16 november 2020

Begroting 2021 - 2024 gemeente Beesel

Afgelopen donderdag hebben we tijdens een spannende middag en avond gedebatteerd over een aantal moties en amendementen, ingebracht door verschillende fracties. We nemen jullie hieronder mee in een aantal van deze onderwerpen. 

Subsidie muziekonderwijs
In de begroting van 2021 werd er voor gekozen om de subsidie voor muziekonderwijs voor leden van harmonieën en fanfares vanaf 2022 te gaan halveren. Dit zou concreet betekenen dat de leden van de harmonieën en fanfares in plaats van een eigen bijdrage van €360, vanaf 2022 €660 euro zouden gaan betalen. Ons inziens zou deze verhoging van de eigen bijdrage leiden naar minder aanmeldingen, wat dan op zijn beurt ook weer het voorbestaan van deze harmonieën en fanfares in het gedrang kan brengen. De gehele gemeenteraad heeft daarvoor een breed gedragen amendement ingediend en aangenomen om de halvering van deze subsidie niet door te voeren.

Komborden
In de begroting van 2021 werd voorgesteld om niet over te gaan tot uitvoering van het plaatsen van komborden met de plaatsnamen zowel in het Nederlands als Limburgs. Dit strookte niet met de keuze van het huis om ‘ in te zetten op beleid om Limburgs als immaterieel erfgoed te behouden’. Naar onze mening zou het schrappen van het vervangen van de komborden hier niet aan bijdragen. Steeds minder mensen spreken en gebruiken het Limburgs dialect. Juist daarom zijn wij van mening dat we er goed aan doen om in ieder geval gefaseerd aan de slag te gaan met het vervangen van de komborden. Samen met de fractie van de VLP hebben wij een amendement ingediend waarop de gehele raad unaniem heeft besloten om hier gefaseerd mee aan de slag te gaan. Er wordt aan elk kernoverleg 4 komborden ter beschikking gesteld om zelf te kiezen waar deze komborden komen. De oude komborden zullen geveild worden om opbrengsten te genereren. In de loop van 2021 komt de wethouder met een plan van aanpak om alle komborden te vervangen. 

Gebruikersovereenkomst Zwembad de Bercken
Tijdens de algemene beschouwingen stelde de VLP voor om de bruikleenovereenkomst met zwembad ‘De Bercken’ te verlengen met een periode van 2 jaar in plaats van de gebruikelijke 5 jaar. Dit om gedurende deze periode te toekomstbestendigheid van het zwembad te toetsen. Wat het CDA betreft is dit niet aan de orde. Als er een initiatief uit onze gemeenschap het predicaat succes verdient dan is het wel zwembad ‘De Bercken’. Een schoolvoorbeeld van participatie vanuit de Beeselse gemeenschap dat al meer dan 25 jaar succesvol is. Sterker nog, een voorbeeld is in de regio. Vertrouwen geven aan een bewezen initiatief met enthousiaste vrijwilligers is wat ons betreft een sterke basis voor de komende 5 jaar. De bijbehorende motie is echter na debat aangehouden en zal worden betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel aanwijzing zwembad de Bercken als algemeen belang in de raad van 14-12-2020 ter voorbereiding voor de volgende gebruikersovereenkomst.

Woningbouw:

Heijackerstraat
Tijdens de algemene beschouwingen heeft de raad ingestemd met de motie woningbouw Heijackerstraat. Deze motie roept op om middels een wijzigingsbevoegdheid van het college op korte termijn woning bouw mogelijk te maken in de kern Beesel. Wij konden deze motie omarmen daar deze woningbouw op korte termijn mogelijk maakt en er ook opgeroepen werd om de werkgroep ‘Bliej in Beesel’ bij de uitvoering te betrekken daar waar mogelijk en wenselijk is. Bovendien wordt opgeroepen dat bij de uitvraag de voorwaarden levensloop bestendig, starters en betaalbare woningen is opgenomen en blijft er ondanks deze plannen toch nog een speelvoorziening aanwezig.

Rustoord
De sloop van de woningen op de locatie Rustoord zijn gestart. Er werd een motie ingebracht om hier voor in de plaats geen hoogbouw voor terug te laten komen. Ook wij zijn van mening dat gezien het karakter van de wijk er zeker geen gestapelde bouw meer moet plaatsvinden en hebben daarom deze motie mede ondersteund.

