Aanjaagsubsidies

Amendement aanjaag- en stimuleringssubsidie;

dd. 8-11-2012

Constaterende dat:

• Het voorstel van het college om € 10.000,- te reserveren voor aanjaag- en stimuleringssubsidies om meer maatschappelijke activiteiten door verenigingen te laten organiseren ondersteunen wij, maar vinden wij te sober.
Overwegende dat:

• Het CDA heeft als een van de speerpunten, ruim baan voor verenigingen als bindingsmiddel van de samenleving. Om dit daadwerkelijk te ondersteunen stellen wij voor de beschikbare middelen hiervoor te verdubbelen tot € 20.000,-

Spreekt uit dat:
• Sociale verrijking realiseren we door verenigingen, buurten en burgers een rol te laten spelen in de uitvoering van taken die de gemeente nu nog uitvoert, of laat uitvoeren. Een voorbeeld waarin stappen zijn gezet is de adoptie van het groenonderhoud van de rotondes.

Het voorstel van de Beeselse Lijst in eerste termijn om buurten aangrenzend groen te laten verzorgen werd door de wethouder toegezegd om dit op te pakken. Daarmee komen er naar ons inzien voldoende middelen vrij om deze verdubbeling te financieren.
De CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.