10 november 2020

Algemene Beschouwing CDA Gennep – 9 november 2020

Voorzitter,
We verkeren als samenleving in ongekende tijden. Nooit eerder hebben wij zo’n situatie meegemaakt; een virus dat onze samenleving volledig, voor lange tijd in de greep houdt. Als CDA denken wij aan alle getroffenen en hun families in onze gemeente. Maar we denken ook aan de vele burgers, ondernemers en verenigingen die zich in deze tijd staande proberen te houden, omdat zij hun werk verliezen of hun zaak noodgedwongen moeten sluiten. Het Rijk, maar ook ons college doet alles wat binnen de mogelijkheden ligt om onze ondernemers, burgers en verenigingen te ondersteunen daar waar nodig. Als CDA spreken wij daarvoor onze waardering uit en wensen vanaf deze plaats iedereen veel sterkte toe. Volhouden, ondanks dat dit voor lang niet iedereen even eenvoudig is. Denk aan onze ouderen, maar ook de jongeren waarvoor deze tijd echt geen lolletje is.

Dan naar vandaag, waarin we de begroting voor het komende jaar en de meerjarenbegroting bespreken. Het is het college en de ambtelijke organisatie wederom gelukt om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden. Dank daarvoor. Als CDA zijn wij van mening dat er veel werk verzet wordt door het college. Je ziet het ook concreet in de diverse kernen. Dit college is er een van: niet lullen maar poetsen. Niet van procesmatig geneuzel, maar inhoudelijk aan de slag voor onze burgers.  Op basis van het coalitieakkoord en het collegeprogramma doelen realiseren. Om te komen tot daadwerkelijke realisatie van projecten is het nemen van besluiten noodzakelijk. En ja, daarbij stuit je wel eens op tegenstanders die een eigen agenda hebben. Het iedereen naar de zin maken is een illusie. Kijkend naar de voorliggende begroting hebben de voor het CDA belangrijke projecten een plek gekregen. Denk aan het bouwen van woningen in alle kernen voor jong en oud, de verbindingsweg, doorontwikkeling haven Heijen, verbetering accommodaties, ondersteuning dorpen en wijken én de zorg voor jong en oud. Dat stemt ons tevreden.    
De ambities zoals geformuleerd in het collegeprogramma loop ik alle zes kort na.


De leefbare gemeente:
Samen met de dorps- en wijkraden werkt dit college aan vitale buurten en wijken. Zo worden na een uitvoerig burgerparticipatietraject het Schuttersplein in Milsbeek en de Pottenhoek in Gennep op dit moment heringericht. Voor komend jaar wordt samen met de gemeenteraad een inventarisatie gemaakt van wijken en buurten die ook een opknapbeurt verdienen.
De plannen voor MFA d’n Toomp in Heijen worden steeds concreter en Ven-Zelderheide wacht op een subsidie van ongeveer € 1 miljoen van de provincie om aan de slag te gaan met de realisatie van het MFA aldaar en de bouw van de gewenste starterswoningen. Plannen waarover uitvoerig met de inwoners is gecommuniceerd en in beide gevallen op breed draagvlak kunnen rekenen. In Ottersum zijn van onderop meerdere pogingen ondernomen om te komen tot een gemeenschappelijke accommodatie. Zodra er daarvoor in Ottersum zelf een geschikte locatie is gevonden kan ook Ottersum op de medewerking van de CDA fractie rekenen.
Op tal van plekken zien wij ook dat het college samen met pandeigenaren pro-actief werk maakt van panden die aan het verloederen zijn. In alle gevallen geldt uiteraard dat pandeigenaren wel zelf hun medewerking hieraan moeten verlenen. Het aanzien van onze gemeenten langs de invalswegen zal hierdoor verbeteren.


