SPEERPUNT 4: GEZOND, DUURZAAM EN VEILIG SAMENLEVEN

Criminaliteit raakt de samenleving in haar geheel. Nederland wordt elders een narcostaat genoemd en dat is geen titel om trots op te zijn. Daarbij heeft de politie door de covidcrisis de intensiteit van internetfraude zien toenemen. Ook heeft Brunssum te kampen met crimineel gedrag door een aantal jeugdigen dat overigens niet altijd binnen onze eigen gemeente woont. De gemeente Brunssum zal alle zeilen moeten bijzetten om de criminaliteit een halt toe te roepen en de integriteit, ook op bestuurlijk niveau te bewaken. Daarin gelden Lead by example en dienend leiderschap als hoekstenen. De overheid zal in eerste instantie op alle niveaus zelf integer en betrouwbaar moeten zijn. Anders werkt dat cynisme op lokaal niveau in de hand. Om jeugdcriminaliteit effectief te bestrijden, zal er een perspectief moeten wenken dat aanlokkelijker is dan het snelle geld dat met bijv. het halen en brengen van drugsbestellingen te verdienen is. Er zal daarom geïnvesteerd moeten worden in burgerschap, moreel en ethisch besef. Dat kan via het onderwijs en de bibliotheek en door ouders handvatten te geven om dit gesprek aan te gaan, door het investeren in jeugd- en jongerenwerk, waarbij zowel op de kundigheid en menskracht van het CMWW als o.a. van organisaties zoals YfC, JOP en LdH een beroep kan worden gedaan. Inspiratie door relatie, door de kracht van kwetsbaarheid - daar kan niets tegenop. Niet alleen hulpverlening, maar breder, dieper en wijder door hoopverlening.

Wij willen de wijkagent graag zichtbaarder in de wijk, dichtbij mensen. De pensioengolf bij de politie in Limburg zal met alle macht moeten worden opgevangen met nieuwe aanwas van onbesproken (whatsapp-)gedrag.

Toekomstgericht klimaatbeleid passend bij Brunssumse maat: In Brunssum hebben wij oog voor de toekomst. Met name de jongeren houden ons een spiegel voor. Zijn we alleen consumenten of vooral burgers met een zorgplicht voor de aarde, om haar door te kunnen geven aan de toekomstige generaties? Zijn we eigenaren die haar schatten mogen exploiteren of rentmeesters die met zorg en aandacht investeren in haar onderhoud? Wij maken daarom serieus werk van klimaatbeleid.

Brunssum-Noord doet mee met de landelijke pilot Programma Aardgasvrije Wijken (zie Proeftuin Brunssum-Noord - Programma Aardgasvrije Wijken). Hoewel wij vanuit onze kernwaarde rentmeesterschap toejuichen dat er wordt ingezet op de overstap naar duurzame energiebronnen, zijn er bij het Mijnwaterproject ernstige vraagtekens te stellen. Al was het maar omdat het verbranden van biomassa, waar veel bossen voor gekapt worden, geheel niet duurzaam of natuurvriendelijk is. Het CDA staat vooraan bij het werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Daarbij kijken wij naar de wensen én de draagkracht van onze inwoners. Wij zien toe dat oplossingen die bijdragen aan verduurzaming ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Wij vinden het dan ook onverantwoord om oplossingen aan burgers op te dringen die onverstandig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het Mijnwaterproject dat in Brunssum-Noord gedoemd is te mislukken. Dat draagt ook niet echt bij aan verduurzaming door gebruik te maken van biomassa. Er is controle nodig op het proces om op gemeentelijk niveau verduurzaming te realiseren. Om te voorkomen dat de burgers heel dure plannen aangesmeerd krijgen die vooral het ego strelen en niet het algemeen belang dienen.

We kiezen voor een doordacht en weloverwogen klimaatbeleid. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. Uitgangspunt is dat we behouden wat van waarde is en durven te vernieuwen waar dat nodig is. Daarbij houden we oog voor de werkomstandigheden waarin onze medemensen bijv. zonnepanelen produceren. Onze winst mag niet met het verlies aan menselijke waarden elders gepaard gaan, zoals arbeidsuitbuiting en het schenden van mensen- en kinderrechten.

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:

  • Keuze voor wind- en zonne-energie passend bij Brunssumse maat en landelijke normen. De te gebruiken zonnepanelen moeten binnen de EU geproduceerd worden; niet in dwangkampen van een mogendheid die geen boodschap aan menselijke waardigheid heeft.
  • Er moet een goede regeling komen om bij het vervangen van zonnepanelen door andere met een hoger rendement de oude te kunnen inleveren voor hergebruik elders. Te denken valt hier aan het opzetten van een ‘zonnepanelenbank’ in de buurt van het Milieupark. Dit idee verdient nog om verder uitgewerkt te worden.
  • Het stimuleren van de kringloopeconomie. 
  • Goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Hierbij zal het Mobiliteitsplan leidend zijn. Om de kwaliteit van de buitenlucht te verbeteren, willen we beleid stimuleren dat onze burgers verleidt tot gezonde mobiliteitskeuzes: fietsen en wandelen waar het kan, en auto- of motorrijden waar het echt niet anders kan. Verder zetten we in op een goed, effectief en efficiënt OV met een eigentijdse OV-hub in het centrum en dringen we er bij provincie en vervoersmaatschappij aan op het instellen van een hoogfrequente buslijn die in twee richtingen via de Buitenring alle windstreken van Parkstad bedient.
  • Het beleid rondom de verkeersinfrastructuur wordt aangepakt vanuit het perspectief van duurzame en actieve mobiliteit. Niet het recht van de snelste staat meer centraal, zoals dat vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw het denken heeft gedomineerd, en dat op het huidige straatbeeld en verkeersveiligheid een enorme impact heeft gehad, maar de veiligheid en het comfort van de wandelaar en de fietser zijn leidend in de te maken keuzes voor de Brunssumse verkeersinfrastructuur.  Een aantal erg brede wegen binnen Brunssum zou er van opknappen door het asfalt deels in te ruilen voor het groen van bomen en ander groen. (Zie Verkade en Te Brömmelstoet, 2020.) De Buitenring biedt daarbij geweldige kansen om de kwaliteit van de automobiliteit en bereikbaarheid internationaal hoog te houden voor alle verkeer en tegelijk in te zetten op een hogere kwaliteit van leven binnen die ring. Veel andere steden in Europa gingen ons daar al in voor. Parijs, Oslo en Utrecht zijn inspirerende voorbeelden van het verbeteren van het leefklimaat door de politieke keuze te maken voor een robuust fietsmobiliteitsbeleid.
  • Duurzame mobiliteit vraagt om oplossingen die over gemeentegrenzen heen gaan. Daarom is nodig dat we samenwerken en afstemmen met de buurgemeenten, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België.
  • Investeren in vergroening en concrete (kleinschalige) verduurzamingsprojecten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.