18 juli 2021

Oproep om input voor het verkiezingsprogramma

‘OPROEP CDA - Westerkwartier!’ De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg, maar nu al worden de voorbereidingen getroffen voor 16 maart volgend jaar. Het schrijven van het verkiezingsprogramma is daarbij de belangrijkste stip aan de horizon. CDA-Westerkwartier beseft terdege dat ze deze stip niet alleen kan en wil bereiken. Daarom is gekozen om ‘zij aan zij’ met de inwoners tot een gedragen programma te komen. De gemeente is tenslotte van en voor hen die daar wonen!


De gemeente Westerkwartier. Met een oppervlakte bijna 37.000 hectare, 41 kernen, 18 wijken, 80 buurten en bijna 64.000 inwoners is het Westerkwartier betreffende inwoners de tweede gemeente van de provincie en wat oppervlakte betreft de grootste. Een gemeente met behoorlijk recht van spreken.

Ondanks de coronamaatregelen en alle bijkomende effecten is het de CDA-fractie, samen met de raad en het college de afgelopen periode gelukt om, hoewel veelal op een digitale wijze, te blijven besturen en daardoor te werken aan verbeteringen en het realiseren van afspraken uit de collegeovereenkomst. Er blijven altijd genoeg punten die aandacht en verbetering vereisen. Het kan altijd beter! Gelukkig blijft er nog iets te wensen.

Met hen die mee willen denken wil de CDA afdeling Westerkwartier komen tot een breed gedragen programma. Dit door middel van een oproep aan de leden, inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een oproep aan jong en oud.

Belangrijk zijn hierbij vooral de dorpsvisies die zijn gemaakt, of waar nog aan wordt gewerkt. Een blauwdruk van elk dorp, waaruit vaak de identiteit van elke kern naar voren komt. Een oproep welke is gedaan tijdens de perspectiefnota.

Dit om lokaal beeld te krijgen wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen, dat het Westerkwartier een prettige gemeente is en blijft om te leven, te werken en te ontspannen. Waarbij de inwoner centraal staat!

Belangrijke onderwerpen die bij ieder vaak leven zijn ongetwijfeld, gezondheid en veiligheid voor mens en dier, zorg, verkeer, duurzaamheid, wonen, onderwijs, kunst en cultuur, recreatie en toerisme. Ook gaswinning en de daarmee gepaard gaande afhandeling aardbevingsschade heeft alle aandacht en zorg nodig.

Kansen in de landbouw, hoe krijgt een boer balans in zijn bedrijf en toekomst die voldoet aan de veelvoud aan eisen die op het bedrijf komen en nog afkomen. Verantwoord dagelijks voedsel geproduceerd in eigen omgeving, want ‘haal elders niet wat eigen Westerkwartier u biedt’.

Een gemeente zijn die oog heeft voor de leefwereld van de volgende generaties.

Naast alle wensen beseffen we terdege dat veel gemeenten een financieel moeilijke periode doormaken. Het aangepaste voorstel van minister Ollongren voor de herverdeling van het gemeentefonds zorgt naast veel Groninger gemeenten ook bij de gemeente Westerkwartier voor grote financiële problemen. Ondanks dat dit over vier jaren wordt uitgesmeerd. Weer lijkt de provincie Groningen een brug te ver te zijn voor Den Haag. Hopelijk gaat de Kamer niet akkoord met het voorstel, waarbij moeilijke maatregelen op het terrein van dienstverlening aan de vele dorpen en hen die het sociaal en economisch al moeilijk hebben voor een groot deel kan worden voorkomen.

Als CDA-Westerkwartier hebben we de afgelopen periode onze uiterste best gedaan om er voor de inwoners te zijn. Met de kernwaarden van het Christen Democratisch Appèl (CDA) waarin we geloven in democratische waarden, laten we ons inspireren en leiden door de Bijbelse boodschap van respect, liefde en omzien naar elkaar.  Met de 4 uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap trachten we daaraan inhoud te geven. Trachten, want natuurlijk zijn ook wij mensen en niet foutloos.

Ook het CDA-rapport ‘Zij aan Zij’ met het toekomstperspectief hoe Nederland in 2030 op een meer coöperatieve wijze kan worden ingericht, is een leidraad voor het schrijven van de verkiezingsprogram. Dit met thema’s als ‘Zorg voor het huis van de aarde’.

Nogmaals de oproep om zoveel mogelijk te reageren, om zo samen tot een herkenbaar verkiezingsprogramma te komen.

Reacties kunnen voor 15 augustus 2021 worden gemaild naar: verkiezingen(at)cdawesterkwartier.nl of schriftelijk naar Secretariaat CDA Westerkwartier, Noordwijkweg 1, 9804RA Noordhorn.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.