De sociale gemeente:
Het CDA staat voor de zorg voor jong en oud. De realisatie van het KEC is in volle gang. Op basis van de huidige planning kan het schoolgebouw waarschijnlijk al komend schooljaar in gebruik worden genomen.
Ook op het gebied van sport wordt volop doorgewerkt. Verenigingen worden financieel gecompenseerd vanwege het virus en we verzoeken het college vandaag ook om dit te continueren. Een sportraad is in oprichting. Het sportgala wordt dit jaar omgevormd tot een Avond van de Sport op 18 december. Gennep onderschrijft het belang van sport en verenigingen. Wij verzoeken het college wel vaart te zetten achter de tijdelijke sporthal.
Binnen het sociaal domein is de gemeente Gennep ‘in control’ qua kosten. Gennep heeft een goed sociaal vangnet. Een dat het college ook in deze tijd volledig in tact houdt. Gennep heeft dat sociale domein keurig op orde. Zelfs zo goed dat Gennep geld overhoudt van de Rijksbijdrage voor bijstand. Er stromen steeds minder mensen de bijstand in. Tegelijkertijd stromen er steeds meer mensen door naar betaald werk. Laten we trots zijn op het resultaat dat mede een verdienste is van Intos. De gezamenlijke aanpak begint haar vruchten af te werpen.
Recent hebben we ook kennis kunnen nemen van het leesoffensief dat de bibliotheek samen met de scholen heeft opgezet. Daar is ook alle aanleiding toe nu blijkt dat bijna een kwart van de 15 jarigen functioneel laaggeletterd is. Het college heeft toegezegd eind 2020 te kijken of de extra  Gennepse financiële inspanningen tot resultaat hebben geleid. Wij zijn als CDA erg benieuwd en blijven dit item aandachtig volgen.
De voor het CDA zo gewenste woningproductie loopt. De woningen aan de Dieseltram op het Pagepark verkeren in de opleveringsfase. Goed nieuws voor veel gezinnen van mijn leeftijd. De woningen aan de Hoofdstraat in Heijen worden begin volgend jaar opgeleverd. Dat is goed nieuws voor ouderen die graag wensen door te stromen.
Door het college zijn het afgelopen jaar veel besluiten genomen over nieuwe woningenbouwlocaties. Denk aan de locatie Goorseweg in Ottersum (41 + 30), de doorontwikkeling op het Pagepark (36), Antoniusstraat Ven-Zelderheide (8), Steenfabriek Milsbeek (15) en nog verschillende kleine locaties. Wij hopen dat er op korte termijn ook besluitvorming plaats kan vinden over de locatie Gennepermolen. Wij verzoeken als CDA het college om alles uit de kast te blijven halen om versnelt nieuwe woningen te bouwen die aansluiten op de behoefte. Ook sociale huur. Destion neemt op diverse locaties in de gemeenten haar verantwoordelijkheid. Maar college; u bent goed op weg.
Ten aanzien van arbeidsmigranten wachten we het door u toegezegde handhavingsprotocol (eind 2020/begin 2021) en de voorstellen rondom huisvesting (medio 2021) af. Wij verzoeken het college daarbij de recent uitgekomen adviezen van de commissie Roemer te betrekken.


De veilige gemeente:
De verhoudingen met de provincie Limburg worden steeds beter. Wij merken dat als CDA op vele fronten. Samen kunnen we meer voor onze inwoners realiseren. Vandaar dat we de Gennepse bijdrage aan de Regiodeal en investeringsagenda van harte ondersteunen.
In opdracht van de provincie wordt de N271 nu geheel naar wens ook van de CDA fractie ingericht als 2x2-baans weg. Ook de Kleefseweg in Ven-Zelderheide heeft vorige maand weer een hele nieuwe laag asfalt gekregen en is tevens een stuk stiller geworden.  Over de gevaarlijke uitrit bij Parc Buitengewoon gaan gemeente, provincie en dorpsraad samen zoeken naar een oplossing.
Bij de aanpak van verkeersknelpunten is de betrokkenheid van de verkeerskoepel essentieel. Wij verzoeken het college de verkeerskoepel te blijven gebruiken als adviesgroep bij de aanpak van verkeersknelpunten. In dat kader vragen wij hoe het staat met de verbreding van het fietspad over de Maas.
Voor wat betreft het beslechten van de discussie over de Zwarteweg gaan wij er vanuit daar nog dit jaar een voorstel van het college over tegemoet te kunnen zien.
De aanpak van de verkeerssituatie op de Hoofdstraat in Heijen maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de uitbreiding van de haven in Heijen. Daarover zal de gemeenteraad komend jaar een besluit nemen. De verkeerssituatie zal wat het CDA betreft moeten leiden tot een significante verbetering ten opzichte van de huidige situatie.
Dan de Lob van Gennep. Daarin zijn belangrijke stappen gezet, zoals de schaderegeling. Voor ons als CDA staat voorop dat de dorpen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide naar het benodigde veiligheidsniveau gebracht gaat worden. Wij vragen specifiek aandacht voor het evacuatieplan voor de Lob. Eerder is toegezegd dat dit gereed zou zijn nog voor besluitvorming over de beschermingsvariant. Verder wachten wij de uitkomsten van het lopende traject af alvorens we een oordeel vellen. Dat is steeds onze lijn geweest.

