De gemeente Westerwolde bestaat uit veel verschillende dorpen en kleine kernen. Elk dorp kenmerkt zich door zijn eigen cultuur, waarbij de onderlinge samenhang, het verenigingsleven en het omzien naar elkaar belangrijke dragers zijn van het dorpsleven. Wij willen hierop voortbouwen en investeren in sterke dorpen, zodat iedereen mee blijft of gaat doen.

 

Burgernabijheid en dorpsraden

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt in de dorpen. We willen direct contact met inwoners en maken daarbij o.a. gebruik van de dorpsraden en de plaatselijk belangen. Wij willen dorpsraden en plaatselijk belangen ondersteunen met dorpsbudgetten voor het in stand houden en het versterken van de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners inspraak krijgen bij besluitvorming en als deskundige betrokken kunnen worden om een bepaald thema nader uit te diepen.

 

Noaberschap, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en kerken

Het omzien naar elkaar/zorgen voor elkaar is erg belangrijk, zeker nu het Rijksbeleid gericht is op het vinden van oplossingen binnen de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. Naast noaberschap spelen verenigingen, vrijwilligersorganisaties en de kerken een belangrijke rol in het verbinden en ondersteunen van mensen. Wij vinden dat een sterk dorp een randvoorwaarde is om de transformatie binnen het sociaal domein vorm te kunnen geven en investeren hierin.

 

Voorkomen van eenzaamheid

Inwoners blijven langer zelfstandig wonen binnen onze gemeente, maar worden naarmate ze ouder worden minder mobiel. In onze plattelandsgemeente is de afstand tot voorzieningen groot. Hierdoor kan de leefwereld van inwoners fors kleiner worden. Dit kan eenzaamheid tot gevolg hebben. De sociale verbanden binnen de dorpen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Wij willen dorpsinitiatieven ondersteunen die bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid. Hiervoor willen we zo nodig gebruik maken van het Wmo-budget.

 

Inburgering en integratie nieuwkomers

De gemeente Westerwolde heeft een belangrijke taak ten aanzien van de inburgering en integratie van nieuwkomers. Wij willen de sterke structuren binnen de dorpen inzetten om de nieuwkomers te ondersteunen bij het aanleren van de taal, de normen en waarden en onze gewoontes. De Training-en Diagnose Centra (TDC’s), bibliotheken en welzijnsorganisaties hebben hierbij een belangrijke rol.

 

Kwalitatief goed onderwijs

De aanwezigheid van scholen draagt bij aan de levendigheid in de dorpen. Scholen zijn belangrijke voorzieningen om verder gaande krimp tegen te gaan. Wij zetten ons in voor het behoud van de identiteit van de aanwezige scholen, onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs altijd het uitgangspunt blijft.

Inzetten op goede voorzieningen voor jongeren

Wij zetten ons in voor goede voorzieningen voor jongeren. We denken hierbij aan voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod, goed openbaar vervoer, en een goed voorzieningenaanbod. We zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de (sport-) verenigingen en de jeugdcentra. Waar nodig moeten jongeren goede hulp en ondersteuning ontvangen van betrokken organisaties. Wij willen in gesprek blijven met jongeren om deze speerpunten verder vorm te geven.

 

Openbaar vervoer

Het bestaande Openbaar Vervoer met Winschoten, Emmen en Groningen moet versterkt worden door de reistijden flink te verkorten. Deels kan dit door de aansluitingen van de bestaande dienstregeling te verbeteren. Het liefst zien wij een snelle busverbinding tussen Ter Apel en Groningen. Dat maakt het voor meer jongeren en werkenden mogelijk om te blijven wonen in Westerwolde.

Goede voorzieningen en ondersteuning voor wie dit nodig heeft

Wij willen dat iedereen mee kan doen, en zetten in op een sterk minimabeleid. We willen (buurt-)verenigingen de mogelijkheid geven om in bepaalde gevallen ook zonder bureaucratie in kinderen te investeren die dit nodig hebben. Kinderen moeten gewoon mee kunnen doen. Wij willen investeren in preventie om armoede te voorkomen “het voorportaal schuldhulpverlening” is hiervan een goed voorbeeld. Nu de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en jeugdhulp is het mogelijk om directer te sturen op de kwaliteit van deze voorzieningen. De toegang tot deze voorzieningen moet goed georganiseerd zijn door de gemeente. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe inwoners de kwaliteit beoordelen en om te weten of er geen inwoners tussen wal en schip terecht komen. We willen een ombudsfunctie creëren binnen het sociaal domein, zodat inwoners hun ervaringen voor kunnen leggen aan een onafhankelijk persoon.

 

Maximaal benutten van burgerkracht

Wij willen investeren in een netwerk waar aanbieders van hulp en hulpvragers elkaar kunnen vinden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de dorpsondersteuner/ de spilwerker. Deze signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties.

 

 

 

Wij zetten in op behoud van het politiebureau in Ter Apel en de politiepost in Bellingwolde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.