08 mei 2021

Uitbreiding berging Sporthal de Schans uitgesteld

Afgelopen maandag lag de kredietverlening voor de uitbreiding van de berging van sporthal de Schans ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Aan de raad werd gevraagd om een krediet van €92.000 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van deze berging en daarmee tegemoet te komen aan de bestaande wens van zowel Stichting Binnensport Beheer Beesel als SV Hercules voor het creëren van meer ruimte, in de breedste zin van het woord. Dit krediet betekent dat het om een bedrag van € 2.300,- aan exploitatie lasten op jaarbasis gaat, gedekt uit een post binnen de goedgekeurde begroting.

Als CDA vinden we het belangrijk dat de gestelde sportambities worden nagestreefd en behaald. Meer mensen in beweging krijgen en houden is hierbij de zogenaamde stip op de horizon. Zeker in een tijd als deze, waarin de fysieke gezondheid van mensen belangrijker is dan ooit tevoren en het uitnodigen tot beweging cruciaal zijn voor het behouden van een gezonde en vitale gemeenschap.

In dit licht worden wij dan ook ontzettend enthousiast van verenigingen als Hercules die vernieuwend willen zijn en kijken naar een diverser aanbod dan voorheen, hierbij te denken aan onder andere het bieden van freerun lessen. Om deze vernieuwing te kunnen bewerkstelligen maar ook voldoende materialen te kunnen bieden aan het nog groeiend aantal leden moet de vereniging een beroep doen op een groter assortiment aan sportmaterialen dan ze tot haar beschikking hadden in 2006 toen de hal gerealiseerd werd.

In onze ogen is de behoefte die Hercules heeft aangetoond dan ook absoluut gegrond en cruciaal om een breder en innovatiever sportaanbod voor nu en in de toekomst neer te blijven zetten. Tevens heeft Stichting Binnensport Beheer Beesel de afgelopen jaren in onze ogen laten zien het beheer voortreffelijk uit te voeren. Met deze stichting, voortgekomen uit de gebruikers zelf, die meer regie en verantwoordelijkheid hebben overgenomen van de commerciële voorgangers, zien we dat we meer waar krijgen, en op termijn zelfs voor minder geld, op basis van onze meerjarenbegroting.

Volgens onze fractie hoort daar ook een gemeente bij die op momenten als deze ook haar verantwoordelijkheid neemt om de accommodatie ook te laten voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. Dit geluid hebben wij dan ook vol overtuiging getracht over te dragen aan de overige fracties tijdens de raadsvergadering.

In het debat is over en weer gesproken over de risico’s die het voorstel met zich meebrengen. Deze risico’s hebben enerzijds betrekking op de huidige financiële situatie van de gemeente Beesel en anderzijds op het aflopend huurcontract van SV Hercules bij Stichting Binnensport Beheer Beesel.

Als fractie zijn wij van mening dat de huidige financiële positie aandacht behoeft. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een herstelplan gericht op de beheersbaarheid van de gemeentelijke kosten, vanzelfsprekend zijn wij als fractie benieuwd naar de suggesties en adviezen in dit plan. Voor ons als CDA betekent dit, in tegenstelling tot de VLP,  echter niet dat belangrijke investeringen die onze gemeenschap ten goede komen waarbij de meerwaarde is aangetoond op de lange baan geschoven moeten worden.

Een tweede zorg richtte zich op het aflopende huurcontract van SV Hercules bij sporthal de Schans. Volgens zowel de VLP als de Beeselse Lijst moet het huurcontract verlengd worden met 5 jaar alvorens het raadsvoorstel kan worden aangenomen. Onbegrijpelijk wat onze fractie betreft, aangezien er in het raadsvoorstel expliciet wordt aangegeven dat bij het uitblijven van een contractverlenging van SV Hercules bij sporthal de Schans de investering geen doorgang zal vinden.

In het debat is het ons helaas niet gelukt om de twijfels die de VLP en de Beeselse Lijst hebben aangaande de risico’s gericht op het aflopende huurcontract en de financiële positie van de gemeente weg te nemen. Spijtig, aangezien een waardevol project voor onze gemeente op deze manier vertraging oploopt en een negatief geladen stempel zet op het doorlopen proces die in onze optiek  de expertise, kunde en betrokkenheid van de betrokken partners geen recht doet. Wij hopen dat er in het vervolg van dit traject uitgegaan kan worden van vertrouwen en optimisme waarbij we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen richting onze verenigingen en inwoners, want die vormen immers de basis voor onze mooie gemeenschap!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.