20 juli 2020

Algemene beschouwingen 2020.

Door Ina Hilbrants, CDA fracievoorzitter.

Het leek ons allemaal voor de wind te gaan. De economie ging als een tierelier, de werkloosheid op zo’n laag peil als we dat nog niet eerder hadden meegemaakt. Maar toen…….was daar ineens Coronapatiënt-nul in Nederland en we kwamen terecht in de anderhalve meter maatschappij, waar we waarschijnlijk nog heel lang mee te maken zullen hebben. Na een spannende tijd met grote angst dat de capaciteit van de IC’s het niet zou houden en een periode met stringente maatregelen zijn we nu gelukkig in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Het kabinet heeft met allerlei financiële maatregelen geprobeerd om het bedrijfsleven in de benen te houden.

Ook in Veendam neemt de gemeente soepele maatregelen in acht voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben, zoals bijvoorbeeld het opschorten van de betaling van gemeentelijke belastingen. De CDA-fractie vindt dit een verstandig besluit. De burgemeester heeft in zijn rol als hoofd van de Veiligheidsregio de Raad uitstekend meegenomen bij het treffen van maatregelen rond Corona in Veendam. Wij willen hiervoor onze dank uitspreken. Wat opviel in deze heftige periode was het ‘samen-gevoel’. Die boodschap kwam ook uit het kabinet: We moeten samen het virus bestrijden door ons aan de maatregelen te houden. Ook de waardering voor de mensen in de zorg was ontroerend. We hopen wel dat we het wij-gevoel en het denken om elkaar vast kunnen houden. Dat is een denkwijze waar het CDA altijd voor staat. Niet voor niets heet ons landelijke discussiestuk “Zij aan zij”.

De coronacrisis heeft ook financiële gevolgen voor de bevolking. Je zal je baan maar verliezen of je moet met minder loon genoegen nemen omdat het bedrijf anders omvalt. In Veendam trekt Acantus zich deze problemen ook aan en is soepel waar het huurachterstanden betreft. Ook de huurprijzen worden niet maximaal verhoogd. 2 ½ % daar waar 6% is toegestaan. Het ‘gemengd’ bouwen voor zowel huur als koop in het goedkope en in het duurdere segment is een goede zaak. Dat is veel toegepast in de wijk Sorghvliet en zorgt voor een goede sociale structuur.

Een positieve bijkomstigheid van alle corona-ellende is de verminderde behoefte aan Jeugdzorg. Daar waar men bang was dat kinderen het thuis zwaar zouden krijgen omdat ze niet naar school gingen. Ouders hadden hiermee immers geen ervaring buiten de schoolvakanties om. Dit zwarte scenario is gelukkig niet uitgekomen. Het tegendeel gebeurde. Ouders hadden plotseling tijd om hun kinderen meer aandacht te geven. Een citaat uit een interview met Peter Verschuren, SP-wethouder in Midden-Groningen, in het Dagblad v/h Noorden van 13 juni jl.: “Hulpverleners zagen dat gezinnen waarover ze zich zorgen maakten, omdat ze er niet meer over de vloer konden komen, zich zonder hen prima konden redden. Geen stress om de kinderen om half negen naar school te brengen en het huis aan kant omdat de hulpverlener komt.” Hij zegt verder: “Uitzonderingen daargelaten, kunnen we toe met minder jeugdhulp en meer praktische begeleiding van gezinnen. Laagdrempelig, met vrijwilligers, de terugkeer van de praktische gezinsverzorgster. Het veld, hulpverleners en zorginstanties zijn het daar bijna allemaal mee eens.” Verder benoemde hij dat we alles onder controle willen hebben, maar dat er ook best wel eens iets mis mag gaan.

Vraag: Hoe kijkt onze wethouder daar tegenaan?

Als Corona ons één ding geleerd heeft dan is het dat de maatschappij niet maakbaar is. Er staat in de stukken dat de eerste stappen voor het terugdringen van leegstand in het centrum zichtbaar worden door gebruikmaking van de “subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018”.  Maar is er daadwerkelijk wel sprake van minder leegstand? Onze CDA-fractie vindt dat moeilijk te constateren. De leegstand neemt eerder toe als af en dat baart ons zorgen. Het wordt wel mooi gemaskeerd, maar toch, leegstand is leegstand.

De wethouder heeft aangegeven dat hij stappen onderneemt om van de CW Lubbersstraat een 30 km-weg te maken. Ook wijziging van de route van Q-liner 310 naar Assen (via N33) zou een goede zaak zijn voor het ontlasten van de verkeersdruk aldaar.

Vraag: Zijn de gesprekken hierover met het OV-buro nog gaande en verwacht de wethouder hiervan enig resultaat?

Een verbod op consumptief gebruik van lachgas (stikstofverbinding!) is nu in onze APV opgenomen en dat stemt onze CDA-fractie tot tevredenheid. Met gebruik door de jeugd kan een zeer schadelijke invloed op hun geestelijke ontwikkeling hebben. Recente publicaties geven aan dat een groot aantal jongeren zelfs een dwarslaesie hebben opgelopen door het veelvuldig gebruik van lachgas. Nu is het wachten op landelijke wetgeving. Ons CDA-tweede kamerlid Anne Kuik heeft zich hier sterk voor gemaakt en Minister Blokhuis (CU) is hard bezig om dit voor elkaar te krijgen. Helaas steunen de VVD en D66 dit voorlopig niet. Hopelijk komen ze nog tot inkeer.

In Veendam moeten wij ons als raad ook nog buigen over de Regionale Energie Strategie (RES). De aanbieding aan het kabinet is uitgesteld tot 1 oktober aanstaande. Wij kunnen ons als CDA-fractie wel vinden in het concept van de provincie, waarin zij gaat voor het 2e bod van 5,7 TWh. Er zijn gemeenten in onze provincie die op dit terrein heel ambitieus zijn, maar ons college vindt het wel goed zoals het is, met daarin de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde projecten als de in aanbouw zijnde windturbines en de reeds aangelegde zonneparken.

Op de site van de RES Groningen staat een kaartje met de ambities van de afzonderlijke gemeenten in beeld. Veendam heeft verreweg het kortste staafje en dat is best wel sneu. Er mag wat het CDA betreft wel wat meer ambitie getoond worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.