15 december 2018

Antwoord op CDA vragen over gemiste zorgtoeslagen.

Schriftelijke reactie van wethouder Grimbergen op vragen van het CDA  in de commissie Sociaal Domein van 9 oktober 2018.

Belangrijk is om op te merken dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor beleid en uitvoering van de toeslagen. Wij kunnen inwoners er natuurlijk wel op wijzen dat deze toeslagen er zijn en dat gebeurt ook.

1. Heeft het college zicht op 55+ ers in de gemeente Veendam die recht hebben op toeslagen zoals huur en zorgtoeslag, maar deze mislopen?

De gemeente heeft geen zicht op deze groep. Wel op een deel van de groep, namelijk de inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeente.

2. Hoe groot is deze groep en welke acties kan de gemeente nemen om het probleem van misgelopen toeslagen aan te pakken?

De groep inwoners van 50 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd met een uitkering is 321 van de 891.

3. Indien er geen zicht is op bovengenoemde groep. Wat kan de gemeente doen om hier wel zicht op te krijgen? Welke faciliterende rol kan de gemeente hierin spelen zodat het voor deze groep wel mogelijk wordt om de toeslagen waar recht op is te ontvangen?

De gemeente voert een aantal acties uit om ervoor te zorgen dat inwoners hun rechten benutten.

A.    De gemeente voert nog dit jaar een zogenaamd themaonderzoek uit op het thema toeslagen.

Daarbij wordt bij een groep uitkeringsgerechtigden gecheckt of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en wordt vastgesteld of er recht is op. Voor het aanvragen wordt de formulierenbrigade van Compaen ingezet. De gemeente heeft in een folder alle mogelijkheden voor een voorziening op een rij gezet. Deze wordt ingezet bij de start van het themaonderzoek.

B. In het kader van het Armoedepact wordt door de aangesloten organisaties in contacten met inwoners voortdurend aandacht besteed aan toeslagen.

C. In het collegeakkoord staat bestrijding van armoede centraal. In dat kader heeft het college besloten over te gaan tot het inzetten van het uitrollen van de voorzieningenwijzer. Dat doet zij samen met Acantus. Zo wordt in specifieke straten / buurten de voorzieningenwijzer uitgerold, waarbij in gesprek met de inwoner systematisch wordt nagegaan waar het inkomen van de inwoner kan worden verhoogd (bv met toeslagen) en de kosten naar beneden bijgesteld (bv met een andere energieleverancier).

Het CDA zal de uitvoering hiervan volgen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.