Waterschapsverkiezingen 2019

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In Groningen kiezen de inwoners van de werkgebieden van de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s nieuwe leden voor de Algemene Besturen van deze 2 waterschappen. De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 20 maart 2019.

 

 

In de provincie Groningen zijn twee waterschappen actief: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het waterschap is net als de gemeente en de provincie een overheidsorgaan. Het bestuur van het waterschap bestaat uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB)en de dijkgraaf.

Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad, het dagelijks bestuur met de wethouders en de dijkgraaf met de burgemeester. De taak van deze drie bestuursorganen is beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten en de dagelijkse gang van zaken te regelen. Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. 

CDA-visie op water

De CDA-visie op water is gestoeld op de vier uitgangspunten van het CDA: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit. 

  • Rentmeesterschap verwijst naar een duurzame beheersing van water, waarbij consequenties of kosten niet op volgende generaties worden afgewenteld.
  • Gespreide verantwoordelijkheid verwijst naar het bestaan van het waterschap in samenhang met andere bestuursorganen en de decentrale, regionaal betrokken plaats die zij daarbij inneemt.
  • Gerechtigheid verwijst naar de transparante en rechtvaardige houding waarmee alle belanghebbenden worden bejegend.
  • Solidariteit verwijst naar de inachtneming van ieders belangen, waarbij rekening wordt gehouden met draagkracht van mensen.

 

 

kaart-groen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.