11 april 2022

tussenstand coalitievorming Beekdaelen

Persbericht tussenstand coalitievorming Beekdaelen

9 april 2022

 

Op initiatief van de Vernieuwingsgroep, als grootste partij van de gemeenteraadsverkiezingen, ben ik gevraagd het proces vorm te geven om te komen tot een nieuwe coalitie in Beekdaelen. In een aparte bijeenkomst voorgezeten door de burgemeester en met alle lijsttrekkers of hun plaatsvervangers heb ik uitgelegd hoe ik als informateur het proces in wilde steken en welke afspraken inzake het proces van toepassing waren. Alle partijen hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde aanpak. De raadsgriffier Bibian van der Wijst heeft gedurende de informatiefase gezorgd voor de ambtelijke ondersteuning.

Alle politieke partijen zijn door mij vervolgens uitgenodigd voor een eerste verkenningsgesprek. Op basis van deze gesprekken is gebleken dat alle partijen openstaan om aan een coalitie deel te nemen. Ook de inhoudelijke hoofdthema’s liggen op een enkel onderwerp na redelijk dicht bij elkaar. Niemand sluit daarnaast elkaar op voorhand uit.

De optie VG-BL-CDA bleek de meeste gedragenheid en ook de meeste kans van slagen te hebben. Met deze partijen zijn dan ook verdere verkennende gesprekken gevoerd en is de intentie uitgesproken om een nieuwe coalitie te vormen.

 

Grote uitdagingen in verschiet

Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren de ernstige gevolgen van de Corona-crisis en mondiale ontwikkelingen dagelijks. We staan de komende jaren met elkaar voor grote uitdagingen. Op het gebied van zorg, klimaat en ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van financiën. Dat zijn thema’s die al onze inwoners raken, dus het is extra belangrijk dat we daar nu al goed over van gedachten wisselen. Een stabiel en betrouwbaar lokaal bestuur is in deze periode daarom onmisbaar.

 

Medio mei

Mijn streven is om een coalitieakkoord medio mei in een openbaar raadsdebat te kunnen bespreken met de nieuwe gemeenteraad van Beekdaelen. De zittende wethouders worden gevraagd om tot aan de installatie van het nieuwe college in functie te blijven en het college van B&W wordt verzocht in deze periode geen onomkeerbare besluiten te nemen of verplichtingen aan te gaan.

Komende weken worden de gesprekken gevoerd over het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar en over de invulling en verdeling van de wethoudersposten. Insteek daarbij is dat alle andere in de raad vertegenwoordigde partijen op het concept coalitieprogramma mogen reageren alvorens het definitief wordt besproken.

Ten behoeve van de vaststelling van het coalitieprogramma en de benoeming van wethouders zal medio mei een extra raadsvergadering worden ingelast.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Schaffrath, informateur

H.schaffrath@home.nl of 0627821174

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.