29 mei 2019

Inbreng perspektiefnota/collegeprogramma

Inbreng van de  CDA fractie over de perspektiefnota/collegeprogramma voor het college in het raadsoverleg van 29 mei 2019.

Voorzitter,

Een document met een vergezicht! Een vertaling van het woord ‘perspektiefnota’. En voor zo’n vergezicht is het nodig te weten waar je je op moet richten. Daarom zijn wij vanavond bij elkaar en we bedanken het college en de insprekers hartelijk voor dit moment.

Onze echte vergezichten bewaren we voor bij de behandeling van de perspektiefnota op 10 juli 2019 omdat we dan ook de financiële situatie onder ogen hebben gezien.

Voor dit moment hebben we vooral gekeken naar de drie mogelijkheden die door het college zijn voorgesteld, te weten;

  1. De basis op orde
  2. Werken aan opgaven
  3. Ruimte voor ambities

Als fractie hebben we geconcludeerd dat we, zonder de basis op orde te hebben niet kunnen werken aan opgaven en ambities. We hebben mee mogen werken aan het gezamenlijk opstellen van het coalitie akkoord welke in hoofdlijnen is opgesteld. Hier is bewust voor gekozen omdat we naar elkaar uitgesproken hebben, dat we een gemeente willen zijn waarin we ruimte willen geven aan de inwoners, samenwerkingspartners en ondernemers. En vanavond hebben we mogen luisteren naar een aantal insprekers; prachtig!

Op dit moment wordt gewerkt aan de opgaven die genoemd worden in het coalitie akkoord en dat gebeurt goed. Maar we denken dat het goed is voor de gemeente om verder te kijken om de ‘A’ van ons DNA ook stap-voor-stap te gaan verwezenlijken. Hoe groot deze ambities zullen zijn, daarover kunnen wij nog geen duidelijkheid geven….de getallen passend bij het financiële beeld van onze gemeente zijn ons nog niet bekend en we kunnen ook niet ‘zomaar’ even een lijstje met onze wensen aanleveren alsof deze allemaal gerealiseerd zouden kunnen worden. Hiervoor zullen we in gezamenlijkheid beslissingen moeten nemen. Toch willen we inzetten op niveau 3; ruimte voor ambities, waarbij we ons kunnen voorstellen dat we in de aanloopfase, en daarmee bedoelen we dit jaar, niveau 2; het werken aan opgaven, nog aanhouden. Volgend jaar gaan we een tandje bijzetten en opschalen naar niveau 3.

Als fractie van het CDA Westerkwartier hebben we hierover wel ideeën. De ideeën hebben we gehangen aan het viertal speerpunten welke door het college zijn aangedragen.

 1.     Duurzaamheid en klimaat

We kijken hierbij naar de toekomst en het woord ‘rentmeesterschap’ is hierin bij ons als fractie leidend.  We willen er voor zorgen dat niet alleen wij, maar ook de volgende generaties onder goede, veilige en gezonde omstandigheden een bestaan kunnen opbouwen. Concreet spreken we dan over het zoeken naar de balans in het elektriciteitsnetwerk waaronder wijk- en buurtopslag, verduurzaming van de dorpshuizen en ander gemeenschappelijk vastgoed, duurzaamheidsleningen of -subsidies en meer aandacht voor de bewustwording van ons energieverbruik (energiebesparing). Wanneer we dit vanuit een groter perspectief bekijken, dan zien we graag dat er aandacht wordt besteed aan het uitvoeringsbudget voor visie op het bestaande woningaanbod.

Op een andere manier met ons klimaat omgaan heeft ook te maken met onze boeren en andere ondernemers. De food factory is daarin wat ons betreft een mooi voorbeeld. Producten uit onze regio ook gebruiken en inzetten voor onze regio. Minder vervoer op de weg waarbij het gevoel van gebruik van voedsel ook weer meer tot ons komt in de bewustwording. Wat vanavond op mijn bord ligt stond pas nog bij de buurman op het land of in de wei.

