04 november 2020

bijdrage raad begroting 2021

Voor ons ligt de begroting 2021. Allereerst wil ik beginnen met het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor de totstandkoming van deze zeer leesbare begroting en danken voor de zeer snelle en duidelijke beantwoording van onze technische vragen. Deze zijn naar tevredenheid.

De begroting laat net als voorgaande jaren een tekort zien, deze keer van 1 miljoen. Dat we opnieuw deze constatering moeten doen is op zich treurig maar niet verrassend. In april bleek al uit onderzoek dat een derde van de gemeenten in Nederland de begroting niet rond kreeg. Als we dan ook op www.waarstaatjegemeente.nl kijken, dan kunnen we ook zien dat over heel Nederland het exploitatieresultaat van de gemeenten negatief is dus we zijn bepaald geen uitzondering.

Dat een van de oppositie partijen ons college vandaag vast weer gaat vertellen dat ze “alleen maar op de winkel past” maakt dan ook niet zo veel indruk op mij. Ook een college van stad Groningen, met daarin GroenLinks en D’66 heeft te maken met een tekort voor 2021 en ik geloof dan ook dat de samenstelling van het college dáár geen invloed op heeft, wél op de keuzes die genomen kunnen worden. En die keuzes worden elk jaar minder.

Velen hebben dan ook al geopperd om artikel 12 gemeente te worden. De wethouder heeft al meerdere malen aangegeven dat dat ook geen optie is. Dat zal alleen tot onredelijke lastenverzwaringen voor de inwoners leiden en we zijn dan als raad en college de regie kwijt. Vaak wordt opgeroepen een signaal af te geven naar Den Haag, daar zijn we ook niet tegen, maar artikel 12 is in onze ogen geen juist middel.

Maar kunnen we dan maar tot in het oneindige door bezuinigen? Nee, natuurlijk is er voor ons ook een grens, maar waar die ligt kan ik niet op voorhand zeggen; alleen dat die nu nog niet bereikt is.

Want ondanks de bezuinigingen staan we niet stil. Het is niet alleen maar kommer en kwel!

Dit eerste college van Midden-Groningen realiseert een volledig vernieuwde onderwijshuisvesting die niet alleen aardbevingsbestendig is, maar ook toekomstbestendig! Daarnaast wordt er blijvend ingezet op onderwijs als middel om achterstanden te verkleinen en mensen kansen te bieden. Verder wordt er ook op heel veel niet bezuinigd; zo blijven alle dorpshuizen open, die cohesie in de dorpen bevorderen. De bibliotheken blijven open en op hoog niveau. De ondersteuning voor de mensen die het nodig hebben blijft gehandhaafd en bovendien worden diverse projecten via de NPG gelden opgestart welke zorgen voor duurzame leefbaarheid in onze gemeente.

We zijn blij dat de gemeente blijft investeren in sport en zelfs vooroploopt in innovatie, zoals met de inzet van maairobots. Ook hebben wij van de portefeuillehouder begrepen dat de bezuinigingen op groen, compensatie zijn voor overschrijdingen in 2019. We zijn blij dat het groenbudget op niveau blijft en dat er niet verder bezuinigd wordt in de openbare ruimte.

Natuurlijk zouden wij veel meer willen doen. Natuurlijk zouden we meer beleid willen bepalen. En natuurlijk zouden we graag meer van het collegeprogramma willen realiseren, maar gezien de financiële positie van de gemeente is dit helaas niet mogelijk.

CDA Fractie Maarten van der Meijden

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.