26 september 2016

CDA en VVD willen Nederlandse koopvaardij beschermen tegen piraten

Tweede Kamerleden Raymond Knops (CDA) en Han ten Broeke (VVD) komen met een initiatiefwetsvoorstel om gewapende private beveiliging van de Nederlandse koopvaardij mogelijk te maken. Piraterij vormt een bedreiging voor onze handel over zee, voor koopvaardijschepen en hun bemanningen. Ondanks de grote inzet van Defensie in de afgelopen jaren is het niet mogelijk om alle koopvaardij in risicovolle gebieden te beveiligen. Vandaar dit initiatief tot de Wet Bescherming Koopvaardij (WBK). Om in die gevallen waarin de overheid niet in beveiliging kan voorzien, deze beveiliging onder strikte voorwaarden mogelijk te maken.

Nederland heeft als maritieme handelsnatie belang bij een vrije, veilige zee.  Denk aan het economisch belang van de haven van Rotterdam. Piraterij bedreigt onze welvaart, ons verdienmodel. Als enige Europees land is in Nederland particuliere beveiliging nog niet toegestaan. Het gevolg is dat een deel van de Nederlandse koopvaardij zonder gewapende beveiliging door gebieden moet varen met een hoog risico op kapingen en gijzelingen. Dat leidt tot onrust en onzekerheid. Bij reders, bij kapiteins. Bij zeevarend personeel en hun thuisfront. Het kan ook leiden tot ‘omvlaggen’ van Nederlandse reders naar het buitenland en ‘wild west’ taferelen bij illegale inzet van particuliere beveiliging. 

Initiatiefnemer Raymond Knops: “De afgelopen jaren hebben we gezocht naar alternatieven om onze schepen van overheidswege te beveiligen. De mariniersteams (zogenoemde VPD’s) aan boord van schepen zijn doorontwikkeld. Ze zijn flexibeler, goedkoper en sneller inzetbaar gemaakt. Ze zijn succesvol en functioneren naar tevredenheid van reders. Maar er zijn grenzen aan wat Defensie kan leveren. Vooral kleinere schepen en de ‘spotmarkt’ vaarten (waarbij de eindbestemming tijdens de vaart kan wijzigen) zijn niet adequaat te beveiligen met mariniers. Vandaar dit initiatiefwetsvoorstel. Om – onder strikte voorwaarden – ook in Nederland particuliere beveiliging voor koopvaardijschepen toe te staan, onder het motto: ‘VPD, tenzij’.”

Het wetsvoorstel regelt dat een reder, die door een riskant gebied moet varen en geen beveiliging door mariniers kan krijgen, bij de Kustwacht een vergunning voor het inhuren van professionele bewapende beveiligers kan aanvragen. De beveiligers moeten zich, net als militairen, houden aan een geweldsinstructie. Als het onverhoopt nodig is om geweld tegen piraten te gebruiken, dan is de kapitein verplicht hierover te rapporteren aan het OM. 

Het wetsvoorstel kan rekenen op steun van onder andere de rederijen (KVNR), kapiteins (NVKK), werknemers (Nautilus) en werkgevers (VNO-NCW) en een groot aantal andere stakeholders.

Het wetsvoorstel kunt u hier vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.