05 november 2020

Motie legalisatie PAS meldingen

Bijdrage CDA Westerkwartier
Motie legalisatie PAS meldingen
3 november 2020

Voorzitter,

Normaal gesproken vergaderen we als gemeenteraad op de woensdagavond. Deze week is dat een dag vervroegd omdat het dankdag voor gewas en arbeid op de woensdag is… .en de klok heeft inmiddels aangegeven dat het al woensdag is. Wanneer we spreken over gewas en arbeid, dan spreken we over alles wat groeit en bloeit op het land met het werk dat verricht wordt. Dat brengt me bij het onderwerp van de motie; de boeren en hun bedrijven…

Er zijn 223 PAS melders die geen natuurbeschermingsvergunning hebben. Ook zijn er nog 32 bedrijven met een herroepelijke vergunning waarbij hun activiteiten niet juridisch zijn afgedicht door middel van een gunning. Deze boeren hebben te goeder trouw gehandeld en worden nu in het spreekwoordelijke vakje 'illegaal' geplaatst.

De problematiek rondom de Groninger Aanpak Stikstof en het extern salderen heeft ons, maar vooral de ondernemers / de boeren de afgelopen week gehouden. De vergadering die afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden in de Provinciale Staten had onder dit onderwerp. En waar ik net sprak dat dit ons bezig houdt, houdt het de ondernemers, de boeren natuurlijk al veel langer bezig.

Op dit moment verkeren er veel boeren in grote mate van onzekerheid. De minister heeft toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen zijn nog niet gerealiseerd. Deze situatie brengt ontzettend veel onzekerheid met zich neemt voor de betreffende ondernemingen met directe gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Als we kijken naar de opgaven waar zij aan willen werken ten opzichte van verduurzaming en innovatie, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat ze geen kant op kunnen. Wij kunnen dit in onze raad niet oplossen, maar wat wij wel kunnen doen is over dit grote onderwerp is de urgentie benadrukken. Er is duidelijkheid nodig en daarvoor dienen wij een motie in gezamenlijkeheid met al onze collega raadspartijen.

Het dictum van de motie is als volgt;

Wij verzoeken het college dan ook het volgende:

• op zeer korte termijn met Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te overleggen met doel als het bieden van perspectief;
• te benadrukken dat duidelijkheid en urgentie nodig is om de huidige gedoogsituatie op te heffen;
• de provincie te verzoeken om hier een actieve rol in te spelen door te oefenen op het Rijk, maar ook door actief bij te dragen aan mogelijke oplossingen;
• hierover de raad te informeren

en besluit:

• deze motie zo spoedig mogelijk te versturen naar de overige gemeenten in de provincie Groningen.

 

Tot Zover, Geertje Veenstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.