07 maart 2022

FINANCIËN en SUBSIDIEBELEID

SUBSIDIEBELEID


Meer doen voor je subsidie, meer contactmomenten tussen jongeren en ouderen door
middel van de verenigingen. Verenigingen zijn, zoals al vaker gezegd, het cement van de
samenleving. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn er veel verenigingen binnen onze
gemeente actief. De bijdrage van een vereniging binnen onze samenleving dient gesteund
en gewaardeerd te worden. CDA Beekdaelen is van mening dat de bijdrage van een vereniging
aan sociale cohesie en gezondheid cruciaal is voor ondersteuning. Samenwerking
tussen diverse verenigingen in bijv. een Open Club gedachte dient te worden toegejuicht en
geïntensiveerd.

FINANCIËN


Het CDA staat voor een degelijke financiële situatie binnen onze gemeente. Dat betekent
dat we kritisch letten op de uitgaven die we als gemeente doen, want we weten dat de
inkomsten vanuit de gemeente voor een belangrijk deel van u, onze inwoners, komen. De
komende jaren wacht ons de uitdaging om de begroting meerjarig op orde te krijgen. Het
CDA wil de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Dat betekent keuzes maken en
verstandig omgaan met de financiële middelen die ons ter beschikking staan. Ons mooie
verenigingsleven maar ook initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
samenleving en de sociale cohesie moeten gestimuleerd blijven worden. Aan de uitgavenkant
letten we kritisch op de vaak hoge kosten van externe inhuur en overhead. Dit alles om
de begroting met de bestaande middelen ook sluitend te houden. Het CDA laat onze
gemeente goed na voor onze kinderen en kleinkinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.