Ik wil meer dan alleen een dak boven mijn hoofd

Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Iedereen moet prettig en veilig kunnen wonen. In onze provincie moeten er voldoende kwalitatief goede en energiezuinige huur- en koopwoningen zijn. De provincie moet erop toezien dat gemeenten en woningcorporaties bouwen en ontwikkelen naar vraag. Dus geen grote projecten meer waar niemand op zit te wachten. De verkoop van woningen stagneert en in het aardbevingsgebied zijn veel woningen onverkoopbaar. Voor dit deel van de woningvoorraad moet een (opkoop)regeling worden bepleit bij het Rijk. Mensen worden geacht meer en langer voor zichzelf te zorgen. Gingen ouderen vroeger naar een bejaardentehuis, tegenwoordig willen ouderen zelf bepalen waar en met wie ze willen wonen. Wij steunen en stimuleren mensen die samen een woongemeenschap op willen zetten of kinderen die hun ouders in huis willen nemen.

Bouwen

 • De Blauwe Stad duurzaam en kwalitatief verantwoord doorontwikkelen. De benodigde investeringen moeten geleidelijk afgebouwd worden.
 • Grootschalige woningbouwprojecten efficiënt en effectief inrichten en coördineren.
 • Op de plaatsen waar het aantal huishoudens groeit moeten er voldoende koop- en huurwoningen beschikbaar zijn.
 • De provincie moet gemeenten en woningcorporaties stimuleren dat gebouwd en ontwikkeld wordt naar vraag.
 • De provincie Groningen moet voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid, en moet energiebesparing en de bouw van energiezuinige woningen stimuleren.
 • Wij willen niet bouwen voor leegstand. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Het herstructureren van bedrijven terreinen krijgt voorrang op de aanleg van nieuwe terreinen. Zo voorkomen we dat er kantoren worden gebouwd die snel leeg komen te staan.

Krimp

 • De provincie moet krimpgebieden ondersteunen met woon- en leefbaarheidsplannen.
 • Wij pleiten ervoor dat de provincie samen met andere overheden een regeling opzet voor particuliere woningverbetering met name in de krimpgebieden.
 • Schep in de provinciale omgevingsvisie ruimte om bestemmingsplannen voor buitengebieden bedrijfsvriendelijker in te richten.
 • In leegstaande bedrijvenpanden in het buitengebied moet kleinschalige bedrijfsactiviteit gestimuleerd worden.
 • Wij moedigen het aan als bewoners zich vrijwillig inzetten om voorzieningen in stand te houden.

Gaswinning

 • Als gevolg van de gaswinning zijn huizen en gebouwen beschadigd. Alle schade moet onmiddellijk en volledig hersteld of gecompenseerd worden.
 • In het gasbeleid moet veiligheid voorop staan. De gaskraan mag wat ons betreft alleen nog open tot een niveau waarvan vaststaat dat dit geen schade oplevert in het gebied. Dat kan dus betekenen dat de gaswinning nog verder moet worden teruggeschroefd de komende jaren.
 • De maatregelen wat betreft gaswinning die het kabinet heeft genomen zijn een goed begin maar te beperkt. Er is behoefte aan een lange termijn beleid waarin herstel van schade en het nemen van preventieve maatregelen centraal staat. Daarnaast moet de gaswinningsregio geholpen worden om zich te transformeren in een perspectiefvolle regio.
 • Wij staan experimenten met schaliegas niet toe.
 • Veel woningen in met name Oost-Groningen zijn onverkoopbaar geworden. Voor dit deel van de woning- voorraad moet een (opkoop)regeling worden bepleit bij het Rijk. Dit is één van de instrumenten voor de herstructurering van de woningvoorraad en voor het behoud van het gespaarde vermogen van de Groningers in dit gebied.
 • Niet praten aan de dialoogtafel maar aannemers opdrachten geven. Aan de slag!
 • De kwaliteit van woningen in risicogebieden moet goed zijn.

Water

 • Groningen krijgt in de toekomst te maken met een stijging van de zeespiegel. Daar komt bij dat de kwaliteit van de zeewering en sommige dijken ter discussie staat. In combinatie met de bodemdaling als gevolg van de gaswinning vormt dit een potentieel gevaar. Wij vinden dat in het waterbeleid de focus op veiligheid moet liggen. Wij gaan uit van een basisveiligheid-norm die voor iedereen in Nederland hetzelfde is: in Amsterdam mogen geen andere normen gelden dan bij ons in Groningen.
 • Het Rijk moet betalen voor de kosten die gemoeid zijn met de zeewering.
 • Wij stellen de positie van de Waterschappen niet ter discussie. Samenwerking in de waterketen, tussen gemeenten, waterschappen en waterbedrijven willen we juist bevorderen. Samen gaan we werken aan de verdere aanleg van waterbergingsgebieden en infrastructuur om voorbereid te zijn op noodsituaties.

Veiligheid op straat

 • Wij streven naar veiligheid op de weg voor alle weggebruikers. Dit willen we bereiken door een wegmarkering toe te passen die stimuleert tot rustig rijgedrag. De wegmarkering, die de maximale snelheid aangeeft, moet consequent worden toegepast. Hierover moet meer voorlichting gegeven worden, omdat bij weggebruikers daarover nog veel onduidelijkheid blijkt te bestaan. Ook moet de markering eenduidig worden, dat voorkomt onduidelijkheid.
 • Onze jongeren moet zich veilig kunnen voortbewegen in het verkeer en daarom willen wij investeren in de provinciale fietsverbindingen met (streek)scholen.
 • Wij willen schone, veilige en vriendelijke straten en stimuleren gemeenten daarin.

Huisvesting

 • Binnen het stedelijk samenwerkingsverband Groningen-Assen vragen wij nadrukkelijk aandacht voor het gebrek aan goede studentenhuisvesting en uitbating door huisjesmelkers.
 • De provincie moet ook in de toekomst actief deelnemen in de samenwerking met de gemeenten en de woningbouwcorporaties bij de ontwikkeling van het volkshuisvestings- en woningbouwbeleid.

Wonen en zorg

 • Wij stimuleren woningcorporaties en collega-overheden mantelzorg daadwerkelijk mogelijk te maken.

Leefbaarheid in het buitengebied

 • Wij willen verpaupering van gebouwen tegengaan.
 • Wij maken ons sterk voor een levendig buitengebied. Dit betekent dat er voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken moeten zijn in de dorpen en kernen in onze provincie.
 • De dorpsschool moet blijven bestaan en goed bereikbaar zijn voor kinderen uit omliggende dorpen. De kwaliteit van het onderwijs staat hierbij altijd voorop.
 • Wij vinden het belangrijk jongeren te binden aan hun stad, dorp, buurt of straat. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol en wij stimuleren het bestaan hiervan.
 • Wij vinden een goede digitale infrastructuur belangrijk om toepassingen zoals domotica, gps-landbouw (precieze landbouw) en andere vormen van ondernemerschap en particulier initiatief te faciliteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.