 2.       Preventie Sociaal Domein

We kunnen ons nu al vinden in het idee vanuit het college om de preventie binnen het Sociaal Domein te versterken. Dat dit verder gaat dan ‘zomaar’ een aantal preventieve maatregelen in te zetten, daar zijn we het ook mee eens. Preventie begint vroeg, in sommige gevallen al voor de geboorte. Daarom zouden we graag zien dat het actieprogramma ‘Kansrijke start’ meegenomen wordt in de perspektiefnota. Daaropvolgend vragen we ook aandacht voor de ‘School in Beweging’. We hebben Astrid Witte hier ook over gehoord zojuist.

De CDA fractie vraagt in het bijzonder aandacht voor de sociale ombudsfunctie welke ook genoemd is in het coalitie akkoord. In de afgelopen periode heeft deze functie zich bezig gehouden met problemen en onduidelijkheden op het gebied van zorg, wonen, leven en werken. Een gebied waar alle inwoners van onze gemeente mee te maken hebben.

Kijken we weer van bovenaf naar het grotere plaatje waar het om gaat bij het Sociaal Domein, dan vragen we aandacht voor het programma innovatief en resultaatgericht werken.

3.     Leefbaarheid en Vitaliteit van Dorpen

Bij het speerpunt Leefbaarheid en Vitaliteit van Dorpen dragen we een aantal specifieke onderwerpen aan waar we niet alleen nu, maar ook in het verleden al de aandacht voor hebben gevraagd; het MFC Zevenhuizen en glasvezel of aandacht voor 5G netwerken. We zien daarbij de aandacht ook gericht op woningbouw op maat in alle dorpen.

Sport- en muziekverenigingen zorgen niet alleen voor leefbaarheid en vitaliteit, maar ook voor gezondheid. Omdat meerdere sportverenigingen bij ons hebben aangegeven dat ze toe zijn aan een (nieuw) kunstgrasveld willen we graag dat er een beheersplan wordt gemaakt.

Als fractie denken we ook aan het ondernemersklimaat binnen onze gemeente. Bij een goed ondernemersklimaat behoort ook de aanwezigheid van een ondersteuningsinfrastructuur van regelingen en programma’s.

4.     Goede en veilige infrastructuur

Met meer dan 40 kernen moeten we een goede en veilige infrastructuur hebben. Het Openbaar Vervoer moet niet alleen binnen onze gemeente goed kunnen vervoeren, maar de aansluiting naar aangrenzende gemeenten moet ook goed zijn. Onze specifieke aandacht gaat hierbij uit naar een verbinding tussen het noordelijke en het zuidelijke gedeelte van onze gemeente. De problematische knelpunten waar we als CDA fractie al vaker over gesproken hebben, hebben onze specifieke aandacht. We benoemen dan Gaarkeuken en de ontsluiting van Oost-Indie. Ook een juiste en veilige fietsverbinding bij Oostwold kan hierbij niet ontbreken. Denken we weer groter dan zien we een kans weggelegd voor het Noorden door ons hard te maken voor de Lelylijn vanuit de Randstad.

Tot slot;

Ook de vriendschapsbanden met Kingborough en Tasman District hebben een nationaal belang. Over de wijze van invulling van dit contact zien wij graag wat terug in de perspektiefnota.

De maakbaarheid van de samenleving en onze omgeving is beperkt. Van belang is dat wij, als politieke vertegenwoordigers, goed en tijdig kunnen inspelen op vraagstukken en opgaven die zich voordoen in de samenleving.

In de keuzes die we als raad moeten maken zal het CDA zich blijven inzetten voor de kwetsbare inwoner. We roepen het college op blijvend te zoeken naar mogelijkheden hoe we met minder geld meer kunnen doen door blijvend taken beter en efficiënter te organiseren. En waar mogelijk zou dit wat ons betreft samen moeten met inwoners en organisaties en bedrijven. Want onze inwoners, die maken het verschil!

Geertje Veenstra
Fractievoorzitter CDA Westerkwartier

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.