Verkiezingsprogramma CDA Zuidhorn 2014-2018

Midden tussen de mensen

Dit is het CDA
Wij zijn trots op de gemeente Zuidhorn! Ook de komende vier jaar is het CDA graag bereid zich in te zetten voor u en voor jou! Wij geloven in een samenleving waarin mensen voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen als dat nodig is. Waar iedereen meedoet: op de arbeidsmarkt, als vrijwilliger of gewoon door anderen te helpen. Een samenleving waarin mensen weer ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen. Een samenleving die we van onderaf opbouwen, vanuit de eigen omgeving en de eigen verbanden waar in wij leven. En met mensen die betrokken zijn bij die samenleving, die verantwoordelijkheid nemen, en eigen initiatieven ontwikkelen en talenten ontdekken. Veel mensen zoeken naar stabiliteit, zekerheid en vertrouwen. Daarom is het van belang dat de gemeente meebouwt aan het leggen van verbindingen in de samenleving en aan een verbinding met de toekomst.

7 redenen om op het CDA te stemmen

 1. De samenleving, niet de overheid
  In de samenleving staat u centraal, samen met de mensen om u heen. U hebt invloed, u bepaalt, ook via de politiek. Het CDA ziet een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Dit vraagt om een veranderende rol van de inwoners én de overheid. Dit vraagt actie en ook daadwerkelijk doen! Samen met inwoners blijven we ons inzetten om bestaande voorzieningen, zoals dorpshuizen, zwembaden, scholen, (sport)verenigingen, te behouden en te verbeteren.

  Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Onderwijs is van de samenleving: van de ouders, van de buurt en van de leerkrachten. Het sluiten van een school gaat gepaard met emoties. Het CDA stimuleert initiatieven waarin scholen willen samenwerken met behoud van onderwijskwaliteit en identiteit. Het CDA wil (jonge) mensen optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Maar ook meegeven dat burgerschap iets anders is dan 'klant-zijn' van de samenleving. Het CDA wil investeren in talent.

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • behoud en verbetering van de bestaande voorzieningen in samenwerking met de inwoners
  • initiatieven waarin scholen willen samenwerken met behoud van onderwijskwaliteit en identiteit
 2. Een taak voor iedereen
  Nederland zit in een crisis. De economie en de politiek hebben het moeilijk en mensen zijn het vertrouwen kwijt. Wij geloven in de kracht van de mensen die op basis van wederkerigheid en naar vermogen willen meebouwen aan de Samen Doen! maatschappij. Voor wat, hoort wat. We doen op iedereen een appèl. Mensen die zich daaraan onttrekken worden daarop aangesproken. Wij zien een taak voor iedereen: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee! Rentmeesterschap ook op het financieel beheer van gemeenschapsgelden, dat is waar het CDA voor staat.

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • wederkerigheid waarin iedereen naar eigen vermogen meebouwt aan een Samen Doen! maatschappij
  • beheren van gemeenschapsgeld op een verantwoordelijke manier
 3. Meebouwen aan een nieuwe zorggemeenschap
  De overheid trekt zich terug op het gebied van zorg en ondersteuning. Het CDA stimuleert initiatieven waar mensen met elkaar een nieuwe zorggemeenschap willen bouwen. Dit op een plek waar zij dat willen en in een vorm die hen past. Dit vraagt om betrokkenheid van alle mensen in elke fase van het leven. De gemeente kan hierbij de regisseur zijn. Professionals krijgen meer ruimte door minder regels en meer mogelijkheden. De gemeente blijft het laatste vangnet bij werkeloosheid, ziekte, beperking en schulden.

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • een regisserende gemeente waarin mensen samen bouwen aan een nieuwe zorggemeenschap
  • een solidaire gemeente die blijft opkomen voor mensen die (even) niet kunnen meedoen
  • het afbouwen van onnodige regels waardoor de nieuwe zorggemeenschap meer ruimte krijgt
 4. Herindeling naar een gemeente die dicht bij de inwoners blijft staan
  In de komende bestuursperiode zal de herindeling  verder vorm krijgen. Herindelen moet een bestuurlijke en financiële meerwaarde opleveren. In de aanloop naar een grotere gemeente zet het CDA zich in voor het behoud van de kwaliteiten van een kleine gemeente. Wij willen geen grootschalige en bureaucratische gemeente waar de inwoner op afstand wordt gezet. Daarom zetten we ons in voor een Kernenbeleid. De gemeente hoort tussen de mensen te staan. De initiatieven vanuit dorpen en wijken worden dan actief ondersteund. Wij koesteren de dorpse en landschappelijke identiteit van onze huidige gemeente. Hierbij hoort vanzelfsprekend het prachtige Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Dit hoort in zijn geheel bij de gemeente Zuidhorn of zijn opvolger!

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • invoering van een Kernenbeleid bij de komende herindeling
  • gelijkwaardige financiële posities en inbreng van de herindelingspartners
  • ondersteuning van initiatieven vanuit dorpen en wijken door de gemeente daar waar nodig
  • behoud van het prachtige Nationaal Landschap Middag-Humsterland, dat in zijn geheel behoort tot de gemeente Zuidhorn of zijn opvolger
 5. Blijven inzetten op sport, gezondheidsbevordering  en ontspanning
  Sporten is gezond en het bevordert samenwerking en doorzettingsvermogen. Veel vrijwilligers maken sporten mogelijk en dit blijven we stimuleren. De afgelopen jaren is er op sportgebied veel gebeurd. In Grijpskerk is de fierljepaccommodatie gerenoveerd en het voetbalveld in kunstgras aangelegd. In Zuidhorn zijn de sporthal en de tennisbanen gerenoveerd, het pupillenveld aangelegd en de nieuwe kleedkamers gebouwd. Het CDA gaat door met het goed onderhouden van onze (sport)accommodaties in alle (sport)dorpen. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van de gebruiker en de gemeente. Verder zetten we onverminderd in op recreatie en ontspanning. "We blijven leefbaarheidsprojecten ondersteunen, zoals we dat deden bij de aangelegde fietspaden bij Oldehove en Den Horn, de steiger in Visvliet en het speelterrein in Den Horn." Door samen met de bewoners op zoek te gaan naar creatieve samenwerking en financiering ontstaan er meer kansen voor de dorpen.

