Groningen heeft te maken met een stijging van de zeespiegel. Wij vinden dat in het waterbeleid de focus op veiligheid moet liggen. Er moet meer ruimte komen voor innovatieve initiatieven voor waterveiligheid, economie, energie en leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van dubbele dijken en het meervoudig gebruik van grond voor landbouw, natuur en water.

  • Het CDA vindt dat het Rijk moet betalen voor de kosten die gemoeid zijn met de zeewering.
  • Wij willen de samenwerking in de waterketen, die tussen gemeenten, waterschappen en waterbedrijven, bevorderen. We stellen de positie van de Waterschappen hierbij niet ter discussie.
  • Er liggen grote uitdagingen voor het waterbeheer. De belangrijkste zijn de aanpak van de effecten van klimaatverandering en de verbetering van de waterkwaliteit. Wij zijn voorstander van experimenten zoals met de grondwaterstand, zoet-zoutwaterovergangen en waterbeheersgebieden.
  • Wij beseffen dat waterbeheer ook van belang is voor een belangrijke economische sector: de landbouw. Deze belangen dienen dan ook goed te worden afgewogen bij projecten en experimenten op het gebied van waterbeheer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.