05 november 2019

Algemene beschouwing CDA Gennep – 4 november 2019

Wij danken het college allereerst voor het aanbieden van wederom een sluitende begroting.

Er wordt volop gewerkt aan het uitvoeren van het collegeprogramma. Dit college is op stoom, over de volle breedte. Er zijn nieuwe woningbouwplannen in alle kernen, sportverenigingen worden financieel gecompenseerd, elke kern een gemeenschapsvoorziening, wegen en fietspaden worden aangepakt, de zorg voor jong en oud en het meedenken over hoogwaterbeleid. Er wordt veel werk verzet. Tijdens de laatste vergadering merkten we dat sommigen moeite hebben om het tempo van dit college bij te houden. Ja, het speelkwartier is voorbij.

Toch zitten we in roerige tijden. Denk aan de discussie over de stikstof en PFAS. Onze agrariërs en de bouwsector roeren zich in Den Haag. En terecht. We koersen af op een regelrechte crisis als Den Haag niet snel met oplossingen komt. Zo niet, dan gaat dat grote consequenties hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen en economische groei in Nederland. Ook in de gemeente Gennep. We gaan er vanuit dat ons college zijn verantwoordelijkheid neemt en er voor zorgt dat ontwikkelingen niet stil komen te liggen.

Dan de zes ambities zoals geformuleerd in het collegeprogramma.

De leefbare gemeente:

Het college werkt samen met de dorps- en wijkraden aan vitale buurten en wijken. In Ottersum en Ven-Zelderheide bevindt de discussie over een centrale gemeenschapsvoorziening zich in de afrondende fase. Daar zijn al flinke stappen gezet. In Heijen gaat van D’n Toomp een volwaardige Multifunctionele accommodatie gemaakt worden. Het college omarmt de plannen vanuit de kernen en wijken en begeleidt en ondersteunt deze daar waar mogelijk. Ook de besluitvorming over de uitbreiding van de sporthal en het verbeteren van de zaalaccommodaties in de kernen is aanstaande. Goed nieuws voor onze sportverenigingen.

De inrichtingsplannen voor de Pottenhoek, het Schuttersplein en de Schoolstraat zijn gereed en worden gecombineerd uitgevoerd met de rioolvervanging. Verdere plannen voor de revitalisering van de openbare ruimte in buurten en wijken zien wij graag tegemoet.

Jammer dat het nog altijd niet gelukt is om voor de Vogel- en Roofvogelbuurt een wijkraad opgericht te krijgen. Denkt het college ook aan de opgaves die daar liggen?

 

De sociale gemeente:

Het CDA staat voor de zorg voor jong en oud. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering is vanuit het college uitvoerig ingegaan op de spanning die rust op de jeugdzorg: zowel de aantallen als de kosten nemen toe. Waakzaamheid is geboden. Het college zoekt oplossingen om de kosten binnen de perken te houden, maar de onzekerheden blijven groot. Blijf hier bovenop zitten is ons verzoek door onder meer de in- en uitstroom van de cliënten te monitoren.

Recent hebben we als CDA een werkbezoek gebracht aan zorgcentrum Pantein Norbertushof. Daar kwam de samenwerking in het zorgnetwerk met de gemeente aan de orde. Intensievere samenwerking met Team Toegang is gewenst. Het is noodzakelijk dat Team Toegang nog meer aansluiting zoekt bij de wijkgerichte aanpak van de zorgverleners. Dus minder alleen vanuit het gemeentehuis. Dit om een nog beter beeld te krijgen van hetgeen mensen aan zorg nodig hebben. We hopen dat het college deze visie deelt en de aansturing onder de aandacht brengt bij Team Toegang.

