23 februari 2018

CDA Limburg stelt schriftelijke vragen over status uitvoering Deltaprogramma 2018

De CDA-Statenleden Johan Geraats, Frans Heldens en Rudy Tegels stellen schriftelijke vragen over de status van de uitvoering van het Deltaprogramma 2018. De vragen aan het college hebben onder andere betrekking op maatregelen aangaande waterveiligheid die door waterschap, gemeenten, provincie en Rijk genomen worden, en hoe de onderlinge samenwerking tussen deze instanties verloopt. Ook wordt het college gevraagd naar Rijksmiddelen: hoeveel middelen zijn er voor de uitvoering van het Deltaprogramma toegezegd en hoe wordt ervoor gezorgd dat deze middelen naar Limburg komen? Tevens wordt er specifiek gevraagd of de Limburgse investeringen die nodig zijn voor het programma er mogelijk vooral voor bedoeld zijn water te bufferen voor de rest van het stroomgebied van de Maas. Als laatste wordt er een koppeling gemaakt met andere grote opgaven, zoals de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De schriftelijke vragen van het CDA zijn hier terug te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.