14 maart 2014

Wat vind het CDA Loppersum van de gaswinning.

CDA reactie uitgesproken in de raadsvergadering van 10 maart.

Veiligheid voor onze burgers staat voor het CDA voorop, dat zal niemand betwisten. Dat wij nog vele jaren geconfronteerd zullen worden met aardbevingen staat vast. De schade aan gebouwen, aan onze huizen en aan de infrastructuur geven gevoelens van onveiligheid en onzekerheid. Onze inwoners zijn bezorgt over de waardevermindering van onze huizen, dat begrijpen wij. Natuurlijk hebben ook wij nagedacht over hoe hier mee om te gaan. Laten wij voorop stellen dat alle materiele schade aan onze eigendommen moet worden vergoed. Bezwaarschriften vanwege een mogelijk te hoge of te lage WOZ dat te maken heeft met de aardbevingen kunnen worden ingediend bij de gemeente Loppersum. De rekening wordt dan ten onrechte bij de gemeente Loppersum neergelegd, zij neemt immers geen besluit over de gaswinning, en is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen. Deze rekening moet dus komen te liggen in Den Haag, hoe dat moet gebeuren laten wij graag aan het college over. De ander schade voor onze inwoners, de zorgen over de waardevermindering, de zorgen over veiligheid voor ons zelf en onze gezinnen is veel lastiger in woorden te vatten. Mogelijk dat het maatschappelijk werk, d.m.v. een spreekuur, hierin iets kan betekenen en dan niet verplicht, maar inwoners de gelegenheid geven hun verhaal met anderen te delen. En als daar de behoefte is aan geestelijk zorg dat dit ook via de gemeente kan worden geregeld.

Kabinetsbesluit Gaswinning in Groningen. Het CDA is teleurgesteld dat de coalitie in de Tweede Kamer kiest voor zekerheid van de gasproductie boven de veiligheid van de Groningers. In de eerste week van februari stemde de (gedoog)coalitie tegen een motie van Kamerlid Agnes Mulder waarin de regering opgeroepen wordt om niet af te wijken van het advies van Staatstoezicht op de Mijnen voordat er meer duidelijkheid is over wat de beslissing van minister Kamp precies betekend. Het CDA wil dat de overheid op basis van het voorzorgsprincipe handelt. Ik citeer Agnes Mulder: "Het is nu niet duidelijk wat het gevolg is van het toch voor 20% openhouden van de kranen rond Loppersum op de lange termijn. We weten ook niet goed wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van de verhoging van de gaswinning in andere delen van het Groningenveld. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis. Daarom wilde het CDA niet afwijken van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen voordat de gevolgen van het kabinetsbesluit goed in kaart gebracht zijn".

Akkoord: vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen. Inhoudelijk over het akkoord hebben wij geen opmerkingen. Dat de ondertekening ook door de negen burgemeester is gedaan is door hen gezien in het licht van adhesie betuigen aan het akkoord. Dat er nu nog veel moet gebeuren in de uitwerking is duidelijk. Dat brengt ons bij het volgende punt de dialoogtafel. Deelnemers aan de tafel zijn bekend, de eerste ontmoeting is vandaag geweest, wij wensen de deelnemers veel succes en wachten de uitwerkingen uit. Natuurlijk zijn ook wij niet blij met de hoge jaarlijkse lasten voor een onafhankelijke voorzitter en andere medewerkers. Het is wel erg jammer dat daar nu zo de nadruk op wordt gelegd, deze mensen zijn wel bereid hun nek uit te steken voor ons gebied en kunnen wij nu afspreken hen de ruimte te geven. Ook van ons wordt een actieve bijdrage gevraagd of je nu lid bent van dorpsbelang of van de Natuur en milieufederatie overal zijn mogelijk heden tot meepraten over perspectieven voor ons gebied en het vergroten van de leefbaarheid. Dat wij daarin gezamenlijk moeten optrekken in de regio staat voor ons vast. Ook richting Den Haag komen wij met gezamenlijk gedragen plannen sterker voor de dag.
Bij het opstellen van een zienswijze vanuit de gemeenteraad van Loppersum worden wij als CDA fractie graag actief betrokken.

Naschrift: De portefeuillehouder heeft toegezegd al met de GGD en het GGz in gesprek te zijn om een spreekuur of wat anders mogelijk is aan de inwoners te bieden. Ook de huisartsen en pastores hebben gevraagd iets dergelijk te organiseren.
Informatie volgt in de gemeentelijke advertentie van de gemeente Loppersum.

Een zienswijze zal worden opgesteld namens de negen gemeenten. Ook de gemeente Loppersum kan dit zelf doen. Ook alle andere organisatie of inwoners kunnen een zienswijze indienen.
Vandaag staat in de kranten hoe dat kan.

Maart 2014.
Aagtje Elderman-Star
CDA fractievoorzitter Loppersum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.