Het Kind Expertise Centrum gaat extra geld kosten. Het gaat om veel geld, maar dat is verantwoord in het belang van onze jeugd. De nu begrote bedragen zijn wat ons betreft het absoluut maximale. Ook de scholen hebben  een verantwoordelijkheid om financieel bij te dragen. En we verzoeken het college om een subsidieverzoek bij de provincie neer te leggen. Daarnaast is voor het CDA van belang dat er twee volwaardige ontsluitingsvarianten komen met een kiss & ride strook aan zowel de Martinushof als de Picardie bij Pica Mare. Dit om te zorgen voor maximale spreiding van verkeer. Graag ontvangen wij een toezegging op dit punt.

Plannen voor de bouw van nieuwe woningen zijn er inmiddels voldoende. Denk aan de locatie Goorseweg in Ottersum, de doorontwikkeling van het Pagepark en de locatie Gennepermolen. De bouw aan de Hoofdstraat in Heijen start binnenkort. Wij als CDA vinden het belangrijk dat alles uit de kast gehaald wordt om versneld de gewenste woningen te bouwen. Ook sociale huur. Verder verzoeken wij om meer reclame te maken voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels.

 

De veilige gemeente:

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het verbeteren van wegen. Zeker in het buitengebied. Veel achterstallig onderhoud wordt er weggewerkt en de fietstunnel onder de Weverstraat is gereed. Chapeau!

Bij de aanpak van verkeersknelpunten is de betrokkenheid van de verkeerskoepel essentieel. De koepel heeft verkeersmaatregelen voorgesteld voor de korte en lange termijn. Voor korte-termijn-maatregelen vragen wij extra aandacht en inzet vanuit het college. De aanpak van een aantal verkeersonveilige situaties kan sneller. Denk hierbij aan de verkeerssituatie op de Ottersumseweg bij Multimate, de St. Jansstraat en de Kleefseweg en het creëren van veilige oversteekpunten aldaar in overleg met de provincie. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers op de Niersweg dienen wij een motie in.  

Voor wat betreft het beslechten van de discussie over de Zwarteweg en omgeving gaan wij er vanuit dat ook daar heel binnenkort een voorstel van het college komt.

Tot slot de Lob van Gennep. Er worden meerdere varianten onderzocht. Voor ons staat in elk geval voorop dat het veiligheidsniveau van de dorpen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide naar minimaal het wettelijke veiligheidsniveau gebracht gaat worden. Het gaat om uiterst complexe materie waarover onwaarheden in de media zijn verschenen. Erg jammer, want het leidt af van hetgeen echt noodzakelijk is: verhoging van hoogwaterveiligheid voor onze inwoners. We hebben begrip voor de zorgen van onze inwoners. Diverse scenario’s worden daarom onderzocht, evenals de van toepassing zijnde schaderegelingen. In de loop van 2020 hopen wij hierover meer te vernemen.

 

De bruisende gemeente:

Om de winkelleegstand aan te pakken heeft de raad recent de centrumvisie vastgesteld. Vanuit het college wordt aangegeven dat er inmiddels initiatieven lopen die daarin gaan voorzien. Wij merken  dat horeca hier een steeds belangrijkere en positieve rol vervult. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van het college over vermindering van regelgeving rondom evenementen.

In het belang van het vergroting van de werkgelegenheid hopen wij dat er op korte termijn ook besluitvorming kan plaatsvinden over de uitbreiding van de haven in Heijen.

De gemeente Gennep zet financieel fors in op toerisme en recreatie. Ook de komende twee jaar weer € 250.000 per jaar voor het routeboek. Om dergelijke forse bedragen ook in de toekomst te kunnen rechtvaardigen moet wat het CDA betreft het aantal overnachtingen per jaar minimaal op het huidige niveau blijven. In dat kader zijn wij bezorgd over de sluiting van 1 mini-camping per eind 2020 en 1 mini-camping die in de verkoop staat. Hoe kunnen we het verblijfsrecreatieve aanbod in onze gemeente vergroten, zodat het aantal overnachtingen toeneemt?