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • doorgaan met het goed onderhouden van de (sport)accommodaties en de gebruikers hierbij te betrekken
  • ondersteuning van leefbaarheidsprojecten gericht op recreatie en ontspanning
  • stimuleren van vrijwilligerswerk
 6. Een leefbare (plattelands) economie 
  De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist. Dit vereist een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Wij geloven in nieuwe samenwerkingsvormen waarin coöperatief wordt gezocht naar andersoortige oplossingen waarmee we onze leefomgeving kunnen behouden en ontwikkelen. Wij gaan samen met betrokken organisaties (dorpsbelangen, ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid) ons inzetten voor een eerlijke (plattelands)economie. Door vraag gestuurd te denken en te doen blijft het platteland in stand en wordt het steeds mooier. Het CDA zoekt naar versterking van de lokale economie en daarmee duurzame werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. De individuele ondernemer maakt zijn eigen keuzes. Welke randvoorwaarden er nodig zijn voor groei en ondersteuning? Hoe kan een eventuele verhoging van gemeentelijke lasten evenredig worden verdeeld over (agrarische) ondernemers en particulieren? Samen met ondernemers zoeken we naar het antwoord.

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • ondersteuning van nieuwe samenwerkingsvormen zoals de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Door slimme samenwerking kunnen we projecten financieren. Dit levert geld op voor dorpshuizen, dorpsommetjes, fietspaden, groenprojecten etc. en daarmee verbetering van de leefbaarheid in de dorpen.
  • overleg met lokale ondernemers om te onderzoeken welke randvoorwaarden er nodig zijn voor groei en ondersteuning en een evenredige verdeling van de gemeentelijke lasten.
 7. Duurzaam DOEN!
  Duurzaamheid moet je gewoon DOEN! Voor een duurzame ontwikkeling van onze samenleving wil het CDA aan het werk met lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Hierbij streven we naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. Zo willen we de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. We gaan voor een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken. We willen met initiatiefnemers onderzoeken welke lokale barrières weggenomen kunnen worden zodat projecten zoals zelf energie opwekken, glasvezel in het buitengebied, zonne-energie en recycling van afvalproducten succesvol worden opgezet. Een innovatief voorbeeld is de regionale voedselstrategie. Voedsel is een belangrijk bindmiddel tussen mensen en daarmee tussen stad en platteland. Hoe kleiner de afstand tussen voedselproducent en consument hoe bewuster en gezonder de mens leeft. Voedsel is een kans voor nieuwe verbindingen tussen stad en land(schap), werkgelegenheid en innovatie, gezondheid en toerisme.

  Door stijgende energiekosten zullen de woonlasten toenemen. Het CDA wil dat de gemeente een regisserende rol speelt om te komen tot betaalbare woonlasten. Dit stimuleren we met een duurzame lokale economie. Bestaande woningen worden geïsoleerd. Nieuwbouwwoningen worden energieneutraal gebouwd. De gemeente regisseert dit gesprek met de eigenaren/bewoners en projectontwikkelaars. Door gezamenlijk op zoek te gaan naar besparingsmaatregelen nemen de woonlasten af en neemt de waarde van de woning toe. Dit leidt ook tot (behoud van) werkgelegenheid in de bouwsector, waarbij ook werkleertrajecten kunnen worden meegenomen. Daarbij hoort een duurzaam vastgoedbeleid van gemeentelijke accommodaties.

  Het CDA Zuidhorn gaat voor:
  • het wegnemen van lokale barrières waardoor duurzame en innovatieve projecten meer kans krijgen
  • ondersteuning van lokale initiatieven die bijdragen aan de balans tussen mens, milieu en een gezonde economie
  • betaalbare woonlasten door het verlagen van de energiekosten. Dit doen we door het stimuleren van de lokale duurzame economie.

De kandidaten

 1. Fred Stol, Zuidhorn
 2. Jacob Klaas Star, Aduard
 3. Geertje Veldhuis, Zuidhorn
 4. Martin Boog, Visvliet
 5. Liesbeth Wiersma, Grijpskerk
 6. Richard Been, Zuidhorn
 7. Annejet Jansma, Grijpskerk
 8. Gerhard Geertsema, Grijpskerk
 9. Bauke de Vries, Niehove
 10. Henk Hendriks, Noordhorn
 11. Jaap Tel, Zuidhorn
 12. Els Kramer- Fokkens, Lauwerzijl
 13. Clasiene van Vulpen, Zuidhorn
 14. Rudolf Feitsma, Oldehove
 15. Rianne van der Helm, Niehove
 16. Bert Posthumus, Grijpskerk
 17. Jouke Harkema, Den Ham
 18. Lammert Top, Niehove
 19. Triijnie Neutel- Krol, Saaksum
 20. Jan Kamminga, Zuidhorn
 21. Rolf Rozema, Niezijl
 22. Gerda van der Horn- Sikkema, Pieterzijl
 23. Hilda Meijer- Dijkstra, Den Horn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.