06 juli 2020

Aanbieden van de Voorjaarsnota

Voorzitter, allereerst dank voor het aanbieden van de voorjaarsnota. Een nota die dit jaar opgesteld is een uiterst bijzondere tijd die we als samenleving doormaken.  
Door het coronavirus is onze samenleving in 3 maanden tijd in een heel ander tijdsgewricht terecht gekomen. Ons sociale leven veranderde. Ons gezin en ons thuis werden nog belangrijker. Nog meer waardering kregen we allemaal voor de medewerkers in de zorg die onder moeilijke en zware omstandigheden hun werk moesten doen.

Na 3 maanden krijgt onze samenleving letterlijk en figuurlijk weer wat ruimte. Gelukkig maar, zeker voor onze ouderen én jongeren. Sociale contacten kunnen weer aangehaald worden. Al moeten we voorzichtig blijven!
Zolang er geen vaccin is blijft corona onder ons zeggen de deskundigen. Dat betekent wat voor ons als samenleving. Ook ons college heeft de afgelopen tijd onze burgers, bedrijven en verenigingen daar waar nodig ondersteund. Prima opgepakt wat het CDA betreft! Toch kan het virus onverhoopt opnieuw de kop op steken. Ook als lokale overheid zullen we daarop voorbereid moeten zijn. Wij verzoeken het college daarom uiterlijk in september met een memo richting raad te komen op welke wijze de samenleving ruimte geboden gaat worden mocht het coronavirus langer onder ons blijven. Mogelijk dat er bijvoorbeeld extra terrasruimte noodzakelijk blijft. En op welke wijze worden zorginstellingen, horeca, sport en andere verenigingen dan verder gefaciliteerd? Wij verzoeken het college hier na de zomer op terug te komen.

Als gemeente stonden we er begin van dit jaar financieel gelukkig goed voor. Tegelijkertijd staan we voor onzekere tijden, nu steeds duidelijker wordt dat de economie klappen krijgt. De financiële consequenties van de coronacrisis kunnen we echter nog niet overzien. Toch zal dit vast van invloed zijn op de uitvoering van het collegeprogramma. Een programma waar het college op volle kracht aan werkt. Ook in coronatijd! Daarvoor spreken wij onze oprechte waardering uit. Ook richting onze ambtenaren.

Aan tal van zaken uit het collegeprogramma wordt gewerkt met zichtbare resultaten: Zo staan in alle kernen bouwkranen hoog voor de bouw van nieuwe woningen. Wat het CDA betreft echt een verdienste van dit college! De Elcerlyc school maakt inmiddels plaats voor het KEC. Daarna volgt de bouw van de tijdelijke sporthal. De verkenningsfase naar de wijze van beveiliging van de Lob van Gennep loopt en de gewenste schaderegeling voor de inwoners in Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide komt er. Complimenten aan het college voor hun inzet hiervoor alsook aan de dorpsraden die daarmee een positief resultaat hebben gekregen op hun schriftelijk verzoek aan de Minister! Aan de uitbreiding van de haven in Heijen wordt in het belang van de werkgelegenheid conform de unaniem door de raad in 2016 vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau volop doorgewerkt. En na de zomer start de langverwachte herinrichting van de N271 en gaat de Pottenhoek opgeknapt worden evenals het Schuttersplein. Tegelijkertijd kan de gevraagde zorg binnen het sociaal domein nog altijd geleverd worden. Ook dat stemt ons tevreden.

Verder spreken wij de hoop uit dat er op korte termijn besluitvorming plaats gaat vinden over de projecten Gennepermolen en de Steenfabriek in Milsbeek. Een tweetal projecten op locaties die het verdienen om aangepakt en opgewaardeerd te worden. Dat geldt trouwens ook voor de twee rotondes op de Brabantweg. We zien als CDA graag dat beide locaties op korte termijn als visitekaartjes van onze entree ingericht gaan worden.  

