02 mei 2019

Europarlementarier Annie Schreijer-Pierik bezoekt Veendam

Veendam, 2 mei 2019,

CDA Europarlementarier Annie Schreijer Pierik bezoekt Veendam.

Vandaag was Europarlementarier Annie Schreijer-Pierik (CDA) op uitnodiging van de lokale CDA afdeling op bezoek in Veendam.

Bij de vorige Europese verkiezingen kwam Annie met 110.000 voorkeurstemmen in het parlement. Nu staat ze op plaats 4 van de CDA c.q. EVP lijst. Annie kwam de afgelopen vijf  jaar onvermoeibaar op voor het belang van de Nederlands en Europese plattelandsontwikkeling. De komende vijf jaar wil ze zich daar opnieuw voor inzetten.

Vanmiddag bezocht ze het Waterschap Hunze en Aa’s. Door Hilbrand Sinnema (CDA), lid van het dagelijks bestuur, werd ze van harte welkom geheten. Ze werd bijgepraat over de verschillende maatregelen die het waterschap heeft genomen om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld het meanderen van de Hunze, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Op basis van een evaluatie is het Waterschap druk doende om het vervolg beleid en het toekomstig waterbeheer uit te werken. Voor uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de fosfaatnormen en de nitraat richtlijn, wordt gezamenlijk met natuurorganisaties en de agrarische sector naar oplossingen gezocht.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons gebied is dat er in droge periodes water aangevoerd moet worden vanuit het IJsselmeer. Niet alleen voor de landbouw en de industrie, maar ook om verzilting vanuit de zee tegen te gaan. 

 Een andere problematiek die met betrekking tot de Waterkwaliteit door het Waterschap werd aangekaart zijn de geneemiddelen die via het rioolwater (urine) in het oppervlaktewater terechtkomen. Verschillende geneesmiddelen worden in de rioolwaterzuivering gezuiverd, echter een aantal worden niet en komen in het oppervlaktewater terecht. Het Waterschap heeft vanaf 2010 in landelijk verband al verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat de rioolwaterzuiveringen van Assen, Gieten (Hunze) en Stadskanaal belangrijke hotspots zijn. Het waterschap onderzoekt welke maatregelen hiervoor moeten worden genomen. Nieuw is het onderzoek met behulp van “bioassays”. Hiermee kan het effect ven geneesmiddelen op de “ecologie” in het oppervlaktewater worden bepaald. Dit onderzoek kan de noodzaak van het nemen van aanvullende maatregelen op de rioolwaterzuiveringen nader onderbouwen.

Mede naar aanleiding van een landelijke CDA bijeenkomst in 2018 is de geneesmiddelenproblematiek door Annie Schrijer Pierik op de Europese agenda gezet.

Een belangrijk aandachtspunt en zorg dat Annie vanuit Europa aangeeft is de omvorming van kostbare landbouwgrond naar (natte)natuur in Nederland. Vaak geinitieerd door de rijksoverheid of provincie. De waterschappen worden dan opgezadeld met het waterbeheer. Er zijn zelfs waterschappen die hiervoor grond aankopen. Gevolg is wel dat, naast het verlies aan landbouwgrond, de burger opdraait voor de kosten. Hilbrand Sinnema geeft aan dat het bij Hunze en Aa’s “not done” is om zelf voor dit doel grond aan te kopen.

Daarna wordt het melkveebedrijf met ca. 110 koeien van de familie Wolfs aan de Korte Akkers te Veendam bezocht. De familie Wolfs loopt voorop, door nu al energie neutraal te zijn voor zowel het bedrijf en als privé. Terwijl landelijk door de energie transitie de  politieke partijen polariseren is hier het probleem al opgelost. Buurkracht heeft in deze omgeving een actieve rol.

Wat veel emotie en pijn geeft bij de veehouder is de omschakeling van de melkquota naar de fosfaatrechten. Door de melkquota ontstond er een groei van vee en aankoop van landbouwgrond. Vervolgens moest dit weer teruggedraaid worden omdat er teveel fosfaat vrij kwam. Tegen de afspraken in een “Rijks jo-jo” beleid waar de veehouders de dupe van zijn. Na de groei van het bedrijf met zowel vee als de aankoop van grond moest er vee worden geslacht. De gemaakte kosten werden in het geheel niet vergoed.

Annie Schreijer Pierik geeft aan dat ze vanuit Europea voor dit onevenwichtige beleid heeft gewaarschuwd. Andere Europese landen verklaren het beleid van Nederland voor gek. Sterker nog, je merkt steeds meer dat de veehouders mede door onterechte negatieve reclame in het verdomhoekje komen te zitten. Het kan toch niet zo zijn dat we onze landbouw en veeteelt, die kwalitatief aan de top staat in Europa, gaan afbouwen zodat we meer producten uit het buitenland gaan invoeren. En dat terwijl de omstandigheden voor dierenwelzijn en kwaliteit in relatie met voedselveiligheid buiten Nederland minder goed zijn. Zeker in de armere c.q. goedkopere landen. Een punt om ook richting tweede kamer aan te kaarten.

De kringlooplandbouw, (efficient met nutriénten) is de uitdaging voor de toekomst. Aandacht voor de terugwinning van fosfaat is door Annie met een amendement onder de aandacht van Europa gebracht. De fosfaat is een erts dat onder andere in Marokko wordt gewonnen. Dit raakt echter op en wat nog over is bevat steeds meer verontreinigingen. Daarnaast raakt de landbouwgrond steeds verder uitgeput, waardoor je weer meer kuntsmest moet doseren. Eigenlijk zou je de beschikbare mest eerst moeten vergisten en vervolgens opwerken tot verschillende minerale meststoffen die je afhankelijk van de grondsamenstelling gaat doseren. Wet en regelgeving is hiervoor echter nog niet goed ingericht. Zowel nationaal als voor Europa ligt hier een belangrijke aandachtspunt.

Kortom, reden genoeg om op 23 maart op de CDA kandidaten van de EVP te stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.