Dan het ‘Verhaal van Gennep’. Daarover gaan we als raad binnenkort met elkaar in gesprek. Als CDA vinden wij het van belang de kaders op toeristisch-recreatief gebied komend jaar goed te definiëren. Waarin willen we ons als gemeente onderscheiden? Tegelijkertijd blijven wij van mening dat zeker onze inwoners structureel profijt moeten ondervinden van de gedane investeringen op toeristisch-recreatief gebied. Wij vragen nogmaals aandacht voor de natuurspeeltuin in de nabijheid van het Duits Lijntje in Ottersum. We verzoeken het college om dat in gang te zetten.

Het CDA hecht sterk aan regionale samenwerking. Voor de verdere doorontwikkeling van onze regio, en ook onze gemeente, wordt in regioverband gewerkt aan de Regiovisie en een Regiodeal voor de Gezondste Regio in Nederland. Samen met provincie wordt getracht om veel geld vanuit Den Haag en Brussel naar onze regio te halen. Wij verzoeken het college om daaraan bij te dragen.

 

De duurzame gemeente:

Ga als college door met het faciliteren van burgers en bedrijven die duurzaamheidsinitiatieven hebben. We zien dat de gemeente haar voorbeeld rol vervuld, zoals elektrische auto’s. In het kader van de voorbeeldfunctie stelt het CDA voor om een zogenaamde zonneboom te plaatsen op of nabij de rotonde Weverstraat met daarop bladen met zonnepanelen.  Daartoe hebben wij een motie.

Daarnaast moet het streven gericht zijn op verdere reductie van de hoeveelheid afval. Daar waar het gaat om voorbeeldfunctie wenst het CDA ook dat de hoeveelheid plastic afval binnen het gemeentehuis gereduceerd gaat worden. Ook daartoe hebben we een motie voorbereid.

Voor wat betreft het groen in onze gemeente vragen wij allereerst aandacht voor het onderhoud van gemeentelijke bossen en groensingels. Daar is wat het CDA betreft sprake van achterstallig onderhoud. We denken bijv. aan de groensingels achter de Puttershof en Korhoenstraat en zo zijn er nog wel meer. Overigens lezen we met instemming dat u het achterstallig onderhoud van de begraafplaats gaat aanpakken.

Daarnaast vragen wij aandacht voor de gefaseerde aanplant van extra bomen, struiken en hagen om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke wens om meer bomen aan te planten en stikstof te binden. Het versterkt de biodiversiteit en sluit aan op provinciaal beleid. Hier mag wat ons betreft een tandje bij. Tegelijkertijd zouden we ook trotser mogen zijn op de gewassen die onze boeren telen. Naast de zorg voor ons voedsel zorgen suikerbieten en grassen ook voor stikstofbinding.

 

De klantgerichte gemeente:

Het meest recent in het oog springende geval van een vriendelijke gemeente vinden wij het verdwijnen van de borden ‘landbouwvoertuigen niet welkom in de kern’. Goed dat dit college deze onvriendelijke borden voor een nooit bestaand probleem heeft laten weghalen.

Ik sluit af met het volgende punt: Ons allen is bekend dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn zaakjes niet op orde heeft. De administratieve problemen bij het CBR zijn inmiddels zo groot, dat beroepschauffeurs en ouderen die een gezondheidsverklaring nodig hebben in de problemen komen. Zij moeten door drukte bij het CBR soms langer dan vier maanden wachten. Wat het CDA betreft mogen deze mensen niet de dupe worden van de problemen bij het CBR. Vandaar dat wij het college oproepen om onze inwoners extra duidelijkheid te verschaffen en tijdig te informeren over de problematiek en de afhankelijkheid van het CBR in de totale procedure voor het aanvragen van een rijbewijs. Zou het college daar extra schriftelijk en via de diverse mediakanalen in kunnen voorzien?

De titel van het collegeprogramma is; ‘Op volle kracht vooruit’.

De voorliggende begroting heeft geen titel, maar voor 2020 geldt voor het CDA:
‘Ga op volle kracht verder!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.