Steun voor giro 555

Afgelopen maandag heeft de raad in meerderheid besloten tot een gift van € 10.000 voor noodhulp Filipijnen. Een motie van Groenlinks werd met steun van CDA, Christenunie en PvdA aangenomen. De fracties van VVD en D66 keerden zich tegen het voorstel.

In de raad werd twijfel uitgesproken of noodhulp wel een gemeentelijke taak is. Ieder huishouden in Nederland kan immers zelf besluiten geld te storten aan giro 555. Daarnaast ligt er primair voor de  Rijksoverheid een rol bij internationale hulpverlening. Een gemeentelijke gift zou tot een ongewenste stapeling leiden.  

In 2006 is unaniem een raadsvoorstel aangenomen dat kaders stelt aan het beschikbaar stellen van geld voor noodhulp. Op basis van vier criteria wordt beoordeeld of  ingestemd kan worden met een gift bij grote rampen. De ramp die zich op de Filipijnen heeft voltrokken voldoet aan deze criteria.

Het gesternte waaronder de kaders in 2006 zijn vastgesteld waren heel anders dan nu. De financiële armslag was toen ruimer zodat deze kaders niet knelden. Nu onze financiën onder druk staan blijkt herijking van de kaders nodig. Wij vinden een gift voor de Filipijnen aan bestaande afspraken getoetst moeten worden. Daarom heeft het CDA ingestemd met de gift aan giro 555.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.