30 september 2022

Schriftelijke vragen inzake het niet onteigenen

Voor het CDA Limburg is het duidelijk: in Limburg vindt er geen onteigening van agrariërs plaats. Groot was dan ook de verbazing toen we lazen dat het provinciebestuur samen met andere provincies bij het Rijk blijkbaar aandringen op onteigeningen. Voor ons is dat de reden om samen met 5 andere partijen vragen te stellen over deze gang van zaken. Voor ons staat voorop: geen onteigening in Limburg!

Geacht College,

19 februari verscheen naar aanleiding van het aangenomen amendement 131 in de media ‘Limburgs Parlement wil geen onteigening boeren’. De Staten hebben uitgesproken en besloten dat onder geen enkel beding boeren onteigend mogen worden bij de aanpak om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Onze verontwaardig is groot na het lezen van het artikel in het NRC van 28 september met de titel ‘Provincies: maak onteigenen boeren makkelijker’.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

  • Welke acties heeft uw ondernomen nadat het amendement in februari jl. is aangenomen?
  • Wat is de reden dat Limburg deze brief mee ingediend heeft?
  • Wat is de reden dat u anders handelt dan wat de Staten besluiten?
  • Welke consequenties verbindt u aan deze manier van handelen?

Graag zien wij beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de CDA-fractie,                                            namens PVV,

 

Rudy Tegels                                                                  Bart Megens

 

 

namens Lokaal-Limburg,                                           namens fractie Westhoff,

 

Henk van der Linden                                                   Roel Westhoff

 

 

namens JA-21,                                                             namens fractie Palmen,

 

Nico Vincken                                                                 Emma Palmen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.