 

De bruisende gemeente:
De ambities van de gemeente Gennep op toeristisch recreatief gebied voor onze inwoners zijn verwoord in het Routeboek. Een fors deel van onze ambities is inmiddels gerealiseerd of in uitvoering. Voor de komende twee jaar zet het college in op een tweetal belangrijke, majeure projecten. Te weten: de consolidatie van het Genneperhuys en de aanleg van het fietspad rondom Landgoed Zelder.
Sinds het Genneperhuys toegankelijk is voor publiek wordt het een steeds grotere publiekstrekker. Het is dan ook goed om te trachten nog meer van het Genneperhuys zichtbaar te maken.
Dan het fietspad Zelder. Dat staat al lange tijd op ons wensenlijstje. Er wordt gewacht op cofinanciering.  Wij verzoeken het college, nu Staatsbosbeheer zijn medewerking heeft toegezegd, om vanaf morgen te beginnen met het opstellen van een projectplan voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en evt. benodigde bestemmingsplanwijzigingen. Wij vragen om een toezegging op dit punt, zodat de aanleg van het fietspad eind 2021 kan starten. Deze parel verdient het om ontsloten te worden voor onze inwoners.
Daarnaast vragen wij aandacht voor 1 aanvullend punt. De afgelopen maanden hebben ons geleerd dat mensen erg graag dicht bij huis recreëren en genieten van onze mooie omgeving. Ook water recreatie is daarbij populair gebleken. Onze gemeente heeft op dit moment geen openbare, grootschalige waterrecreatieplas. Een plas die ook kansen kan bieden voor toeristisch-recreatieve ondernemers. Vandaar dat wij het college willen verzoeken om voor de voorjaarsnota van 2021 hiertoe een verkenning naar de mogelijkheden uit te voeren. Wij denken daarbij in eerste instantie aan de omgeving Maaskemp, maar staan open voor andere suggesties voor Gennep aan de Maas.
Voor wat betreft Bruisende ambitie vragen wij tot slot nogmaals aandacht voor de natuurspeeltuin in de nabijheid van Old-Inn in Ottersum. Het kan toch niet zo zijn dat natuurorganisaties natuurspeeltuinen tegen houden? Waar zijn hun maatschappelijke voelsprieten gebleven? Wij vragen het college om op bestuurlijk niveau nogmaals met stichting het Limburgs Landschap in overleg te treden. Waarom kan het bij Reindersmeer of het Eendenmeer in de gemeente Bergen wel?


De duurzame gemeente:
Binnen de duurzaamheidsambitie zijn inmiddels vele initiatieven ondernomen. De duurzaamheidsmarkt was een groot succes, steeds meer inwoners en bedrijven plaatsen zonnepanelen. Ook het gemeentelijk duurzaamheidsloket is een feit.
Verder maakt het college werk van de aanplant van door sommige partijen zo gewenste bomen. En ja, als er projecten in onze gemeente uitgevoerd worden dan verdwijnen er wel eens bomen. Maar uit het bomenlijstje van dit jaar maken we op dat het college de gestelde ambitie omtrent de aanplant van bomen al ruimschoots heeft waargemaakt. Voor de CDA fractie geldt dat kwaliteit en inpasbaarheid leidend zijn. Een locatie waar het CDA nog wel graag wenst dat meer aandacht besteed gaat worden aan het groen is het Pagepark. Het groen daar is veelal van matige tot slechte kwaliteit. Is het college bereid om te voorzien in de aanplant van groen op het Parkpark op basis van de ‘parkgedachte’?
In het voorjaar heeft het college in de Vogelwijk bosrandenbeheer uitgevoerd. Naar wij vernomen hebben heeft de aanpak in overleg met omwonenden op veel sympathie kunnen rekenen. Wij verzoeken het college om deze aanpak op andere plekken in de gemeente voort te zetten.
Waar wij als CDA kritisch over zijn is de wijziging van het maaibeheer in het buitengebied. Daarom vragen wij het college om voor 2022 met een evaluatie te komen om zo nodig tijdig bij te kunnen sturen. De overige maatregelen die bijdragen aan verhoging van de biodiversiteit en bestrijding van de eiken processierups steunen wij wel.

 


De klantgerichte gemeente:
De gemeente Gennep is weer geheel bij de tijd. Met de komst van de nieuwe burgemeester heeft Gennep meteen een nieuw, fris logo gekregen, voldoet het gemeentehuis na de verbouwing weer geheel aan de eisen van deze tijd en worden onze burgers in de nieuwe publiekshal met meer privacy netjes geholpen en worden ook de digitale communicatie mogelijkheden met onze gemeente steeds groter. Jammer dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om nu een open dag voor onze inwoners te organiseren. Wij nodigen het college uit om na te denken over een alternatieve ‘sightseeing’ van het gemeentehuis voor jong en oud.


Voorzitter, ik sluit af met het volgende punt: vlak voor het aantreden van de nieuwe burgemeester ontvingen wij de tussenrapportage van dit college ‘Samen onderweg’. Daaruit blijkt dat dit college goed op koers ligt met de realisatie van de ambities zoals afgesproken in het coalitieakkoord en collegeprogramma. Dat moet ons allen tot tevredenheid stemmen. Achterstallig werk wordt weggewerkt  en er wordt niet geschroomd om besluiten te nemen in het belang van de toekomst van de gemeente Gennep. Als CDA zeggen wij: Ga onder aanvoering van burgemeester Hans Teunissen samen verder onderweg. Op volle kracht vooruit!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.