Alternatieve grensovergang
In de begroting is een bedrag van € 720.000 opgenomen voor het realiseren van een alternatieve grensovergang welke qua vrachtverkeer de Keulseweg vanaf het viaduct tot aan de grens moet ontlasten. In een memo heeft de portefeuillehouder laten weten, dat het zware vrachtverkeer inzake de ontgronding door NIBA in 2023 afgerond zal worden en er nog geen garantie is dat werkzaamheden langer zullen voortduren. Hoewel het waarschijnlijk is dat Thijssen-Emans nog een langere periode gebruik zal maken van de nieuwe grensovergang, is de hoogte van de investering, tegenover de toch enigszins beperkte gebruiksduur niet in balans. Ook de huidige economische situatie waarin wij nu verkeren meenemend, zijn wij geen voorstander van de grote investering van ruim 7 ton.Tijdens de algemene beschouwing bleek dat hier geen draagvlak voor was bij zowel de VLP als de Beeselse lijst. Hierop hebben we nog opgeroepen om dan op zijn minst een taakstelling mee te geven om de benodigde investering voor de alternatieve grensovergang sober en doelmatig uit te voeren. De besparing die hiermee behaald wordt, wat naar onze berekening al gauw € 150.000 zou kunnen zijn, kan dan ingezet worden om de Keulseweg voor het recreatieve verkeer beter in te richten. Hiermee zouden dan geen extra onttrekkingen aan de reserves te hoeven doen, helaas hadden de twee partijen hier ook geen oren naar. Wij hopen dat het college onze oproep toch ter harte neem en de uitvoering sober en doelmatig uitvoert, zodat er niet onnodig reserves onttrokken worden.

Verdeling subsidies gemeente Beesel
Subsidies zijn van cruciaal belang voor een florerend verenigingsleven in onze gemeente. Het belang hiervan werd door de raad tijdens de algemene beschouwingen wederom kracht bijgezet door de voorgenomen bezuinigingen op het muziekonderwijs voor beide harmonieën en het fluiterkorps terug te draaien. Met het verkrijgen van een subsidie committeren verenigingen zich ook aan het leveren van een maatschappelijke bijdrage ten aanzien van gezamenlijk vastgestelde beleidsnota’s waaronder het in 2019 vastgestelde sportbeleid, waarin tezamen gestreefd wordt naar het in beweging krijgen én houden van alle inwoners. Als CDA doet het ons goed om te zien dat verenigingen, ieder op hun eigen manier, bijdraagt aan het behalen van deze doelstellingen.

De VLP stelt dat het van belang is om op de hoogte én scherp te blijven ten aanzien van/op de kaders die er zijn en het beleid dat wordt uitgevoerd op dit gebied. Hiertoe hebben zij tijdens de algemene beschouwingen een motie ingediend genaamd ‘verdeling subsidies’ waarmee ze oproepen tot een werkvergadering waarin alle ontwikkelingen en actuele regels de revue passeren. Als fractie ondersteunen wij deze oproep. Met elkaar stil te staan bij de regels, afspraken en kaders zorgt er volgens ons voor dat we met de gehele raad over eenzelfde informatieniveau beschikken waardoor het voeren van inhoudelijk gedegen discussies ten aanzien van dit onderwerp in de toekomst, voor florerende verenigingen nu én in de toekomst.

Sociaal domein
De kostenpost sociaal domein is een groot aandeel van de begroting. Uit deze post wordt de WMO, jeugdzorg en participatie betaald. De laatste jaren neemt de druk op deze kosten echter toe. We moeten hier dan ook kritisch naar kijken en er sober en doelmatig invulling aan geven. Zowel door de gemeente als door de inwoners zelf. We stellen ons de vraag wat goede zorg is en wanneer verleende zorg goed genoeg is. De komende tijd gaan we, als raad, daarover het gesprek voeren met de ambtelijke organisatie. Door in te steken op preventie kun je dure kosten achteraf besparen. Want voorkomen is beter dan genezen. Wij vinden wel dat iedereen naar vermogen mee moet kunnen doen. Voor ons is het onbespreekbaar dat iemand buiten de boot valt.

Dat is voor ons ook de reden om niet in te kunnen stemmen met de motie van VLP om niet meer uit te geven aan deze kosten dan begroot. Op onze vragen, of inwoners een “nee” krijgen te horen als het potje met geld op enig moment in het jaar leeg is of op een wachtlijst komen voor het jaar daarop, hebben we ondanks herhaaldelijk vragen geen bevredigend antwoord gekregen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.