14 november 2014

Motie “Stimuleren Snel Internet”

Zie hier de originele motie. 

Raadsvergadering 10 november 2014

Amendement bij agendapunt 5: Programmabegroting 2015

De raad van de gemeente Zuidhorn, in vergadering bijeen op maandag 10 november 2014,

heeft kennis genomen van

- de Programmabegroting 2015

overwegende dat:

- het gebruik van internet steeds meer wordt beschouwd als een openbare nutsvoorziening omdat het producten en diensten levert voor het algemeen belang
- met snel breedbandinternet meerdere nieuwe mogelijkheden en verbindingen ontstaan die bijdragen aan de leefbaarheid en economie op het platteland
- de huidige netwerken onvoldoende toekomstbestendig zijn
- de aanleg van snel internet wordt overgelaten aan de markt
- deze marktpartijen 'de krenten uit de pap' zoeken en alleen snel internet aanleggen in dichtbevolkte gebieden omdat het buitengebied voor hen (blijkbaar) niet commercieel interessant is
- hierdoor in het buitengebied 'witte vlekken' ontstaan waar marktpartijen niet in willen investeren zodat hier sprake is van traag internet
- de overheid vanuit wetgeving (staatssteun) alleen maar mag investeren in buitengebieden waar de marktwerking faalt
- er in het Westerkwartier burgerinitiatieven ontstaan, zoals Stichting Breedband Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, die samen met inwoners een glasvezelnetwerk willen aanleggen en beheren
- hierdoor de overheid meer vrijheid heeft om buiten de staatssteundiscussie om deze inwoners kan faciliteren
- er nu in Oldehove (Zuidhorn) en De Haar (Marum) plannen zijn om in dit in coöperatieve vorm op te starten
- er in Nederland vergelijkbare burgerinitiatieven zijn die door overheden worden gefaciliteerd
- de Europese Investeringsbank (EIB) deze coöperatieve vormen van samenwerking kan financieren
- we vanuit de gedachte van het Bestuursakkoord 2014 -2018; "Verbinden" dit soort initiatieven willen steunen.

besluit:

- positief te staan ten opzichte van alle initiatieven die bijdragen aan sneller internet binnen de gemeente, het Westerkwartier en de provincie Groningen- ook het burgerinitiatief in Oldehove te faciliteren en hierbij de samenwerking met de gemeente Marum (De Haar) op te zoeken;

het college dit burgerinitiatief te laten inbrengen bij de Westerkwartiergemeenten, Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) en de provincie Groningen;
- om het college samen met de politiek, overheden en de Stichting Breedband Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en eventueel anderen te laten onderzoeken hoe dit (Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk) provincie breed kunnen ondersteund en uitgebreid kan worden;
- in eerste instantie € 15.000, = beschikbaar te stellen vanuit de Programmabegroting 2015 en dit te dekken vanuit de ABR en het college te laten onderzoeken of hiervoor in de komende jaren nog extra middelen nodig zijn;
- hierover te rapporteren aan de Raad bij beide behandeling van de Voorjaarsnota in 2015.

en gaat over tot de orde van de dag.

De CDA Fractie

Jacob Klaas Star        Geertje Veldhuis         Martin Boog    Annejet Jansma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.