Onze gemeente heeft een aantrekkelijk woonklimaat en dat willen we houden. Het aantal inwoners in onze gemeente krimpt. Dit betekent dat we kritisch moeten zijn ten aanzien van het huidige woningaanbod. Maar flexibel genoeg moeten zijn om het woningaanbod aan te passen aan de behoeften van inwoners.

Woningbouw in balans

Wij zijn kritisch op het toestaan van het bouwen van nieuwe woningen. Nieuwbouw moet niet tot gevolg hebben dat de leegstand groter wordt. Om te voorkomen dat er helemaal geen nieuwe woningen meer gebouwd mogen worden, zetten wij in op een adequaat sloopprogramma. Dit betekent dat degene die een nieuwe woning bouwt een bijdrage stort in een sloopfonds. Vanuit dit sloopfonds worden de kosten betaald voor het verwijderen van bouwvallen uit het woningaanbod. Ook moet het mogelijk zijn de sloop van vervallen gebouwen (bijvoorbeeld in het buitengebied) te stimuleren met behoud van de mogelijkheid tot nieuwbouw.

Herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing is nodig voor de leefbaarheid van het buitengebied, maar mag geen belemmering opleveren voor de boeren.

Huisvesting op maat voor jongeren en ouderen

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren en ouderen graag in onze gemeente willen blijven wonen. De bestaande woningvoorraad bevat echter te weinig woningen die geschikt zijn (te maken) voor jongeren en ouderen. Voor ouderen geldt bovendien dat de verkoopbaarheid van hun eigen woningen in toenemende mate een probleem vormt. Onderdeel van het sloop- en nieuwbouwprogramma moet daarom zijn dat onverkoopbare woningvoorraad wordt gesloopt of beter geschikt gemaakt zodat er een groter aanbod komt voor deze doelgroepen.

Ondersteunen van innovatieve leefgemeenschappen en nieuwe zorgconcepten

Steeds vaker komen inwoners bij de gemeente met het plan om met meerdere gezinnen onder een dak te gaan wonen, of dicht bij elkaar. Dit met het doel om voor elkaar te zorgen en dichtbij te zijn als dat nodig is. Wij ondersteunen deze initiatieven en zetten ons in om deze initiatieven ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. We willen de maximale ruimte vinden binnen de bestaande regels die deze initiatieven nu in de weg staan en experimenten toestaan om nieuwe regels te kunnen ontwikkelen voor deze leefgemeenschappen. Daarvoor zien we mogelijkheden in vrijgekomen gebouwen, die voorheen gebruikt werden voor de agrarische of andere sectoren. Ditzelfde geldt voor initiatieven voor nieuwe zorgconcepten zoals bijvoorbeeld is gerealiseerd met “het Westerwolds zorghuis”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.