03 november 2021

CDA Midden-Groningen tevreden met begroting

Na jaren van bezuinigingen heeft de gemeente Midden-Groningen een begrotingsoverschot. Uit de najaarsnota van 2021 valt op te maken dat de gemeente Midden-Groningen op de begroting 1,3 miljoen euro overhoudt. Daarnaast krijgt de gemeente nog 9 ton van het Rijk, waardoor het uiteindelijke resultaat 2,2 miljoen euro is. Ook voor de komende jaren is er een positieve ontwikkeling.

Kosten voor het sociaal domein blijven betaalbaar
In de begroting is een indexatie van 2% opgenomen voor de kosten van het sociaal domein. Er wordt hiermee rekening gehouden met de stijgende kosten, waardoor de komende jaren de kosten in het sociaal domein betaalbaar blijven.

Extra geld voor de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie zal nog verder ontwikkeld worden, voor toekomstgericht werken aan vele ontwikkelingen op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, het sociaal domein en veiligheid. Het college trekt hier vier ton per jaar voor uit.

Nationaal Programma Groningen
Het Lokale Programma Hart voor Midden-Groningen is vastgesteld, daarmee biedt het NPG een nieuw perspectief voor het aardbevingsgebied. Met deze NPG-middelen kan Midden-Groningen de komende jaren fors investeren in projecten die de brede welvaart op een hoger plan brengen.

Extra geld voor onderhoud van openbaar groen
In 2022 komt er extra geld voor onderhoud van openbaar groen. Met dit bedrag, viereneenhalf ton, luistert de gemeente naar de wens van vele inwoners om het groen meer te onderhouden.

Herijking gemeentefonds blijft een belangrijk aandachtspunt
In Den Haag wordt nog steeds gewerkt aan de herijking van het gemeentefonds. Onze wethouder Erik Drenth heeft hier al diverse acties op uitgevoerd. Dit in samenwerking met wethouders financiën van andere noordelijke plattelandsgemeenten. Herijking is een groot risico voor Midden-Groningen, daarmee zou namelijk de financiële ruimte die nu ontstaan is, direct weer teniet gedaan worden.

Kortom, de herijking van het gemeentefonds blijft een onzekerheid voor de financiën van de gemeente Midden-Groningen. Dit neemt niet weg dat de begroting op dit moment sluitend is en er gewerkt kan worden aan de ontwikkeling en verbetering van onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.