Schriftelijke vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de Minister voor Energie en Klimaat over de uitspraken van de rechtbank over het behoud van contracten bij faillissement energieleverancier. 

 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Rechtbank: klanten van failliete leverancier met behoud van contract naar nieuwe leverancier’ en de uitspraken van de rechtbank waar naar verwezen wordt in het artikel? (1)

 

2. Klopt het dat de rechter tot de conclusie is gekomen dat bij een faillissement van een energieleverancier bij het overnemen van het klantenbestand door een andere energie leverancier ook energieovereenkomsten (contractvoorwaarden) moeten worden overgenomen? Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de werkwijze die de ACM tot op heden heeft gehanteerd?

 

3. Zijn de uitspraken die de rechtbank nu heeft gedaan ook van toepassing op de gang van zaken rondom de overname van het klantenbestand van het failliete Welkom Energie door Eneco? Zo ja, welke gevolgen heeft deze uitspraak voor deze klanten?

 

4. Klopt het dat bij faillissement de curator in de zogenaamde vensterperiode het klantenbestand kan verkopen aan een andere energieleverancier? (2) Klopt het dat dit altijd de eerste stap is na faillissement van een energieleverancier? Wat zijn de voorwaarden waaronder een klantenbestand verkocht mag worden?

 

5. Klopt het dat als het klantenbestand niet of deels niet verkocht wordt, de (overige) klanten naar rato verdeeld worden over de andere energieleveranciers? Geldt hier (nu) ook dat de energieovereenkomsten overgenomen dienen te worden door de nieuwe energieleverancier? Zo nee, waarom niet?

 

6. Bent u bereid om opnieuw te kijken naar de procedures voor het overnemen van klanten bij faillissement van een energieleverancier, zodat huishoudens beter beschermd worden dan nu het geval is? 

 

7. Hoe kijkt u aan tegen de voorstellen die gedaan zijn in het pamflet ‘5 maatregelen om de energiemarkt te versterken’ van het CDA en de VVD? (3) Kunt u voor de maatregelen 2 t/m 5 aangeven (per maatregel) hoe u deze waardeert en of u bereid bent deze op te volgen?

 

(1) https://energeia.nl/energeia-artikel/40103964/rechtbank-klanten-van-failliete-leverancier-met-behoud-van-contract-naar-nieuwe-leverancier

(2) https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/energiebedrijven/vergunningen/leveringszekerheid-en-intrekken-vergunning

(3) https://www.cda.nl/pamflet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.