24 november 2020

Vacature Penningmeester CDA Limburg

Het Dagelijks Bestuur van het CDA Limburg is op zoek naar een lid Dagelijks Bestuur / penningmeester

 

Lid Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het CDA Limburg is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het CDA Limburg en is daartoe door het Algemeen Bestuur (AB) gemandateerd. Het DB vertegenwoordigt het CDA Limburg niet alleen binnen de provincie, bijvoorbeeld in relatie tot de CDA Statenfractie, maar ook op nationaal niveau. Het DB zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten van het AB en de Algemene Ledenvergadering (ALV). In spoedeisende gevallen neemt het DB beslissingen, die achteraf aan AB resp. ALV worden verantwoord.

 

Penningmeester

Verantwoordelijkheden

Wat voor een lokale afdeling geldt, geldt uiteraard ook voor de provinciale afdeling. Een afdeling kan weinig beginnen zonder voldoende financiën. De provinciale penningmeester draagt dan ook zorg voor het beheer van de financiële middelen; vgl. artikel 14 standaard-reglement gemeentelijke afdeling: De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Hij zorgt dat de leden (lees: gemeentelijke afdelingen, volksvertegenwoordigers etc.) hun contributie (lees: afdracht) betalen en boekt alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door kwitanties gedekt. Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de ALV verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid en verslag uitgebracht over de financiële toestand van de afdeling.

Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid.
De penningmeester onderschrijft het CDA gedachtegoed en is lid van het CDA dan wel bereid lid te worden.

 

Taken

Tot de (praktische) taken van de penningmeester behoren onder andere:

•             Het opstellen van de jaarlijkse begroting;

•             Het opstellen van de jaarrekening;

•             Het innen van de afdracht van gemeentelijke afdelingen, volksvertegenwoordigers etc.;

•             Het voeren van een adequate en inzichtelijke administratie van inkomsten en uitgaven;

•             Het voeren van een solide financieel beleid.

 

Procedure

Geïnteresseerden voor de functie van lid Dagelijks Bestuur / penningmeester kunnen dit kenbaar maken door een motivatiebrief inclusief CV per e-mail toe te sturen aan de partijsecretaris van het CDA Limburg Louk Bongarts (l.bongarts@cdalimburg.nl). Reageren is mogelijk tot en met 2 januari 2021.

Op basis van de reacties worden kandidaten geselecteerd voor een gesprek. Het is de bedoeling dat de selectiecommissie een voordracht doet aan de ALV. De selectiecommissie wordt gevormd door de voorzitter van het DB en 2 andere leden t.w. één van de DB leden die verantwoordelijk is voor HRM en de penningmeester van het Fractiebestuur van de CDA Statenfractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.