24 december 2018

Nieuwsbrief CDA Westerkwartier: Nieuws over het coalitieakkoord

Beste leden van het CDA Westerkwartier, 

Tot 21 november hielden wij u door middel van een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van de verkiezingscampagne van het CDA. Wij hebben u toegezegd om de nieuwsbrief in stand te houden zodat we u regelmatig kunnen informeren over wat er speelt binnen de gemeente Westerkwartier en de rol van het CDA daarin. 

Op 21 november werden de verkiezingen gehouden met als resultaat 5 zetels voor het CDA. De uitslag waar we niet helemaal op hadden gerekend, maar het resultaat is wel een stevig CDA in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Een paar honderd stemmen maakte het verschil tussen de grootste partij (VZ Westerkwartier) en het CDA. We behoren dus bij de drie grootste partijen.

Door VZ Westerkwartier is de heer Thijsen (burgemeester van Tynaarlo) als informateur benoemd. Na een gesprek met alle partijen kwam deze op 7 december met het volgende advies: laat VZ Westerkwartier samen met ChristenUnie op zoek gaan naar een stevig (christelijk) blok, aangevuld met een sociaal democratische partij. Uitgangspunt is een coalitie die kan steunen op een brede steun vanuit de raad.

De daarop volgende gesprekken, die zijn ingezet door de formateurs Thijsen en Jansen (oud wethouder gemeente Hardenberg), leidden tot een te onderzoeken coalitie van VZ Westerkwartier, Christen Unie, CDA en de PvdA.

De afgelopen weken is er tussen deze partijen druk, maar in een zeer constructieve sfeer, onderhandeld over het coalitieakkoord dat op maandag 24 december is getekend in de Borg Nienoord in Leek.

Het coalitieakkoord heeft de titel "Samen Westerkwartier Maken" meegekregen. Een titel die de inhoud zeker prima verwoord! 


De eerste coalitie van de gemeente Westerkwartier wil zoals de titel zegt niet alleen doen, maar ook maken met de inwoners, stichtingen, verenigingen, bedrijven, organisaties en overige partijen in de raad. 

Het coalitieakkoord is gebouwd op zeven thema's:
-
1.       Wij zijn er voor u!
Wij zijn er voor onze inwoners, samenwerkingspartners en bedrijven en niet andersom. Wij treden als één college naar buiten en staan samen voor het hele gebied van het Westerkwartier. Het afwegen van belangen en het nemen van beslissingen hoort bij onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wij besturen op inhoud, staan open voor anderen, zijn transparant en toegankelijk. Dat past bij ons DNA en bij het DNA van het Westerkwartier.

2.      Sociaal Westerkwartier
Wij zijn een sociale gemeente. We hebben oog voor onze kwetsbare inwoners en hebben zorg voor mensen. We nemen de zorg echter niet altijd over. Want het vergroten van de eigen kracht en de zelfredzaamheid past ook bij ons. Als mensen zich niet zelfstandig kunnen redden, is de gemeente er als vangnet om te helpen. Wij zien in onze gemeente een diep geworteld sociaal gevoel en dat koesteren we. Mensen zien elkaar staan. We houden rekening met de verschillen tussen de verschillende dorpen en kernen. We erkennen ook de groeiende kloof tussen arm en rijk en willen deze kloof kleiner maken.

3.       Eigen Westerkwartier
Wij zijn zuinig op de cultuur en identiteit van de streken in het Westerkwartier en de diversiteit in onze landschappen. De kwaliteit van onze leefomgeving is groot en daardoor is het goed wonen in onze gemeente. Dat willen we in stand houden en uitbouwen en daarbij staat ruimte geven aan onze inwoners centraal. Op het gebied van onze fysieke infrastructuur hebben wij de ambitie verbeterslagen te maken.
Ook duurzaamheid staat hoog op onze agenda. We zetten in op maatregelen die passen bij de identiteit van het gebied en eigen initiatief. Tegelijkertijd zien we hier ook een opgave die een regionale en nationale aanpak vraagt.

