Ik wil dat de provincie verstandig omgaat met geld

Wij zetten ons in voor een degelijk financieel beleid. Wij geven geen geld uit wat we niet hebben en willen sparen voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook willen wij op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen kunnen reageren, zonder in de financiële problemen te komen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat welvaart niet vanzelfsprekend is. Wij willen dat de lasten van burgers niet verder verzwaren. Wij vinden dat als er een noodzaak is om belastingen te verhogen er dan een directe relatie moet bestaan tussen de eventuele verhoging en de specifieke uitgaven van de provincie. Burgers moeten weten waaraan de provincie hun belastinggeld besteedt.

Onze uitgangspunten

  • Een structureel sluitende meerjarenbegroting.
  • Voldoende ruimte in de begrotingen om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Het stamkapitaal (afkomstig uit de verkoop van de aandelen Essent) in stand houden als spaargeld voor onze jeugd.
  • Voldoende reservepositie opbouwen om eventuele risico’s en tegenvallers op te vangen.

Degelijke financiën

  • Wij staan voor een open huishouding van de provincie. Dit betekent dat de provincie zelf bepaalt op welke terreinen de provincie activiteiten ontplooit. Uitgangspunt daarbij is dat we uitgaan van maatschappelijke initiatieven van onderop. Daar waar mogelijk helpt de provincie om tot realisatie te komen en daar waar nodig neemt de provincie zelf initiatief. Wel kent de provincie haar beperkingen. Die overheid die iets als beste kan faciliteren, moet dat doen. Dat betekent dat bij vele zaken eerst de gemeente aan zet is. De provincie kan bijspringen.
  • De provincie is voor het merendeel afhankelijk van bijdragen van het Rijk. Voor een klein deel heeft zij zelfstan- dige inkomsten: namelijk heffingen voor verleende diensten en de inkomsten uit de motorrijtuigbelasting (opcenten). De opbrengst van deze belastingen mag alleen worden verhoogd met het percentage waarmee de kosten van levensonderhoud stijgen.
  • Als er een noodzaak is om provinciale belastingen te verhogen, dan moet er een directe relatie bestaan tussen de verhoging van de provinciale belastingen en de verhoging van specifieke uitgaven van de provincie.
  • Een nieuwe belasting mag niet worden gebruikt om de bestaande belastingdruk te veranderen. De provincie voert tenslotte geen inkomensbeleid. Als het Rijk op een bepaald terrein opnieuw bezuinigt, dan dient de bezuiniging in beginsel rechtstreeks ten laste te worden gebracht op het desbetreffende begrotingsonderdeel van de provincie.

Wij geven geen geld uit wat we niet hebben en willen sparen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.