de signalen van de burgers serieus te nemen en aan de slag te gaan met het groenbeleid en de omvormingsplannen op de begraafplaatsen. Wij zijn ons bewust van de investeringen maar denken op termijn een structurele besparing te realiseren.
Dat er met de sloop van "Spriknust" gekozen is voor de veiligheid van burgers, stemt ons tevreden. Wel geven wij mee dat als er plannen zijn voor deze locatie dat zij dan financieel goed onderbouwd moeten zijn.

Nu de minister van onderwijs heeft aangegeven dat de grens van 100 leerlingen per school wordt losgelaten, de bijdrage aan kleine scholen stopt en dat een fusie makkelijker schijnt te worden, is er geen tijd om achterover te leunen. Het aantal leerlingen in onze gemeente loopt terug, kwaliteit van onderwijs komt onder druk te staan. Ouders en schoolbesturen verwachten ook van de gemeente en de raad beslissingen. Besluiten op lange baan schuiven geeft onduidelijkheid over het voortbestaan van de scholen. Het CDA staat voor kwaliteit van onderwijs in een goed gebouw.

Een gezonde leefstijl, voldoende bewegen, daar hoort ook een sporthal bij. Al langer zijn er plannen, dit in het centrumdorp Middelstum te realiseren. In deze Kadernota is er financiële ruimte genomen. Wij gaan ervan uit dat samen met de burgers gewerkt zal worden binnen een omnivereniging om dit te realiseren.

Over de VVV Top van Groningen zijn wij als raad geïnformeerd. Wij hebben ook meegegeven de website te verbeteren. Deze tijd vraagt om nog beter digitaal bereikbaar te zijn. Een app behoort ook tot de mogelijkheden.

Binnen het minimabeleid wordt voor gesteld onbenutte budgetten naar beneden bij te ramen. Dat kunnen wij volgen, maar bij de intergemeentelijke sociale dienst ligt de opdracht het huidige beleid te bezien en mogelijk te wijzigen. De CDA fractie is van mening dat hier enige afstemming noodzakelijk is. Een andere reden, om voorzichtig met deze bezuiniging te zijn is dat er burgers zijn die een baan hebben met een klein inkomen, noem hierbij ook de zzp-ers, het financieel niet gemakkelijk hebben. De grote vraag is, is hier voldoende op ingezet ook deze burgers te bereiken en zijn er voldoende begeleiders om deze mensen door te verwijzen.

In het kader van zorg voor het milieu moet de burger worden geïnformeerd over de wijzigingen van de afvalinzameling, een deel daar van is ook bewustwording als het gaat om scheiden van afval. Juist nu de service wordt uitgebreid en de kosten licht dalen, een goed moment voor communicatie.

In deze Kadernota is rekening gehouden met de plannen van Rutte II en het niet halen van het saneringsplan. Geen rekening is gehouden met de verwachte bezuinigingen in augustus.

Wel zijn er aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan bij deze Kadernota.
Het over grote deel kunnen wij volgen.
Maar om dit ook weg te halen bij een aanvraag voor een gehandicapten parkeerkaart gaat ons te ver.
De voorgestelde bezuiniging op de rekenkamercommissie is wel de helft van het budget, is er dan nog een onderzoek mogelijk? Deze rekenkamercommissie hebben wij samen met andere gemeenten is daar met hen over gesproken?

De artikel 12 status verplichtte de gemeente de onroerendzaak belasting te verhogen met 2% extra.

Artikel 12 gemeente zijn wij in 2014 niet meer, voorgesteld wordt nu de belasting extra te verhogen met maar 1%. Een positief signaal naar onze burgers. In de Kadernota 2014 zitten bezuinigingsvoorstellen, in augustus zullen wij opnieuw geconfronteerd worden met bezuinigingen van het Rijk, ook gemeenten en dus onze burgers zullen dat merken. Daarom stellen wij nu de vraag of het niet verstandiger is iets meer financiële buffer te realiseren door middel van de 2% extra verhoging van de OZB te handhaven.

Waar in de voorliggende Kadernota niet of nauwelijks over gesproken wordt zijn de gevolgen over de gaswinning. Voor veiligheid van onze burgers is steeds aandacht gevraagd en op ingezet, dat zal in 2014 niet anders zijn.

Gaswinning is een bron van inkomsten voor het Rijk, dat moet wel doorgaan, zo wordt gevonden in Den Haag. Onroerendzaak belasting zijn inkomsten voor de gemeente, dat staat onder druk door de waardevermindering vanwege de crisis, maar ook door de bevingen en de ontstane schade. Commissies zijn aan de slag om de gevolgen te onderzoeken. Toch zullen de inkomsten bij de gemeente onder druk komen te staan en ligt deze last op het bordje van de gemeente. Zou deze inkomstenderving niet door de NAM gecompenseerd moeten worden?

Tot slot willen wij het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor de toelichting en beantwoording van de technische vragen bij deze Kadernota. Ook 2014 zal een boeiend en uitdagend jaar worden. De inzet moet zijn de gemeente financieel gezond houden met kwaliteit van dienstverlening aan de burgers.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht en op weg richting een herindeling. Dat kunnen wij niet uit ons zelf daartoe vragen wij Gods zegen.

Loppersum, juni 2013.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.