De provincie moet ook in de toekomst actief deelnemen in de samenwerking met de gemeenten en de woningbouwcorporaties bij de ontwikkeling van het volkshuisvestings- en woningbouwbeleid. Hierbij vinden wij bouwen naar behoefte essentieel.

  • De provincie Groningen moet voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en omarmt de afspraken gemaakt in het klimaatakkoord en de ‘klimaattafel bebouwde omgeving’. De provincie maakt zich sterk voor pilots in onze provincie, zoals de bouw van aardgasvrije wijken. Betaalbaarheid en draagvlak onder inwoners vinden wij hierbij heel belangrijk.
  • Wij zijn voorstander van de flexibilisering van de woningmarkt, waarbij regionale verscheidenheid kan optreden. Wij vinden dat er goed gekeken moet worden hoe we de bestaande woningvoorraad beter en anders kunnen benutten, verbeteren en vernieuwen. Met name in krimpregio’s. Van meer naar beter en wij zijn tegen het bouwen voor leegstand. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van het landschap wordt gewaarborgd.
  • Binnen het stedelijk samenwerkingsverband Groningen-Assen vragen wij nadrukkelijk aandacht voor het gebrek aan goede studentenhuisvesting en uitbating door huisjesmelkers.
  • Tussen Haren en Groningen ligt een waardevol groengebied, ook wel bekend als de Groene Long. Het respecteren van deze groene verbinding vinden wij van groot belang: het versterkt de verbinding tussen natuur en bebouwde omgeving, zoals daar ook vele andere voorbeelden in onze provincie van zijn.
  • Wij willen niet bouwen voor leegstand. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Het herstructureren van bedrijventerreinen krijgt voorrang op de aanleg van nieuwe terreinen. Zo voorkomen we dat er kantoren worden gebouwd die snel leeg komen te staan.
  • We willen de Blauwe Stad duurzaam en kwalitatief verantwoord door-ontwikkelen. De benodigde investeringen moeten geleidelijk afgebouwd worden.
  • De invoering van de Omgevingswet betekent deregulering voor vergunningen naar de gemeenten. De provincie faciliteert de gemeenten met kennis en ervaring, zodat deze de Omgevingswet op een goede manier kunnen invoeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.