07 maart 2022

MOBILITEIT

MOBILITEIT


Een goede infrastructuur is nodig voor de bereikbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid en
leefbaarheid in de gemeente Beekdaelen. Bij de (her)inrichting van wegen dient bijzondere
aandacht gegeven te worden aan duurzaamheid. Wegen moeten van voldoende kwaliteit
zijn. Veel wegen in Beekdaelen hebben achterstallig onderhoud dat aangepakt moet
worden. Uitstel van onderhoud leidt tot een slecht wegdek, tot verkeersonveilige situaties
en hoge kosten in de toekomst.
Binnen het verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Een
veilige snelheid is daarbij van groot belang. Voor de leefbaarheid moeten de wegen in de
dorpen zo min mogelijk door het doorgaande verkeer gebruikt worden. Vrachtverkeer en
landbouwverkeer dienen zoveel als mogelijk uit de kernen geweerd te worden.
De zwakkere verkeersdeelnemers, zoals de fietsers, voetgangers, inclusie en (schoolgaande)
kinderen dienen extra beschermd te worden. We willen goede fietsverbindingen om
bereikbaarheid tussen de verschillende dorpen te verbeteren en optimaal geschikt te
maken voor (elektrisch) fietsverkeer. Ook dienen trottoirs voldoende breed te zijn, geen
obstakels te bevatten en van een goede kwaliteit te zijn. VOP’s dienen veilig en goed zichtbaar
te zijn.
In de nabijheid van scholen dienen de wegen kindvriendelijk te zijn ingericht. De burgers
moeten meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun weg. Verkeersremmende
maatregelen, zoals drempels, dienen alleen in overleg met de omwonenden te worden
geplaatst. Op verkeersonveilige plaatsen dient meer handhaving plaats te vinden. Een
verkeersveilige leefomgeving is van cruciaal belang voor het leef genot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.