08 januari 2019

Toekomstbestendige centra gemeente Beesel

Op de agenda van de laatste raadsvergadering van 2018 stond het agendapunt “toekomstbestendige centra gemeente Beesel.” In het plan van aanpak is te lezen hoe aan leegstand, in combinatie met het leefbaar en levendig houden van de kernen in onze gemeente invulling gaat worden gegeven. Daaruit volgt de visie waarbij wordt gekeken naar:

1) De aanpak van winkelleegstand in de gehele gemeente Beesel;
2) Het vergroten van de uitstraling / aantrekkingskracht van het centrum Reuver;
3) Voldoende winkelvoorzieningen in de kernen Offenbeek en Beesel om de leefbaarheid te borgen.

Het CDA kan zich vinden in dit traject, met een kleine aantekening.
Er is een klankbordgroep opgericht die bestaat uit ondernemers. Wat ons betreft mag deze klankbordgroep uit een gemêleerder gezelschap bestaan. Zodat er vanaf het begin vanuit een breder perspectief gedacht en gewerkt kan worden. We hebben de portefeuillehouder dan ook verzocht, en dat is toegezegd, om ook binnen andere segmenten geïnteresseerden te benaderen om zitting te nemen in de klankbordgroep. Daarmee hebben we dan een stevige basis om tot de visie te komen. We kijken naar deze visie uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.