Dan voorzitter, een enkel woord over klimaatverandering en dan specifiek toegespitst op droogte en hittestress. Een actueel onderwerp. We zien als CDA graag dat deze locaties als visi dat er in gemeenteland allerlei initiatieven worden genomen om een stresstest te doen. Daarin wordt voor de desbetreffende gemeente in beeld gebracht wat de lokale problemen zijn. Onze vraag aan het college is om voor de raad in beeld te brengen hoe het met de problematiek in onze gemeente staat en hoe het college de hitte- en droogtestress aanpakt of aan wil pakken. Het is van belang dat we lokaal ook onze verantwoordelijkheid nemen en zo nodig maatregelen nemen.
Dan onze vrijwillige verkeersregelaars. Bij tal van activiteiten en evenementen blijkt de inzet van deze vrijwilligers nog altijd niet optimaal te functioneren. Eerder hebben wij hier ook aandacht voor gevraagd. We moeten bij evenementen op inzet van verkeersregelaars kunnen blijven rekenen. Nu speelt daarbij de AVG blijkbaar een beperkende rol. Kunnen we de verkeersregelaars niet een keer bij elkaar roepen en zo komen tot een werkbare oplossingen? Of hoe wenst het college deze discussie te beslechten in het belang van een bruisend Gennep?

In de opmaat naar de begroting voor 2021 wordt ons bij de behandeling van deze voorjaarsnota gevraagd om ook onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Belangrijkste punt is dat wij als CDA van mening zijn dat het college door moet gaan met investeren in projecten uit het collegeprogramma. Houdt onze investeringsagenda erin! Het collegeprogramma bevat stuk voor stuk zaken die de vitaliteit van al onze kernen verhogen. Zowel op sociaal, maatschappelijk, ruimtelijk als economisch vlak. Door als overheid te blijven investeren dragen we bij aan behoud van banen en geven we een impuls aan de economie. Is het mogelijk om investeringen naar voren te halen? Als CDA denken wij bijv. aan de tijdelijke sporthal. Tegelijkertijd verzoeken wij het college om op zoek te gaan naar cofinanciering vanuit het Rijk of de provincie. Daarmee kunnen we van 1 euro er 2 maken en houden we de lasten voor onze eigen burgers binnen de perken. Concrete projecten die we in gezamenlijkheid met de provincie of beter gezegd provincies (Limburg en Brabant) op kunnen pakken is bijv. de vernieuwing en verbreding van het fietspad over de Maas tussen Gennep en Oeffelt. Daarnaast ook de toeristische fietspaden. De provincie Limburg heeft hiervoor geld op de plank liggen. Wanneer kunnen we nu echt rondom landgoed Zelder fietsen en wandelen? Dit project schreeuwt om uitvoering. Voor wat betreft de toeristische ambities vragen wij het college kritisch te kijken naar nut en noodzaak van een aantal projecten uit het Routeboek en kijk naar een nadere prioritering in de tijd is ons verzoek.

Uit de voorjaarnota blijkt dat we de komende jaren €300.000,- structureel moeten bezuinigen. Als CDA willen wij het college daarvoor nog een viertal suggesties meegeven:
1. Géén aangepast maaibeheer, dat scheelt ruim €30.000,- per jaar. Kijk de komende maanden eens of de eerste maaironde beperkter uitvoerend kan worden. Dat scheelt zelfs kosten en komt de biodiversiteit ook ten goede.
2.Ga het verharden van fietspaden nog eens kritisch bezien. Nijmeegseweg en Achterbroek kunnen sowieso van het lijstje afgevoerd worden, want dat zijn geen fietspaden. Fietspad Genneperhuis kan mogelijk uit provinciaal toeristisch project.
3. Overweeg serieus om het geplande parkeeronderzoek met een aantal jaar uit te stellen,  nu er toch geen sprake is van een representatieve situatie.
4. Het CDA staat verder niet afwijzend tegenover dekking van projecten uit de AVR, mits het hierbij gaat om projecten met een breed maatschappelijk belang.
Wij hopen hiermee het college een positieve bijdrage te hebben geleverd in de opmaat naar het opstellen van de begroting voor komend jaar. Verder hopen wij dat het college met wethouder Rob Janssen de komende tijd op dezelfde voortvarende wijze als voorganger Peter Lucassen aan de slag gaat in het belang van onze gemeente! Veel succes!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.