Ik wil dat er brood op de plank komt

Wij investeren in mensen. Van scholier tot student en van schoonmaker tot onderzoeker. Onderwijs is van de samenleving: van jongeren, van de buurt en van ouderen. Onderwijs bereidt je voor op de toekomst, maakt je weerbaar en zorgt voor meer kansen. Kennis is de motor van onze economie. Wij zijn ambitieus. Het onderwijs is kwalitatief goed, maar het kan nog beter. Groningen is een onderwijsstad. Eenmaal met een diploma op zak verlaten helaas veel scholieren en studenten de stad én onze provincie. Wij willen jongeren een toekomstperspectief bieden en daarom maken wij ons sterk voor een gunstig investeringsklimaat in de provincie Groningen. Ook geven wij ruimte aan een “leven-lang-leren”. Wij willen dat mensen zich blijvend kunnen ontwikkelen. Het zijn onzekere tijden. Het is moeilijk om op latere leeftijd aan een baan te komen en de werkloosheid onder jongeren is hoog. Juist in economisch zware tijden dient er te worden geïnvesteerd in mensen, onderwijs en werkgelegenheid. Wij stimuleren (agrarisch) ondernemerschap en willen voorkomen dat regels, toenemende inspecties en controlevoorschriften ondernemerschap ontmoedigt.

Onderwijs

 • Laat onderwijs en werk beter op elkaar aansluiten. Het is belangrijk om opleidingen te stimuleren jongeren goed voor te bereiden op de beroepspraktijk, met extra aandacht voor eigen ondernemerschap.
 • Versterk de samenwerking tussen kenniscentra, opleidingsinstituten, vakopleidingen, het bedrijfsleven, studenten en starters door onder andere te stimuleren dat het bedrijfsleven een grotere betrokkenheid krijgt bij vakopleidingen.
 • Stimuleer vroegtijdige schoolverlaters om hun diploma te halen bijvoorbeeld met leerwerktrajecten.
 • Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken we aan een verdere uitbouw van de internationale positie van Groningen als kennisregio. Hierbij valt te denken aan de diverse energie projecten en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland.

Een leven lang leren

 • Mensen moeten zich blijvend kunnen ontwikkelen. De provincie moet ruimte geven aan een “leven-lang-leren”.
 • MBO en HBO instellingen in de Provincie Groningen moeten korte vakopleidingen organiseren, waarmee personeel zich snel kan bij- en omscholen.
 • Wij pleiten voor een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk-naar-werktrajecten.
 • Wij willen jong en oud verbinden op de werkvloer. De talenten van oudere werknemers moeten we benutten door ze als leermeesters in te zetten op de werkvloer of in het beroepsonderwijs. De uitstroming van oudere medewerkers moet verbeteren om de nieuwe generatie meer kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Ondernemen

 • Het opzetten van een zelfstandige onderneming moet makkelijker worden.
 • Wij hebben vertrouwen in mensen en dus ook in onze ondernemers en gaan uit van hun eigen verantwoordelijkheid. De provincie moet ondernemers faciliteren en stimuleren in hun ondernemerschap.
 • Wij willen een provincie die ervoor zorgt dat er een goed klimaat is voor bestaande en beginnende ondernemers. Wij leggen daarbij het accent op het MKB met daarbinnen het familiebedrijf, want juist deze groep vormt de ruggengraat van onze regionale economie.
 • Leegstand van woningen en winkelpanden zorgt voor verloedering. Wij willen dat de provincie leegstand als een kans ziet en ruimte schept in regelgeving en nieuwe plannen voor leegstaande panden stimuleert en facili- teert. Dit kan door programma’s op zetten gericht op bijvoorbeeld de ‘cottage industry’ (plattelandsnijverheid).
 • Samen met bewoners en organisaties uit Oost-Groningen werken we aan een beter investeringsklimaat.

Minder regelgeving

 • Wij pleiten voor minder regels. Dit stimuleert niet alleen ondernemerschap maar levert de provincie een flinke besparing op doordat het aantal ambtenaren wat hiermee is belast vermindert.

