07 maart 2022

WONEN IN VITALE KERNEN

WONEN IN VITALE KERNEN


Het CDA blijft zich sterk maken voor vitale kernen in onze gemeente. Veel kernen staan op het
gebied van leefbaarheid onder druk. Het is van belang om binnen die kernen te investeren in
ontmoeting. Daarbij staan we voor een ontmoetingsfunctie in iedere kern en is het van
belang om ook de jeugd bij elkaar te brengen bijv. middels extra speelvoorzieningen.
Knelpunten rondom de wateroverlast moeten actief ter hand worden genomen. Voor de
komende periode is het CDA van plan om de belangrijkste knelpunten binnen onze gemeente
in samenwerking met alle noodzakelijke partners echt actief op te pakken.
CDA gaat voor het stimuleren van inwoners, verenigingen en clubs om initiatieven aan te
dragen die goed zijn voor de leefbaarheid van de buurt. We gaan ervoor dat de gemeente
hierin een belangrijke partner kan worden de initiatieven tot stand te laten komen.
De vraag naar starterswoningen blijft in onze gemeente onverminderd hoog. Het CDA heeft
de afgelopen jaren geregeld gehamerd op realisatie van betaalbare (huur)woningen binnen
de huurgrens, maar heeft ook aandacht gevraagd voor de realisatie van zorgwoningen en
zogenaamde tiny houses. De komende jaren dient daar veel intensiever actie in te worden
genomen. De gemeente dient op korte termijn met een woonvisie te komen en duidelijke
prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties. Onze jongeren moeten een woning
kunnen verkrijgen in de eigen leefomgeving. Het CDA wil hospitalisatie en eenzaamheid
voorkomen. Het woonbeleid moet gericht zijn op de beschikbaarheid van voor senioren en
hulpbehoevende ouderen passende woonvormen.
Voor de komende periode zet het CDA in op het realiseren van minimaal 5 (starters)woningen
per dorpskern. Bouwen moet weer prioriteit krijgen binnen Beekdaelen. Tevens wordt er een
woonvisie opgesteld en worden er duidelijke prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.