14 juli 2022

Inbreng algemene beschouwingen CDA Midden-Groningen

Voorzitter,

In de voorjaarsnota zoek het college naar balans tussen het opvangen van risico’s en ruimte voor nieuw beleid, hierbij wordt rekening gehouden met de inflatie die niet geheel of eigenlijk geheel níet is in te schatten en het meerjarenperspectief wat in 2026 sterk kantelt.

We leven in een tijd van vele crisissen en het CDA is het er inderdaad mee eens dat we hier voorzichtig mee moeten omgaan.

Jeugd, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, een mooi gezegde.

Een overschrijding van 1,9 miljoen als gevolg van autonome ontwikkelingen, die het college niet kan voorzien. In de afgelopen jaren zijn er verschillende aanpassingen in het beleid gemaakt en het is nog steeds niet helder of en hoe we deze onzekerheden meer duidelijk kunnen krijgen.

Ook staat op pagina 6 te lezen “Ondanks de onzekere ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben, hebben we een vrij duidelijk beeld van de beïnvloedbare kosten en ontwikkelingen, middels beheersmaatregelen sturen we hierop en willen we de trend en explosieve kostenstijgingen in het domein Jeugd doorbreken. Het is al jaren een majeure opgave. Voorzitter, het was voor 2015, voor de decentralisaties, al een majeure opgave. En ook ons als gemeente is het nog niet gelukt. Maar er is dus een deel wat het College wél kan overzien.

Kan het college aangeven welk deel van de totale kosten voor jeugd een vrij duidelijk beeld geven. En welke onderdelen dat betreft.( deze vraag mag ook schriftelijk beantwoord worden.)

Op pagina 10 staat dat de gemeenten niet verantwoordelijk worden gesteld voor structurele bezuinigingen op Jeugdzorg. Het Rijk wil deze bezuinigingen invullen met “eigen bijdragen en/of het normeren van de behandelduur”.

Welke gevolgen dat precies heeft voor gemeenten is onduidelijk. Weet het college dat?

In onze beleving neemt de onduidelijkheid op dit dossier met deze beweging alleen maar toe. En is dat wat we op het jeugddossier willen?

Cultuur

De subsidie voor het Kielzog wordt eenmalig verlaagd omdat er minder activiteiten zijn geweest in 2021, dit is een incidenteel voordeel. Maar wij pleiten er wel voor om jeugd steeds vroeg bij cultuur te blijven betrekken. Op allerlei manieren, bij het Kielzog en ook in de dorpen en wijken.

De visie Vrijetijdseconomie. Voorzitter, we wonen in een prachtige gemeente, er is veel te doen, beleven, cultuur, natuur en recreatiemogelijkheden, voor elk wat wils, maar zoals met zoveel zaken, dit moeten we meer uitdragen, uitventen en daarmee echt de mogelijkheden voor ondernemers en toeristen vergroten. Zoals iedereen in het Coronajaar Nederland ontdekte zou men nu ook Midden-Groningen kunnen ontdekken. Wanneer kunnen wij de visie bespreken in de raad?

Verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen,

De deelnemersbijdrage Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben wij geen invloed op, dat is begrijpelijk, maar ook vervelend. Voor de omgevingsdienst moeten we goed kijken welke diensten we afnemen.

Verder hopen we binnenkort de visie op ondermijning te kunnen behandelen, ondermijning heeft ook invloed op de veiligheid en gevoel voor veiligheid binnen onze gemeente.

De verstedelijkingsopgaven en de Regiodeal

De plattelandsgemeenten/noordelijke gemeenten profiteren hier te weinig van, konden we in de krant lezen, meer dan de helft van het budget is terechtgekomen in de Randstad en Eindhoven. Regiodeals moeten met extra eigen financiering veilig gesteld worden, een eigen bijdrage. Door de grote verschillen in welvaart binnen Nederland is het voor ons als Midden-Groningen moeilijk om ook zelf voldoende bij te dragen. Er wordt gesproken over verschillende tarieven van eigen bijdragen. Zet het college ook hierop in en kaarten zij het aan bij het ministerie en of via de VNG? Wat is de inzet?

Verder hadden we afgesproken als gemeente in te zetten op een professional die subsidies binnen kan halen, een subsidioloog, om gelden binnen te halen en goede projecten te realiseren. Wat is de stand hiervan?

En nu we het toch over geld hebben, we moeten ook zorgen dat we alle NPG gelden binnen halen, zodat er echt goed ingezet kan worden op verbetering van de brede welvaart! Dat is in lijn met het doel van de gelden.

Bij de behandeling van de Grondexploitaties voor wonen en bedrijventerreinen kwam duidelijk naar voren dat onze voorraden op raken en dat we moeten investeren op nieuwe. In de tussentijd moeten we ook alles op alles zetten om wonen in de dorpen een impuls te geven. Jongeren willen ook hier blijven wonen. De woonvisie wordt geactualiseerd, is de vergrote vraag naar woningen tijdelijk of moeten we toch weer rekening houden met krimp? We zien de actualisatie graag. En wat kunnen wij verwachten van Novex en de Regiovisie Groningen Assen? En ook de uitbreiding van bedrijventerreinen of bij de tijd maken van oude terreinen verdient tijd, aandacht en geld.

We hebben nog een vraag over het Gebiedsfonds N33, we zijn blij dat dit nu eindelijk rond is, maar op welke wijze gaan we daar invulling aan geven?

Iets wat nog lang niet rond lijkt te komen is het gasdossier, we moeten echt onze inwoners blijven ondersteunen, verder helpen. Het is nu 2022, 10 jaar na de grote beving in Huizinge, er wordt hard gewerkt, maar soms nog veel te weinig afgewerkt, binnengehaald, versterkt of wat dan ook. Het duurt zo lang. We willen hier een bedankje doen aan alle betrokkenen op het aardbevings- en versterkingsdossier binnen de gemeente, er wordt veel werk verzet in lastige omstandigheden waar men weinig invloed op heeft. En toch werkt men door, want de inwoners moeten ook door.

Voorzitter,

Er zit niet veel nieuw beleid in de voorjaarsnota, maar we behandelden zonet het raadswerkprogramma, daar willen we echt mee aan de slag. En daarvoor hebben we misschien ook geld nodig, vandaar dat we achter de motie staan voor het instellen van een stelpost voor het ontwikkelen en uitvoeren van het raadswerkprogramma. Zodat we de inwoners er echt bij kunnen betrekken, we het uit kunnen voeren, we hopen dat het een succes wordt.

Voorzitter, de wethouder financiën schetst een meerjarenontwikkeling, waarbij het in 2026  veel minder wordt. Dit kunnen we ook lezen in de brief over de meicirculaire. We moeten rekening houden met inflatie, maar kunnen nog niet weten met hoeveel, toch wel onzeker dus.

Het CDA kan instemmen met de voorjaarsnota, en de investeringskredieten.

Met dank aan ieder die zich heeft ingezet, wens ik namens het CDA Vrede en alle goeds.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.