03 februari 2015

Herindelen of “voetje vrijen mit de klompen aan”

Herindelen of “voetje vrijen mit de klompen aan”

De CDA fractie van de gemeente Zuidhorn wil voorkomen dat inwoners meer gaan betalen na een gemeentelijke herindeling. Hiertoe heeft het CDA Zuidhorn in 2013 het initiatief genomen voor de motie ‘onderzoek financiële gevolgen en risico’s’. De uitkomsten van dit onderzoek is in alle gemeenteraden in het Westerkwartier behandeld. Het CDA Zuidhorn heeft ook zelf een analyse gemaakt en heeft de indruk dat appels met peren worden vergeleken. Daarom wil het CDA op basis van de beschikbare informatie met deskundigen een goede vergelijking maken. Wij worden hierin gesteund door GroenLinks en D66.


In het Westerkwartier wordt al jaren goed samengewerkt tussen de vier gemeenten. Het zware dossier van het Sociale Domein, waarin de drie decentralisaties zitten van het Rijk naar de gemeente, is daarvan een voorbeeld. De overgang van de Jeugdzorg, de Participatiewet en de Wmo naar de gemeente kon  worden opgepakt dankzij de actieve samenwerking in het Westerkwartier. Deze samenwerking is niet nieuw, maar het gevolg van jarenlang samen op trekken waar dat nodig en of wenselijk is.

De provincie Groningen heeft met het rapport van de commissie Jansen een vervolg willen geven aan de samenwerking door de herindeling in het Westerkwartier op gang te brengen. De schaalgrootte van de huidige gemeenten vereist volgens hen een aanpassing om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Na jaren van “voetje vrijen en n beetje knoffeln” in het Westerkwartier, is het dan nu tijd geworden om de grote stap te zetten. Elke gemeenteraad maakt hierin in haar eigen afweging, weegt criteria en zoekt naar de voordelen van herindeling. Elke gemeenteraad doet dit op haar eigen wijze, recht doende aan haar eigen achterban. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft hiervoor een aantal  uitgangspunten geformuleerd, om de belangen van haar inwoners optimaal te borgen.

Eén van de uitgangspunten is de financiële gelijkwaardigheid van alle vier gemeenten. Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd door de vier gemeenten. Anders gezegd “de stalraampjes worden geteld en het onderhoud van de boerderij wordt beoordeeld”. In de raad van de gemeente Zuidhorn is nog geen overeenstemming over de wijze waarop de stalraampjes worden geteld en hoe de status van het onderhoud wordt bepaald.

Het is van belang dat bij de beoordeling van de financiën dit eenduidig gebeurt. Op deze wijze voorkomen we “gedoe” achteraf. Veel informatie is bekend en de gemeentelijke jaarrapportages zijn aangeleverd en goedgekeurd door diverse accountants. De vraag die dan rijst: “Waar doet het CDA Zuidhorn nu moeilijk over?” Uit de analyse van CDA Zuidhorn blijkt dat de conclusies niet overeen komen met datgene wat aan de raden in het Westerkwartier is voorgelegd. Is de vergelijking van de vier gemeenten dan wel goed gebeurd? Volgens het CDA Zuidhorn is de vergelijking nu niet goed te maken omdat die is gebaseerd op verschillende kengetallen. Het vereist nog het nodige denkwerk en financiële expertise om te komen tot eenduidigheid. Hiervoor is nadere onderzoek nodig. De CDA fractie in Zuidhorn acht het van belang dat voorafgaand aan een “verloving” hierover een uitspraak gedaan moet worden. Wij worden hierin gesteund door GroenLinks en D66. Immers de samenwerking tussen de gemeenten is noodzakelijk, een herindeling is gewenst, maar een toename in kosten voor de inwoner moet worden voorkomen.

Het vooraf analyseren van de financiële gegevens is daarom zo belangrijk, omdat hiermee de voorbereiding van een gemeenschappelijke begroting wordt ingezet. Een spannende stap want daarmee geven we een deel van de autonomie van de eigen gemeente op. Het zal dan duidelijk worden of de lasten voor de inwoner niet worden verhoogd. De huidige kritische opstelling van de CDA-fractie wordt door sommige aanstaande partners ervaren als “voetje vrijen mit de klompen aan”. Daar waar niets te verbergen is kunnen wat ons betreft de “sokken ook wel uut” en kunnen we de verdere voorbereidingen voor de bruiloft gaan plannen. Een mooi feest, een sterk regionaal bestuur, dat is wat het Westerkwartier verdient!


31 januari 2015, Aduard
Jacob Klaas Star
Fractievoorzitter CDA Zuidhorn
Kandidaat CDA Provinciale Staten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.