Onderzoek en innovatie

 • Wij stimuleren de aanwezigheid van grote kennisinstellingen in onze provincie. Overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen moeten meer samenwerken om onderzoek en innovatie te stimuleren.
 • De ICT-sector rondom de stad Groningen, scheepvaart en scheepsbouw en de bedrijvigheid in het Eemsdelta- gebied en de winning van delfstoffen rondom Veendam zijn belangrijke pijlers voor de economische structuur van onze provincie. Wij willen clustervorming faciliteren onder andere door goede voorzieningen en gerichte acquisitie.

Duurzaamheid

 • Wij zetten ons de komende jaren in voor het tot stand brengen van een BioBased Economy.
 • Wij willen bewust omgaan met energie en houden rekening met de klimaatverandering.
 • Wij gaan de uitstoot van broeikasgassen tegen maar verliezen daarbij de menselijke maat niet uit het oog.
 • Wij stimuleren energiezuinig bouwen en het toepassen van energiezuinige maatregelen in bestaande bouw.

Een actief stimulerende provincie

 • Nu de banken het laten afweten, vinden wij dat de provincie toegang tot krediet moet stimuleren. Belangrijke nieuwe initiatieven zijn de zogenaamde kredietunies, opgezet door en voor ondernemers.
 • De provincie kan zelf bescheiden programma’s uitvoeren of laten uitvoeren, waarbij ondernemers in de provincie Groningen met een beperkte kredietbehoefte terecht kunnen. Voorwaarde voor dergelijke programma is wel, dat vooraf de criteria duidelijk zijn: kredietaanvragers moeten weten waar zij aan toe zijn en moeten niet eindeloos in onzekerheid verkeren over hun aanvraag. Het geld moet echt ten goede komen aan de ondernemers zelf; dus geen uitgebreide papierwinkel en groot controleapparaat optuigen.
 • De programma’s van het SNN zijn een belangrijk instrument om startende en innovatieve bedrijven van de grond te helpen.
 • De NOM vervult een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van ons gebied. Wij vinden dat die rol moeten blijven, praktisch moet worden ingevuld, en moet worden uitgebreid om ook startende ondernemers te ondersteunen.
 • Wij zijn tegen het verstrekken van subsidies aan bestaande bedrijven die door structurele oorzaken verlies draaien. Bedrijven die investeren in de toekomst door vernieuwing of uitbreiding moeten juist in aanmerking komen voor deze subsidies.
 • Wij willen dat gevierde ondernemers hun talenten en financiële middelen inzetten om mensen die hun baan dreigen te verliezen of zijn verloren te helpen een eigen onderneming te starten. De provincie moet de mogelijk heden hiertoe onderzoeken.

Compensatiefondsen bieden een kans

 • De NAM stelt geld beschikbaar aan het aardbevingsgebied om de regionale economie te versterken. Dit geld moet ten goede komen aan de mensen die in het gebied wonen. Inwoners moeten mee kunnen bepalen hoe ze met dit geld hun eigen stad, dorp, buurt of straat aantrekkelijk kunnen maken om te wonen en te ondernemen.

De agrarische sector

 • Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. In het buitengebied moet er plaats zijn voor de boer, de inwoner en de toerist.
 • Wij stimuleren de betrokkenheid van boeren bij het beheer van natuurgebieden, bermonderhoud kan bijvoorbeeld door land- en tuinbouworganisaties uitgevoerd worden. Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische ondernemers moeten hier samen afspraken over maken.
 • Wij willen agrariërs ruimte bieden om te ondernemen en hun bedrijven te laten te groeien op een dier- en natuurvriendelijke manier. Het Groninger Verdienmodel is daarvoor een goed uitgangspunt.
 • Wij zijn terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur.
 • Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. We zijn in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming en stimuleren cottage industry (plattelandsnijverheid).
 • De provincie moet flexibeler omgaan met regels in het bestemmingsplan voor schuilgebieden en agrarisch medegebruik voor hobbyboeren in het buitengebied.

Wij willen jongeren een toekomstperspectief bieden en daarom maken wij ons sterk voor een gunstig investeringsklimaat in de provincie Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.