Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) de financiële doorrekening van de verkiezingsprogramma’s gepresenteerd.

Uit de doorrekening blijkt dat het CDA verkiezingsprogramma financieel waargemaakt kan worden. De keuzes voor een Beter Nederland zijn dus ook betaalbaar. In 2021 is er bij de plannen van het CDA sprake van een begrotingsoverschot, zodat er een buffer is ingebouwd voor  als het onverhoopt economisch minder zou gaan. Met de plannen van het CDA daalt de werkloosheid van 5,5% naar 4,6%. De economie groeit met de plannen van het CDA harder dan in de oorspronkelijke plannen.

De aantrekkende economie maakt het mogelijk om de komende jaren te repareren waar het kabinet Rutte-Asscher grote steken heeft laten vallen. Daarnaast investeert het CDA flink in veiligheid, defensie, de  basisbeurs, de zorg en een duurzame toekomst. Tenslotte is er ruimte voor een grote lastenverlichting waar met name gezinnen, ouderen en specifiek alleenverdieners van profiteren.

Reparaties van kabinet Rutte-Asscher
Het CDA heeft de afgelopen jaren grote kritiek gehad op verschillende keuzes die het kabinet Rutte-Asscher heeft gemaakt. Het CDA laat het niet alleen bij die kritiek, maar repareert ook daadwerkelijk het beleid. Zo wil het CDA:

 • De lasten verlagen. Lagere en middeninkomens gaan 1 tarief betalen (36,55%) en hogere inkomens een solidariteitsheffing (49,05%). De totale lastenverlichting voor gezinnen komt uit op 5,5 miljard euro.
 • Meer middelen uittrekken voor de WMO (400 mln)
 • De basisbeurs weer invoeren in de bachelorfase van het hoger onderwijs (800 mln)
 • De verhuurdersheffing verlagen (500 mln)
 • De accijnzen die de grensregio’s zo troffen verlagen (200 mln)

 
Noodzakelijke investeringen voor een Beter Nederland
Naast reparaties maakt het CDA duidelijke keuzes voor een Beter Nederland. Het CDA kiest in haar programma voor, de inmiddels bekende, thema’s Waarden en Traditie, Familie en Gezin, Sterke Samenleving, Zorg voor Elkaar en Eerlijke Economie. Het CDA vertaalt dat financieel in (o.a.) de volgende maatregelen:

 • Hogere uitgaven voor defensie: 2,1 mld
 • De invoering van de maatschappelijke dienstplicht: 0,5 mld
 • Een verlaging van het eigen risico in de zorg met 105 euro: 0,9 mld
 • Een investering in meer handen aan het bed in de verpleeghuiszorg: 0,6 mld
 • Koopkracht ouderen, gezinnen en alleenverdieners: het CDA repareert de koopkracht van ouderen die er in de plannen van het kabinet op achteruit zouden gaan. Gezinnen met kinderen gaan er flink op vooruit en specifiek gezinnen met een alleenverdiener het meest.
 • Een duurzame toekomst: voor de groene investeringsbank die duurzame innovatie en technologie mogelijk moet maken komt eenmalig 2 miljard en jaarlijks 400 miljoen beschikbaar. Ook wordt de verhuurdersheffing verlaagd in combinatie met afspraken met woningcorporaties voor meer duurzame woningen. Energiecentrales krijgen een extra CO2-heffing, de opbrengst daarvan wordt teruggegeven via een lagere energiebelasting en subsidieregelingen voor het verduurzamen van de eigen woning.


Gevolgen
Het Centraal Planbureau heeft alle plannen van het CDA doorgerekend en komt tot de volgende conclusies:

Begrotingstekort: In 2021 is er een begrotingsoverschot van 0,2%. Zonder de plannen van het CDA zou dit 0,9% zijn.
Werkloosheid: In 2021 is de werkloosheid 4,6% van de beroepsbevolking. Zonder de plannen van het CDA zou dit 5,5% zijn.
Economische groei: In 2021 groeit de economie met 2,0% per jaar. Zonder de plannen van het CDA zou dit 1,7% zijn
Staatsschuld: In 2021 is de staatsschuld 53,8% van het bruto binnenlands product, ruim onder de 60% die Europees is afgesproken.

De werkgelegenheid op langere termijn is in de doorrekening negatief. Dit komt met name omdat het CDA zich inzet voor de alleenverdiener, voor gezinnen met kinderen en voor bijvoorbeeld een langer geboorteverlof. Al deze maatregelen zorgen in de CPB-modellen voor negatieve werkgelegenheidseffecten. Het CDA maakt hier een principiële andere afweging, want wij maken het juist eenvoudiger om werk en gezin met elkaar te combineren. Op basis daarvan heeft het CDA dus keuzes gemaakt. Daarbij moeten niet de modellen leidend zijn maar wat we in werkelijkheid als onrechtvaardig zien.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.