Uit onderzoekt blijkt dat inwoners in Zuidoost Groningen ongezonder leven dan de rest van Nederland. Dit heeft tot gevolg dat er meer mensen chronisch ziek zijn en we minder oud worden. Dit lijkt in tegenstelling te zijn met het gezonde leefgebied Westerwolde. We genieten hier van frisse buitenlucht en hebben een prachtige omgeving om in te bewegen. Wat ons betreft is het dan ook tijd dat het tij wordt gekeerd en er fors wordt geïnvesteerd in een gezonde leefstijl van de Westerwoldse inwoners. Daarnaast willen we investeren in projecten die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording over gezonde voeding (ook bij een smalle beurs). Daarbij willen we o.a. supermarkten betrekken om gezamenlijk tot een actieplan te komen.

Buurtsportcoach en sportdorpen

Wij blijven ons actief inzetten voor de sportdorpen en voor de buurtsportcoach die een belangrijke verbinder is tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en ander maatschappelijk organisaties. Verenigingen kampen met een terugloop van het aantal vrijwilligers en met een dreigend tekort van bestuurlijk ervaren vrijwilligers. De buurtsportcoach gaat samen met verenigingen op zoek naar oplossingen. Dit is van essentieel belang voor het voortbestaan van verenigingen.

Hartveilig: instandhouding netwerk

Met een ouder wordende populatie, neemt ook de kans op hartfalen toe. Binnen onze gemeente zijn AED-apparaten opgehangen om snel hulp te kunnen bieden. Het succes van deze apparaten valt of staat met het netwerk van vrijwilligers die via een app door krijgen dat hulp nodig is. Deze vrijwilligers zijn getraind in het toepassen van de AED-apparaten. Hiermee worden levens gered. Wij willen een steentje bijdragen aan deze belangrijke taak, door in te zetten op instandhouding en zo nodig uitbreiding van dit netwerk.

Dementie vriendelijk

Met de toenemende vergrijzing in onze gemeente neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Om ook voor deze doelgroep een veilige en prettige woonomgeving te realiseren zijn speciale voorzieningen nodig. Wij maken ons sterk voor een dementievriendelijke gemeente en roepen inwoners en ondernemers op om met initiatieven te komen.

EHBO op scholen

Eerst hulp kunnen verlenen bij ongelukken is heel belangrijk. Het aantal inwoners dat een EHBO-diploma heeft neemt af. Wij willen dat op alle scholen een EHBO-cursus wordt gegeven en willen daarin investeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.