4.      Ondernemend Westerkwartier
De ondernemerszin in onze gemeente is groot. Bij bedrijven én bij onze inwoners. Die willen wij behouden. Wij hebben een goed ondernemersklimaat en dat willen we versterken. Kleinschaligheid, innovatie en het zoeken naar nieuwe vormen van ondernemerschap vinden wij belangrijk en willen we aanjagen en faciliteren. Zo bevorderen we werkgelegenheid in de regio.

5.       Zelfbewust in de regio
Als tweede gemeente van Groningen krijgen we als Westerkwartier een andere positie in het krachtenveld om ons heen. Er wordt naar ons gekeken en dat willen we ook! We zijn ons bewust van onze positie en we nemen deze zelfbewust in. We hebben de ambitie onze nieuwe gemeente krachtig naar buiten (provincie, regio, landelijk en Europees) te positioneren en om hiervoor middelen vrij te maken.

6.      Degelijk financieel
Wij staan voor een degelijk financieel bestuur. Wij zetten in om de basis op orde te krijgen en houden en willen tegelijkertijd financieel investeren in de toekomst van het Westerkwartier. Wij zetten in op een bestendige meerjarenraming.

7.       SamenWe doen het samen. Noaberschap houden we hoog in het vaandel. Met alle inwoners, samenwerkingspartners en bedrijven. Wij staan in verbinding met de samenleving  en zorgen ervoor dat we in verbinding blijven. Wij zijn in staat de brug te slaan tussen dichtbij blijven en het realiseren van onze ambities, die passen bij de schaal van het Westerkwartier.  

Het volledige coalitieakkoord is terug te vinden op de website van  CDA Westerkwartier.

Het CDA is tevreden over het bereikte resultaat. Veel specifieke thema's uit ons verkiezingsprogramma komen terug in het coalitieakkoord. Voorbeelden daarvan zijn de dorpswethouders, de sociale ombudsfunctie, aandacht voor veiligheid en innovatieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Hielke Westra is de kandidaat wethouder voor het CDA Hielke krijgt de volgende portefeuilles:- duurzaamheid (energie, afval, water)- omgevingsvisie- gaswinning en aardbevingen.- innovatie- gemeentelijke eigendommen waaronder dorpshuizen en het middelbaar    onderwijs.- kunst en cultuur.


De fractie zal bestaan uit:
Geertje Veenstra (fractievoorzitter)
Reinette Gjaltema-van der Laan
Jan Willem Slotema
Annejet Jansma
Jacob Bos

Ymte Sijbrandij en Mariët Horenga zullen de fractie als assistenten ondersteunen. Daarnaast heeft nog een aantal leden op de kieslijst aangegeven mee te willen denken met de fractie.

Maandag 24 december presenteerden VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA het coalitieakkoord voor de collegeperiode 2019-2022 in de Borg Nienoord in Leek.

Op 2 januari a.s. wordt de raad en het college geïnstalleerd tijdens een buitengewone raadsvergadering in de Postwagen in Tolbert. U bent daarbij van harte welkom. Aanvang van de raadsvergadering is om 14.00 uur.

Wij zijn tevreden en dankbaar met het bereikte resultaat en zijn vol energie om aan deze taak te beginnen.

Het jaar 2019 klopt bijna aan onze deuren. Een jaar met nieuwe kansen in een spiksplinternieuwe gemeente Westerkwartier. Een gemeente waarvan elke kern al jaren geleden ontgonnen en stuk voor stuk geworden is tot wat het nu is. Authentieke Groningse karakters, maar met alle 41 kernen op zich uniek met eigen tradities en gewoonten.
Unieke kernen waar de gemeente Westerkwartier trots op mag zijn en daarom is de opdracht aan ons allen om deze natuurlijke waarden te behouden een opdracht voor nu en de toekomst. 

Als CDA-fractie en CDA- Wethouder willen we vanaf onze installatie op 2 januari van harte het coalitieakkoord uitvoeren en tot een succes maken. Een succes waar elke kern zich achter zal scharen! 

Samen het Westerkwartier Maken, daar Staan wij voor!

We wensen jullie en allen die jullie lief zijn een gezond, veilig en liefdevol 2019.

Wethouder, fractie en fractieassistenten CDA-Westerkwartier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.