In onze regio is een tekort aan werkgelegenheid een groot probleem. De werkloosheid is hoger in vergelijking tot andere delen van Nederland. Samen met partners in de regio wordt gewerkt aan de omvorming van de Sociale Werkvoorzieningen. Voor een succesvolle omvorming van de Sociale Werkvoorzieningen wordt een beroep gedaan op de werkgevers in onze regio om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Wij koesteren deze werkgevers en willen in samenwerking met de ondernemers inzetten op het creëren van meer duurzaam werk en meer vaste banen.

Werkgevers verdienen onze support

AVEBE, het Collectieve Opvang Asielzoekers (COA) en de Penitentiaire Inrichting (PI) zijn voorbeelden van belangrijke werkgevers in onze gemeente en in de regio. Deze organisaties zijn belangrijke aanjagers voor de lokale economie en voor de arbeidsmarkt. De PI in

Ter Apel staat helaas (weer) op het lijstje van gevangenissen die mogelijk moeten sluiten. Wij verzetten ons tegen deze sluiting. Het is de combinatie van de COA en de PI die van toegevoegde waarde op elkaar zijn. Wij gaan tot in de Tweede Kamer om de besluitvorming beïnvloeden.

We zetten vol in op het binnenhalen van nieuwe bedrijven

Naast aandacht voor de huidige bedrijven zetten we er op in om nieuwe bedrijven binnen te halen. Daarvoor zijn in de gemeente Westerwolde nog nieuwe bedrijfslocaties beschikbaar. De acquisitie daarvoor zal volop aandacht krijgen.

Het MKB is de aanjager van de lokale economie

Wij dragen de ondernemers binnen het MKB een warm hart toe. Het is deze branche die een grote bijdrage levert aan de levendigheid en bedrijvigheid in onze dorpen. Versterking van het MKB zien wij als een belangrijke banenmotor. Wij willen dan ook in nauw contact met ondernemers (verenigingen) verder bouwen aan het vergroten van de bedrijvigheid en de versterking van onze winkelcentra, zodat het aantrekkelijk winkelen is en blijft.

Wij willen agrarische bedrijvigheid in ons gebied behouden

Duurzame landbouwgrond moet beschikbaar blijven voor landbouw, zodat er ook voor bestaande bedrijven mogelijkheden blijven om zich door te ontwikkelen. Wij willen geen onnodige belemmeringen opwerpen, maar agrarisch ondernemen onderdeel laten zijn van het leven in het buitengebied. Uitgangspunt hierbij is dat er ingezet wordt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee bedoelen we dat er op een sociale wijze wordt omgegaan met de omgeving en de dieren en dat er optimaal wordt ingezet op het voorkomen van overlast door geur, fijnstof, en dergelijke.

Investeren in de aanleg van glasvezel

In onze gemeente zijn er veel bedrijven aan huis en wordt er veelvuldig vanuit huis gewerkt. Niet in de laatste plaats zijn ondernemingen in de toeristische en de agrarische sector gebaat bij een goede internetverbinding. Wij zijn er trots op dat inwoners zich hebben verenigd om snel internet mogelijk te maken voor onze gemeente. We zetten ons dan ook graag in om deze initiatieven op alle niveaus (gemeentelijk/provinciaal/landelijk) te ondersteunen en daar waar dit kan te beïnvloeden.

Blijven investeren in werkgelegenheid in Duitsland

Het werkloosheidscijfer is net over de grens in Duitsland fors lager. De afgelopen periode is het gelukt om 60 duurzame banen voor onze inwoners te creëren in Duitsland. Niet de gewenste 100 banen! Wij blijven investeren in de samenwerking met Duitsland op het gebied van werkgelegenheid. We willen ons inzetten (samen met de regio) voor het wegnemen van de belemmeringen die het werken in Duitsland met zich mee kan brengen.

Aandacht voor Duitse taal op de basisschool

Een van de belemmeringen om te kunnen werken in Duitsland is de beheersing van de Duitse taal. Wij vinden het van groot belang dat onze kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met deze taal. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Hier zouden we graag nadere samenwerking zoeken met onze buurgemeenten in de grensstreek, zoals Oldambt die op dit punt sterk inzet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.