13 november 2020

Bijdrage begroting 2021

Twee keer per jaar hebben we een ‘lange' gemeenteraadsvergadering. De eerste van het jaar is de vergadering waarin we als partij aan kunnen geven wat we graag onder de aandacht willen brengen en waar dus geld vrijgemaakt voor moet worden (perspectiefnota). De tweede ‘lange zit’ is de vergadering waarin het college laat zien hoe ze de vastgestelde ideeën wil bekostigen (begroting).....en die tweede vergadering was 11 november jl. De begroting is (unaniem) aangenomen. We zijn trots op ons college, de directie en de organisatie die dit gerealiseerd heeft!

Hieronder kunt u onze bijdrage tijdens de gemeenteraadsvergadering nog eens nalezen. Wilt u onze uitgebreide schriftelijke bijdrage lezen?  Klik dan op de volgende link https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Westerkwartier&id=5bd40cfd-0a8e-433d-a66c-24701fd00ba8 (pdf-bestand)

 

Voorzitter, inwoners van onze mooie gemeente Westerkwartier, collega’s, college en andere geïnteresseerden,

Sturen in de mist hebben wij als titel geplaatst boven onze bijdrage. Begroten in een onzekere mistige tijd waarin we niet weten wat de dag van morgen, over weken of een aantal maanden zal brengen. Voor onze mooie gemeente Westerkwartier is dat niet anders.

Als fractie van het CDA zijn wij trots op de begroting van onze gemeente! Een compliment voor het college, de directie en de organisatie die achter hen staat.

Op de voorgestelde begroting rust de realiteit waarin we ons op dit moment bevinden. Verlies van baan en daarmee zekerheid, angst, stress, ontwrichting van de thuissituatie, eenzaamheid en psychische klachten. Naast het verdrietige van deze tijd is het ook goed om terug te kijken en onze waardering uit te spreken voor onze scholen, de kinderopvang, de sportclubs en vele maatschappelijke organisaties die veel werk verzet hebben tijdens de corona periode.

Het is echter ook een tijd waarin we zien hoe creatief veel inwoners omgaan met de situatie en waarin nieuwe initiatieven zijn ontstaan die na bestrijding van het virus zeker zullen blijven voortbestaan. Bedrijven en individuen die niet bij de pakken neerzitten en iedere keer opnieuw kijken naar wat wel kan i.p.v. wat niet meer kan, continue blijven omdenken. Voor hen hebben wij diep respect!

Als fractie willen we de stappen die we vandaag maken, zetten met het oog op de toekomst. Mobiele communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Voor particulieren, instellingen en bedrijven is het een basisbehoefte, evenals voor onze hulpdiensten. Zonder antennes kan er niet mobiel gecommuniceerd worden.

Om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijk inpassing van deze masten vinden wij beleid ten aanzien van de locatiekeuze noodzakelijk. Wij dienen hiervoor een motie in.

Vanuit een ander perspectief naar de toekomst kijkend, willen we het hebben over duurzaamheid, over het hoe en waartoe we de aarde in bruikleen hebben van onze kinderen. De afgelopen periode hebben we hier als raad veel over gesproken en besloten. We geloven hiermee goede stappen te hebben gezet voor de toekomst.

Toekomstgericht denken doen wij ook over onze wegenstructuur. Kan de wethouder aangeven hoe knelpunten te bekostigen die terug gaan komen in de verkeersvisie?

Als fractie bezoeken we veel inwoners, bedrijven en instellingen. Wij beschouwen deze bezoeken als onze oren en ogen in onze diverse samenleving.

Wanneer je contacten hebt en onderhoud met mensen dan komen we de sterke kanten van onze inwoners tegen welke ook dikwijls gepaard gaan met mindere periodes. Bovendien vinden we dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen zodat mensen die hulp nodig hebben deze op een toegankelijke wijze kunnen krijgen. We denken dan aan armoede, zorg om gezondheid, zorg om je bedrijf, zorgen om de plek waar je je wilt vestigen, zorgen om en voor anderen en in het bijzonder denken we vandaag aan onze boeren. De nabijheid naar elkaar hebben we gezien in de afgelopen tijd, we roepen ook op om dit te blijven doen. De nuchterheid zien we ook, schouders eronder, met z’n allen en ja, toekomstgericht geloven we als fractie ook in onze ambities.

We geloven dat de mist weer op zal trekken. De wolken zullen gaan wijken voor de zon waardoor ons mooie Westerkwartier weer zichtbaar wordt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.